Головна сторінка

Анкета відомості, які подаються Кандидатом Відповідальному за участь відділення Нотаріальної палати України в Харківській області (далі Відділення) у громадських радах,Скачати 76.02 Kb.
НазваАнкета відомості, які подаються Кандидатом Відповідальному за участь відділення Нотаріальної палати України в Харківській області (далі Відділення) у громадських радах,
Дата конвертації25.03.2016
Розмір76.02 Kb.
ТипАнкета

Шановні колеги!

З метою підвищення ефективності та відповідальності у використанні такого суспільного інструменту як "громадських рад" на користь професії пропонуємо обговорити нижче наведений Проект "Положення про участь та представництво відділення Нотаріальної палати України в Харківській області у громадських радах ".

Пропозиції просимо надавати на e-mail notarmarchenko@gmail.com у вигляді таблиці :

пункт Проекту

Пропозиції та/або зауваження

Ваша редакція відповідного пункту Проекту
P.S. Також цей Проект дивись на сайті yurradnik.com.ua
де обираємо Розділ Нотаріат (помічений червоною галочкою)


Далі обираємо Відділення Нотаріальної Палати України в Харківській областіДалі переходимо на ПроектиПРОЕКТ
ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням Правління

відділення Нотаріальної палати України

в Харківській області

від __ __________ 2015 року

Голова відділення

Нотаріальної палати України

в Харківській області

Чуєва О.Д.

Положення

про участь та представництво відділення Нотаріальної палати України в Харківській області у громадських радах
1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ
Анкета – відомості, які подаються Кандидатом Відповідальному за участь відділення Нотаріальної палати України в Харківській області (далі - Відділення) у громадських радах, для вирішення питання про затвердження Представника Відділення у відповідній громадській раді.

Відповідальний за участь Відділення у громадських радах – член Правління Відділення якому рішенням Правління Відділення було надано відповідні повноваження для забезпечення контролю участі Відділення у громадських радах.

Кандидат – член Відділення який має досвід роботи в нотаріаті не менше трьох років до моменту висування його кандидатури, який подав Відповідальному за представництво позицій Відділення у громадських радах, Анкету на розгляд Правління.

Представник Відділення у громадські раді (Представник) – Кандидат, який був погоджений рішенням Правлінням Відділення для представництва Відділення у громадській раді відповідного органу державної влади або місцевого самоврядування та приймає на себе зобов’язання підтримувати та представляти позиції Відділення по питаннях, що віднесені до компетенції або повноважень відповідної громадської ради.
2. ПОРЯДОК ОБРАННЯ КАНДИДАТІВ
2.1. Обрання Представників Відділення у громадських радах здійснюється на підставі поданої Кандидатом анкети. Анкета має містити:

-фото та біографію кандидата;

-дані про стаж роботи в нотаріаті, в тому числі про наявність досвіду попередніх напрацювань у відповідній галузі, що відноситься до предмету обговорення та удосконалення конкретної громадської ради;

-перелік особистих досягнень в галузі діяльності за напрямком діяльності громадської ради;

-орієнтовний план роботи в конкретній громадській раді;

-інші обґрунтування готовності кандидатури до ефективної та корисної роботи в громадській раді.
2.1.1. Анкета подається через Секретаря Правління Відділення Відповідальному за представництво позицій Відділення у громадських радах у письмовій формі.

2.2. Опрацьована анкета Кандидата подається у вигляді короткого резюме по кандидату Відповідальним за представництво позицій Відділення у громадських радах на розгляд членів Правління Відділення на найближчому черговому чи позачерговому засіданні Правління.

2.2.1. У випадку терміновості питання про обрання представника Відділення у громадській раді, за рішенням Відповідального за участь Відділення у громадських радах, допускається проведення електронного голосування членів Правління Відділення, на умовах і в порядку, зазначених в п.п. 2.3.1. даного Положення.

2.3. Обрання кандидата проводиться на основі даних, наведених в анкеті, та резюме Відповідального шляхом голосування членів правління Відділення присутніх на засіданні Правління.

2.3.1 Кандидатура вважається погодженою якщо за неї віддадуть свій голос більшість членів Правління Відділення, присутніх на засіданні Правління Відділення. У випадку, якщо Анкету на представництво Відділення у певній громадській раді подадуть більше одного Кандидата, обрання представника буде здійснюватись шляхом рейтингового голосування з числа поданих на розгляд Правління кандидатур.

2.4. У разі прийняття Правлінням Відділення рішення про відхилення кандидатури представника, останньому надсилається відповідне вмотивоване рішення Правління на поштову або електронну адресу, зазначену в Анкеті, протягом 5 робочих днів з моменту прийняття такого рішення.

2.4.1. Член Відділення, кандидатуру якого було відхилено Правлінням Відділення, має право подати на розгляд Правлінню Відділення нову анкету, за умови:

-спливу 6-ти місячного терміну з дня винесення відповідного рішення;

-усунення причин відхилення кандидатури, зазначених у рішенні Правління Відділення;

-не обрання до часу повторного звернення іншого Представника Відділення у відповідну громадську раду.

2.5. У разі прийняття Правлінням Відділення рішення про обрання Кандидата Представником Відділення у громадській раді, останньому надсилається на поштову адресу, зазначену в Анкеті, або видається наручно, відповідне рішення Правління разом із пакетом документів, необхідних для участі у громадській раді, протягом 5 робочих днів з дня винесення такого рішення.

2.6. Здійснення повідомлення Кандидатів про рішення Правління Відділення покладається на Секретаря Правління Відділення.
3. ЗВІТНІСТЬ
3.1. Представник Відділення у громадській раді зобов’язаний звітувати перед Правлінням Відділення про виконану ним роботу та про роботу громадської ради один раз на 6 місяців, а також у випадку виникнення поточних або термінових питань на вимогу Відповідального за представництво Відділення у громадських радах протягом 5 робочих днів з моменту отримання такого запиту в формі електронного листа або телефонограмою.

3.2. Звіт Представника має містити:

-перелік рішень, що були прийняті громадською радою за звітний період, та їх стислий зміст;

-перелік виконаних робіт Представника та результати їх виконання;

-мету проведених робіт;

-прогнозовані результати від виконаних робіт для Відділення, її членів, громадськості, економіки тощо;

-результати втілення погоджених Відділення правових позицій з конкретних питань;

-інші положення на вимогу членів Правління Відділення.

3.3. Звіт подається до Правління Відділення у письмовій формі через Відповідального за представництво Відділення у громадських радах протягом 15 робочих днів з дня отримання відповідного запиту або, в разі подання чергового звіту, в останній день спливу 6-ти місячного терміну з дня подання останнього звіту або дня призначення Представником.

3.3. Представник зобов’язаний оперативно повідомляти членів та керівні органи Відділення про значущі події та важливі новини в рамках роботи громадської ради, шляхом направлення відповідних повідомлень до Секретарю Правління Відділення.
4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
4.1. Представник Відділення у громадській раді несе відповідальність перед Правлінням Відділення за:

-не подання звіту про виконану роботу;

-відсутність результатів роботи у громадській раді за звітний період;

-відсутність робіт, проведених Представником за звітний період;

-не відповідність проведених робіт та їх результатів погодженим правовим позиціям Відділення тощо.

4.1.1. Представник звільняється від відповідальності у разі, якщо відповідна громадська рада не функціонувала у даний звітний період.

4.2. У разі виявлення вказаних порушень, Правління Відділення має право відкликати Представника.

4.2.1. Представник, щодо якого приймається рішення про відкликання, може за власним бажанням бути присутнім на відповідному засіданні Правління Відділення, брати участь в обговоренні питання про відкликання, давати будь-які пояснення та коментарі з приводу допущених ним порушень тощо. Для цього він має бути попереджений про час та місце слухання питання про відкликання, не пізніше ніж за 5 робочих днів до проведення відповідного засідання Правління, шляхом надсилання такого повідомлення на адресу електронної пошти, зазначеної в Анкеті.
4.2.2. Рішення про відкликання Представника приймається на засіданні Правління Відділення шляхом відкритого голосування простою більшістю голосів присутніх на зборах членів Правління.

4.3. Відкликаний Представник позбавляється права протягом року з моменту прийняття рішення про відкликання подавати нову Анкету та висувати свою кандидатуру на представництво Відділення у громадських радах.
5. ФОРМУВАННЯ ЄДИНОЇ ПРАВОВОЇ ПОЗИЦІЇ
5.1. З метою ефективної участі у роботі громадської ради, Відділення здійснює формування єдиної правової позиції з питань розробки проектів нормативних актів та інших важливих питань, у формуванні яких приймають участь відповідні громадські ради.

5.2. Порядок формування єдиної правової позиції:

5.2.1. Представник Відділення в громадській раді має обов’язково погодити питання, що стосуються розроблення певного проекту нормативного акту, або інші питання, які за рішенням Правління будуть віднесені до переліку обов’язкових до погодження Представником в громадській раді, шляхом надсилання інформаційної записки, порівняльної таблиці до Секретаря Відділення та Відповідального за представництво Відділення у громадських радах в достатній для розгляду питання строк.

Представник Відділення в громадській раді має право самостійно запропонувати Правлінню розглянути і висловити думку з тієї або іншої позиції Відділення по питаннях, що розглядаються громадською радою.

5.2.2. Відповідальний за представництво Відділення у громадських радах надсилає відповідну інформаційну записку, порівняльну таблицю до Методичної ради Відділення, яка в розумний строк аналізує її зміст та подає Правлінню висновок щодо важливості питання, його можливого впливу на інтереси Відділення та її членів або громадськості.

5.2.3. Правління Відділення розглядає висновок Методичної ради Відділення та вирішує питання щодо формування єдиної правової позиції або щодо незначущості питання та можливості його реалізації на розсуд Представника.

5.2.4. У випадку прийняття рішення про формування єдиної правової позиції, Секретарь здійснює електронне опитування членів Відділення та/або членів Методичної ради Відділення, за результатами опитування формує єдиний документ із узагальненими позиціями членів Відділення та/або членів Методичної ради щодо певного питання та подає на затвердження Правлінню Відділення.

5.2.5. Правління Відділення вивчає та аналізує узагальнені позиції із залученням Представника у відповідній громадській раді, формує єдину правову позицію, яку доводить до відома Представника та членів Відділення.

5.3. Контроль за виконанням та втіленням у життя Представником погоджених правових позицій Відділення з конкретних питань, вирішення яких входить у компетенції відповідної громадської ради здійснює Правління Відділення в особі Відповідального за представництво Відділення у громадських радах.