Головна сторінка

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук Київ 2010Скачати 333.74 Kb.
НазваАвтореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук Київ 2010
Дата конвертації22.03.2016
Розмір333.74 Kb.
ТипАвтореферат
ІНСТИТУТ ВИЩОЇ ОСВІТИ

АКАДЕМІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ
БУЖИКОВА Раїса Іванівна

УДК 377. 36:33


ПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ ПРОФЕСІЙНО ОРІЄНТОВАНОГО НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ ЕКОНОМІЧНИХ КОЛЕДЖІВ

13.00.04 – теорія і методика професійної освіти

АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата педагогічних наук


Київ – 2010
Дисертацією є рукопис.
Роботу виконано в Інституті вищої освіти АПН України.Науковий керівник –

доктор педагогічних наук, професор

ОНКОВИЧ Ганна Володимирівна,

Інститут вищої освіти АПН України,

завідувач відділу теорії і методології гуманітарної освіти.


Офіційні опоненти:

доктор педагогічних наук, професор

БУЛГАКОВА Наталя Борисівна,

Національний авіаційний університет, професор кафедри педагогіки і психології професійної освіти;

кандидат педагогічних наук, доцент

КОВАЛЬЧУК Галина Олександрівна,

Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, доцент кафедри педагогіки.Захист відбудеться 23 лютого 2010 р. о 1600 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.456.02 в Інституті вищої освіти АПН України за адресою: 01014, м. Київ, вул. Бастіонна, 9, 9-й поверх, зал засідань.

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Інституту вищої освіти АПН України (01014, м. Київ, вул. Бастіонна, 9, 8-й поверх).

Автореферат розіслано 22 січня 2010 р.


Учений секретар


спеціалізованої вченої ради О. М. Олексюк
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Серед багатьох проблем, що стоять перед сучасною освітою, реформування її змісту є визначальною. За роки незалежності української держави окреслено нові пріоритети розвитку освіти, створено нову нормативно-правову базу, прийнято цілу низку законів щодо освітнього циклу.

Подальшому поглибленню демократичних засад, упровадженню сучасних форм навчання, адаптації системи освіти до ринкових умов сприяють виконання Законів України «Про освіту» (1991), «Про вищу освіту» (2001), Державної програми «Вчитель». У Національній доктрині розвитку освіти України у ХХІ ст. проголошено, що головною метою системи освіти є створення умов для розвитку й самореалізації кожної особистості, здатної навчатися впродовж життя, а відтак ідеться про: забезпечення наступності змісту освіти та координації навчально-виховного процесу на різних ступенях освіти; створення інтегрованих навчальних планів і програм для школи та вищих навчальних закладів; забезпечення зв’язку між дошкільною, середньою та вищою освітою. Це стало важливим орієнтиром на шляху вдосконалення педагогічного процесу і набуває особливого значення в контексті підготовки майбутніх фахівців, яка спрямовується на формування компетентних, самостійних, активних і творчих особистостей з високим рівнем знань, умінь і навичок. На це ж орієнтує й рух України відповідно до Болонської декларації.

Ознакою сучасності є створення при вищих навчальних закладах освіти ІІІ–ІV рівнів акредитації освітніх закладів І–ІІ рівнів, в тому числі коледжів, які слугують для координації спільної діяльності його засновників та учасників із продовження ступеневої підготовки фахівців за наскрізними навчальними планами та програмами з використанням сучасних науково обґрунтованих методів активного здобуття знань, розвитку творчих здібностей осіб, які навчаються, їхнього фізичного і духовного поступу, прищеплення їм прагнення до постійного оновлення знань, розширення світогляду упродовж усього життя, вирішення спільних завдань, створення умов для ефективного використання науково-педагогічного потенціалу та матеріально-технічної бази.

Коледж і університет як навчальні заклади забезпечують наступність змісту та координації освітньо-виховної діяльності на різних ступенях освіти, а відтак спроможні забезпечити системний підхід до підготовки кадрів з урахуванням ступеневої системи, сприяти формуванню особистості, що забезпечує неперервність освіти впродовж життя.

Теоретичні й практичні аспекти педагогічних технологій професійно орієнтованого навчання у вищих навчальних закладах розглядали у дисертаційних дослідженнях А.Алексюк, В.Андрущенко, К.Астахова, Я.Болюбаш, В.Будак, Н.Булгакова, О.Гончарова, І.Зязюн, Г.Ковальчук, Г.Козлакова, І.Коротяєв, В.Кремень, В.Марігодов, В.Монахов, Н.Ничкало, С.Сисоєва, О.Олексюк, Г.Онкович, А.Рогоза, А.Слободянюк, М.Степко, П.Шевченко, П.Щербань та інші. Проблеми організації професійно орієнтованого навчання в коледжах, технікумах та навчальних закладах І–ІІ рівня акредитації досліджували К.Беркита, Г.Головченко, О.Івушкіна, О.Кияшко, О.Кукліна, Я.Мельжинський, В.Моторіна, О.Пінаєва, А.Рогоза, С.Стрижак, Т.Шкваріна.

Згідно з галузевими стандартами вищої освіти України молодший спеціаліст за напрямом підготовки «Фінанси», «Економіка і підприємництво» – це висококваліфікований фахівець будь-якої фінансової установи, її структурного підрозділу, добре орієнтується у ринковій ситуації, своєчасно реагує на кон’юнктуру попиту фінансового ринку. Молодший спеціаліст може працювати на первинних посадах економіста, бухгалтера, комерсанта, товарознавця, контролера-касира. Аналіз роботи студентів-практикантів і випускників економічних коледжів свідчить, що вони, маючи знання з економічної теорії, фінансового та податкового законодавства, недостатньо підготовлені до самостійної практичної роботи.

У підготовці молодших спеціалістів економічного профілю мають місце суперечності між суспільними вимогами до рівня кваліфікації фахівців і їх недостатньою підготовленістю; між освітніми завданнями щодо формування особистості сучасного фахівця і організацією навчально-виховного процесу у коледжі; між необхідністю застосування у професійній підготовці студентів освітньо-виховних можливостей усіх навчальних дисциплін і практичною підготовкою спеціалістів, яка склалася у ВНЗ. Відтак виникає наукова педагогічна проблема вивчення педагогічних технологій професійно орієнтованого навчання студентів економічних коледжів.

Аналіз наукових праць засвідчує, що професійно орієнтоване навчання студентів економічних коледжів є однією із недостатньо розроблених проблем педагогічної теорії. Вона потребує спеціального теоретичного аналізу, розробки педагогічних технологій та науково обґрунтованих методичних рекомендацій щодо організації професійно орієнтованого навчання студентів, а особливо його змісту і форм. Внаслідок цих та інших причин якість підготовки спеціалістів у коледжах, рівень їхньої професійної компетентності відстає від вимог суспільства, що постійно зростають.

Зазначене вище, а також недостатня розробленість проблеми в теорії і практиці обумовили вибір теми дисертаційної роботи «Педагогічні технології професійно орієнтованого навчання студентів економічних коледжів».

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертацію виконано відповідно до основних напрямів досліджень АПН України в межах державних тем відділу теорії та методології професійної освіти Інституту вищої освіти АПН України: «Теоретико-методологічні засади інтеграції змісту гуманітарної освіти у ВНЗ негуманітарного профілю» (РК № 0106U002010) і «Проблеми розвитку гуманітарної освіти у вищих закладах України: зміст, структура, місце у навчальному процесі» (РК № 0103U000962). Зокрема, автором досліджувався вплив педагогічних технологій професійно орієнтованого навчання на формування професійних якостей студентів.

Тему дисертації затверджено вченою радою Інституту вищої освіти АПН України (протокол від 15 січня 2008 р. № 11) і узгоджено у Раді з координації наукових досліджень у галузі педагогіки та психології в Україні (протокол від
28 жовтня 2008 р. № 8).

Мета дослідження – теоретично обґрунтувати й експериментально перевірити ефективність педагогічних технологій професійно орієнтованого навчання студентів економічних коледжів і розкрити можливості використання їх у сучасних умовах.

Відповідно до мети дослідження було поставлено такі завдання:

 1. Здійснити теоретичний аналіз психолого-педагогічних досліджень проблем упровадження педагогічних технологій професійно орієнтованого навчання студентів й визначити напрями дослідження.

 2. Уточнити сутність понять: «коледж», «педагогічні технології», «професійно орієнтоване навчання».

 3. Експериментально перевірити вплив педагогічних технологій професійно орієнтованого навчання на формування професійних якостей коледжантів.

 4. Сформулювати теоретичні висновки й надати практичні рекомендації для використання в практиці підготовки студентів економічних коледжів.

Об’єкт дослідження процес професійно орієнтованого навчання студентів економічних коледжів.

Предмет дослідження – педагогічні технології професійно орієнтованого навчання студентів економічних коледжів.

Для реалізації мети, гіпотези та вирішення поставлених завдань використовувався комплекс взаємопов’язаних методів дослідження:

 • теоретичні: аналіз теоретичних джерел і нормативних документів Міністерства освіти і науки України з проблем теорії й методики підготовки фахівців в економічних коледжах – для узагальнення наукових напрацювань провідних вітчизняних і зарубіжних учених із проблеми використання педагогічних технологій у професійно орієнтованому навчанні;

 • емпіричні: вивчення і оцінка сучасного стану навчання студентів економічних коледжів; спостереження, бесіда, анкетування та інтерв’ювання, узагальнення педагогічного досвіду для застосування форм і методів активізації навчання, що сприяло виявленню ефективних засобів у процесі професійної підготовки молодших спеціалістів економічного профілю; педагогічний експеримент (констатувальний та формувальний) для перевірки ефективності застосування педагогічних технологій у професійно орієнтованому навчанні студентів; методи математичної статистики – з метою опрацьовування та узагальнення отриманих даних і виявлення кількісної залежності між досліджуваними явищами.

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що вперше:

 • теоретично обґрунтовано та експериментально перевірено ефективність підготовки студентів економічних коледжів засобами педагогічних технологій, що є дієвим чинником формування пізнавальної активності і професійного становлення коледжантів;

 • виявлено взаємозв’язок факторів становлення фахівця (професійні, комунікативні, пізнавальні, самореалізації) та рівні навченості студентів (високий, достатній, середній, низький);

 • запропоновано експериментально перевірений навчальний посібник за матеріалами Інтернет-сайтів для студентів коледжів;

удосконалено:

 • модель організації професійно орієнтованого навчання у економічному коледжі й класифікацію педагогічних технологій навчання (за галуззю застосування, за організаційними формами, за напрямом модернізації традиційної системи, за переважним методом);

 • форми і методи проведення навчальних занять із урахуванням особливостей активного навчання, міжпредметних зв’язків, застосування професійно спрямованих текстів, вправ, рольових і ділових ігор;

уточнено й конкретизовано:

–  сутність понять «коледж», «педагогічні технології», «професійно орієнтоване навчання»;

подальшого розвитку набули:

 • зміст і форми впровадження педагогічних технологій професійно орієнтованого навчання студентів економічних коледжів;

 • складові педагогічних технологій (технології розвитку професійних якостей студентів у процесі ситуативного моделювання; педагогічні технології розвитку комунікативних здібностей студентів під час виконання проектних завдань; самореалізація студентів у кооперативній технології навчання; технології розвитку пізнавальної активності студентів засобами диференційованого та комп’ютерного навчання).

Практичне значення одержаних результатів дослідження полягає у тому, що на основі загально теоретичного аналізу використання педагогічних технологій професійно орієнтованого навчання студентів економічних коледжів теоретично обґрунтовано й експериментально перевірено ефективність підготовки коледжантів засобами педагогічних технологій. Це дало змогу розкрити модель організації професійно орієнтованого навчання молодших спеціалістів та запропонувати навчальний посібник для формування професійних навичок майбутніх економістів. Результати дослідження впроваджено у навчально-виховний процес Миколаївського міжрегіонального інституту Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна» (довідка від 3 червня 2009 р. № 208), Державного політехнічного коледжу (м. Миколаїв, довідка від 15 червня 2009 р. № 146), Державного коледжу економіки та харчових технологій (м. Миколаїв, довідка від 22 червня 2009 р. № 184).

Апробація результатів дослідження. Основні результати дослідження висвітлювалися у доповідях і виступах на конференціях різних рівнів:

міжнародних: «Актуальні проблеми безперервності та наступності в системі ступеневої освіти» (Миколаїв, 2004), «Мова і культура» (Київ, 2006, 2007, 2009);

всеукраїнських: «Профільне навчання: історія, теорія, практика» (Вінниця, 2004), «Методологія соціального пізнання: здобутки й проблеми» (Запоріжжя, 2005), «Національна ідея в освіті і науці в умовах реформування державотворчих процесів в Україні» (Полтава, 2005), «Культура півдня України» (Миколаїв, 2007), «Сучасний український університет: теорія і практика впровадження інноваційних технологій» (Суми, 2008);

міжвузівських: «Могилянські читання – 2005» (Миколаїв, 2005), а також на засіданнях відділу теорії та методології гуманітарної освіти Інституту вищої освіти АПН України, кафедри філології Миколаївського міжрегіонального інституту розвитку людини «Україна».

Публікації. Результати дисертаційного дослідження висвітлено у десяти одноосібних публікаціях, у тому числі: один навчально-методичний посібник, сім статей у фахових наукових виданнях, затверджених ВАК України, дві статті у збірниках матеріалів і тез конференцій.

Структура дисертації зумовлена логікою дослідження. Дисертація складається зі вступу, трьох розділів, висновків до кожного з них, загальних висновків, 5 додатків, списку використаних джерел (290 найменувань, у тому числі 8 іноземних, 13 web-сайтів). Основний зміст дисертації викладено на 183 сторінках. Робота містить 11 таблиць, 6 рисунків та 8 діаграм.
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ

У вступі обґрунтовано актуальність і доцільність дослідження з обраної теми, визначено мету, основні завдання, об’єкт, предмет, та методи дослідження, розкрито наукову новизну, практичне значення роботи, подано висновки про апробацію і впровадження результатів дослідження, публікації та структуру дисертації.

У першому розділі«Педагогічні технології професійно орієнтованого навчання в теорії та практиці вищої школи» – здійснено аналіз наукової та методичної літератури з проблем педагогічних технологій професійно орієнтованого навчання студентів економічних коледжів, розкрито педагогічні та психологічні аспекти навчального процесу. З’ясовується сутність понять «професійно орієнтоване навчання», «педагогічні технології».

Важливе значення для нашого наукового пошуку мають дослідження з теорії і методики професійної освіти С.Гончаренко, Є.Гуревича, І.Зязюна, Н.Ничкало та ін. Психологічні аспекти професійної освіти досліджувалися Г.Баллом, І.Бехом, В.Семиченко та ін. Історико-педагогічні проблеми розвитку професійної освіти знайшли розкриття у працях Г.Балла, С.Гончаренко, І.Зязюна, Н.Ничкало та ін. Учені (К.Беркита, Г.Головченко, О.Івушкіна, О.Кияшко, О.Куклін, Я.Мельжинський, В.Моторіна, О.Пінаєва, А.Рогоза, С.Стрижак, Т.Шкваріна та ін.) розглядають професійно орієнтоване навчання як процес, який забезпечує конструювання предметного змісту процесу навчання та керівництво діяльністю студента, що стимулює якісні перетворення його особистості в коледжах.

У дослідників (І.Зязюна, Є.Гуревича, Г.Балла) склалися різні підходи до визначення поняття «професійно орієнтоване навчання»: а) цілеспрямований педагогічний процес професійного навчання і виховання; б) цілеспрямований, здійснюваний державою та суспільством, процес відтворення кваліфікованої робочої сили, підготовки, перепідготовки й підвищення кваліфікації спеціалістів;
в) професійна підготовка і наявний рівень компетентного володіння тією чи іншою програмою професійної освіти. На основі їхнього осмислення і критичного аналізу сформульовано власне узагальнююче визначення терміна «професійно орієнтоване навчання», в якому акцентовано сутність і особливості розвитку зазначеного феномена. Під професійно орієнтованим навчанням ми розуміємо єдність змісту, структури, цілей навчання та виховання студентів, способів реалізації набутих знань, умінь і навичок у майбутній професійній діяльності.

На підставі аналізу філософської, психолого-педагогічної літератури за темою дослідження та практичного досвіду в дослідженні теоретично обґрунтовано використання педагогічних технологій у професійно орієнтованому навчанні і з’ясовано їхню роль як важливої складової професійної підготовки студентів економічних коледжів.

Серед учених (Т.Ільїна, М.Кларін, І.Лернер, О.Пєхота, Г.Селевко) тривають дискусії щодо визначення поняття «педагогічна технологія». Словосполучення «педагогічна технологія», «технологія навчання», «освітні технології», «технології в навчанні», «технології в освіті», «медіаосвітні технології» тощо нині широко використовуються в науково-педагогічній літературі і мають понад 300 формулювань, залежно від того, як автори уявляють структуру і компоненти освітнього процесу. Аналіз еволюції поняття «педагогічна технологія» дає змогу прогнозувати технологічні тенденції в освіті. Трансформація понять «технології в навчанні», «технології освіти», «педагогічні технології» відповідає змінам, що відбувалися в освіті відповідно до певних періодів. Проаналізувавши різні підходи до визначення поняття «педагогічні технології», ми визначаємо їх як дидактично організовані способи засвоєння навчального матеріалу в рамках певного предмету через використання конкретних методів, засобів поетапних дій викладача та студента, що ґрунтуються на сучасних позиціях професійного розвитку особистості в умовах оперативного зворотного зв’язку. Ґрунтуючись на наукових висновках зазначених вчених, визначено структуру педагогічної технології: а) концептуальна основа; б) змістовна частина навчання (мета, зміст навчального матеріалу); в) процесуальна частина (організація навчального процесу, методи і форми навчальної діяльності та роботи викладача, діагностика навчального процесу). На основі узагальнення власного досвіду пропонуємо розглянути класифікацію педагогічних технологій навчання
(рис. 1).

У дисертації стверджується, що проблема професійно орієнтованого навчання студентів економічних коледжів як відносно самостійна залишається невирішеною і потребує дослідження за такими напрямами: характеристика професійно орієнтованого навчання студентів; організація дослідницько-експериментальної роботи з перевірки ефективності застосування педагогічних технологій навчання; аналіз педагогічних технологій професійно орієнтованого навчання коледжантів.

Таким чином, здійснений аналіз теоретичних основ застосування педагогічних технологій у професійно орієнтованому навчанні майбутніх економістів уможливлює визначення основних напрямів подальшого розв’язання поставлених у дисертації завдань.

У другому розділі«Теоретико-методологічні основи дослідження професійно орієнтованого навчання студентів» – дано загальну характеристику професійно орієнтованого навчання студентів економічних коледжів, визначено гіпотезу дослідження, уточнено поняття «коледж», розкрито методику та описано дослідно-експериментальну роботу з перевірки ефективності педагогічних технологій навчання студентів, способи опрацювання та аналізу отриманих результатів, проаналізовано педагогічні технології професійно орієнтованого навчання коледжантів.

На основі аналізу досліджень науковців (К.Беркити, В.Моторіної, С.Пінаєвої) та нормативно-правових документів (Законів України «Про освіту», «Про вищу освіту») щодо професійно орієнтованого навчання студентів коледжів сформульовано власне визначення терміна «коледж», як самостійний навчальний заклад другого рівня акредитації або структурний підрозділ вищого навчального закладу ІІІ–ІV рівня акредитації, який має відповідний рівень кадрового та матеріального забезпечення і здійснює освітню діяльність з підготовки спеціалістів певної кваліфікації.


Рис. 1. Класифікація педагогічних технологій навчання
Згідно з гіпотезою дослідження процес професійно орієнтованого навчання коледжантів буде ефективним, якщо спроектувати й зреалізувати педагогічні технології у їхньому навчанні за таких дидактичних умов: застосування специфічних форм і методів навчання, що моделюють професійне середовище та діяльність; забезпечення взаємодії викладача і студентів, спрямованої на їхню комунікативну активність; відбір педагогічних технологій, що формують сталу внутрішню мотивацію суб’єкта навчання у вивченні професійних дисциплін; орієнтація на особистість кожного студента, урахування його індивідуального рівня базової підготовки з фахових навчальних дисциплін.

План-програма дослідження передбачала попереднє вивчення досліджуваного об’єкта з метою визначення його стану, з’ясування основних проблем, тенденцій і перспектив розвитку; аналіз його складових, реєстрацію вимірювань та оцінок фактів; перехід від емпіричного вивчення предмета дослідження до аналізу і теоретичного обґрунтування отриманого експериментального матеріалу; впровадження основних результатів дослідження у практику викладання професійно орієнтованих дисциплін в економічних коледжах.

Дослідження рівня навченості з професійно орієнтованого навчання здійснювалось упродовж 2000–2009 рр. на базі коледжу Миколаївського міжрегіонального інституту Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна» (ВМУРоЛ «Україна»). Різними видами дослідження було охоплено 400 студентів (десять експериментальних та десять контрольних груп по двадцять студентів у кожній) і умовно його можна поділити на три етапи. На першому етапі експериментального дослідження виявлено ставлення студентів до занять за допомогою бесід та анкетувань. Поряд із цим проводилось цілеспрямоване спостереження за заняттями за спеціально розробленою нами схемою. На другому етапі було проведено діагностичний зріз знань студентів, спрямований на оцінку їхнього рівня, визначення актуальних проблем та шляхів ліквідації недоліків у системі їхньої підготовки. На третьому – внаслідок систематизації та узагальнення результатів, отриманих у процесі теоретичного аналізу та дослідницької роботи, було сформульовано загальні висновки дослідження, оцінено ефективність розробленої нами методики використання педагогічних технологій професійно орієнтованого навчання студентів економічних коледжів. На матеріалах експерименту було створено навчальний посібник з професійно орієнтованого навчання студентів економічних коледжів.

Дослідження проводилося за спеціальною програмою, у якій визначено загальну концепцію, гіпотезу, мету, об’єкт, предмет, завдання, етапи роботи, результати дослідження. Вихідна загальна позиція – у студентів економічного коледжу поглиблене вивчення професійно орієнтованих дисциплін доцільно базувати на використанні сучасних педагогічних технологій навчання, застосуванні текстів професійної спрямованості, країнознавчому та місцевому лінгводидактичному матеріалі, залученні професійно орієнтованого матеріалу.
Це – ефективний шлях оптимізації професійно орієнтованого навчання.

Для того, щоб перевірити гіпотезу дослідження, було обрано методику В.Черепанова і В.Гмурмана для визначення обсягу вибіркової сукупності та рівня володіння студентами навчальним матеріалом. Коефіцієнт навченості студентів перевірявся за формулою: . У формулі: ŋ – коефіцієнт навченості;
n – група студентів; N – загальна кількість студентів у групі; k – номер групи;
j – бал, отриманий студентами у ході експерименту. (кількість експериментальних груп); (кількість контрольних груп); (бал успішності). Середній бал успішності студентів ми перевіряли за формулою:

,


,

,

де m – кількість груп.

На основі узагальнення власного досвіду виділено складові педагогічних технологій: технології розвитку професійних якостей студентів у процесі ситуативного моделювання; педагогічні технології розвитку комунікативних здібностей студентів під час виконання проектних завдань; самореалізація студентів у кооперативній технології навчання; технології розвитку пізнавальної активності студентів засобами диференційованного та комп’ютерного навчання.

Експериментально доведено, що застосування у навчально-виховному процесі педагогічних технологій має великі перспективи в плані побудови розвинених моделей навчання та розвитку ідей, форм і методів. Воно сприяє гуманізації освіти, підвищенню ефективності занять, інтенсифікації та індивідуалізації їх залежно від інтересів, здібностей та власного досвіду студентів, активізації навчально-пізнавальної діяльності через уведення до навчальної роботи елементів дослідницького характеру, збільшення частки самостійної роботи в навчальній діяльності, що сприяє розвиткові творчої особистості. Педагогічні технології навчання викликають зацікавленість саме в процесі професійної освіти, оскільки застосування їх спрямоване, по суті, на підвищення інтелектуального потенціалу особистості і її соціальної активності, а такі критерії є основними відповідно до проблем професійно орієнтованого навчання майбутнього спеціаліста.

У третьому розділі«Емпіричне дослідження застосування педагогічних технологій професійно орієнтованого навчання студентів» – здійснено нормативно-правовий та теоретичний аналіз моделі професійної підготовки студентів у економічному коледжі, розкрито психолого-педагогічні особливості навчання коледжантів, обґрунтовано структуру навчального посібника для студентів економічних коледжів, проаналізовано, проілюстровано і узагальнено статистичні результати педагогічного експерименту; запропоновано основні напрями впровадження результатів дослідження у систему професійної освіти.

В основу розробки моделі професійної підготовки студентів у економічному коледжі лягли філософські та психолого-педагогічні теорії, ідеї та підходи Г.Балла, В.Безпалька, Г.Костюка, представників сучасних науково-педагогічних шкіл, педагогів-новаторів (Л.Віткіна, С.Гончаренко, Т.Грабовської).

Успішне вирішення питання професійно орієнтованого навчання залежить від низки факторів. Серед них чільне місце належить формуванню в молоді психологічної готовності до такого навчання. Отже, потрібно вчити спілкуватися, визначаючи відповідні вправи й завдання (у тому числі й для формування психологічної готовності до спілкування), які мають репрезентуватись у змісті підручника і раціонально використовуватись викладачами в навчальному процесі. Цей постулат і ліг в основу створення нашого посібника з професійно орієнтованого навчання за матеріалами Інтернет-сайтів. Дане навчально-методичне видання складається з текстів, вправ та словника. Пропонований посібник виконано у традиційній формі, але з нововведеннями, оскільки у кожному тематичному розділі розглядаються тексти, взяті з Інтернету, і завдання до них.

Під час дослідного навчання було проведено ряд діагностичних робіт, щоб з’ясувати вплив пропонованої методики на підвищення рівня навченості студентів, розвиток професійних навичок та сформованість пошукових умінь. Результати дослідного навчання порівнювалися з результатами навчання у контрольних групах. Завданням діагностичних робіт у контрольних групах було визначення рівня знань, умінь і навичок, сформованих в умовах традиційного навчання (табл. 1).

У процесі навчання ми дотримувалися відомого принципу органічного поєднання різних видів діяльності. Під час експерименту ми переконалися, що він себе виправдовує. Послідовне виконання професійно орієнтованих завдань вносить різноманітність у навчальну діяльність студентів, стимулює пізнавальний інтерес і забезпечує більш успішний кінцевий результат.

Таблиця 1
Результати експериментальної роботи з перевірки рівня навченості студентів економічних коледжів
Характер

завдання

Рівні успіш-ності студен-тів

ГРУПИ

Експериментальні (%)

Контрольні (%)

Діагностич-ний зріз

Контрольний зріз

Діагностич-ний зріз

Контрольний зріз

Аудіювання

Високий

Достатній

Середній

Низький

5,0

31,5

45,0

18,5

20,5

50,0

29,5

0

4,5

38,0

44,5

13,0

13,5

46,5

40,0

0

Читання

Високий

Достатній

Середній

Низький

9,0

44,0

45,0

2,0

27,5

54,5

18,0

0

9,5

44,5

44,0

2,0

22,0

50,0

28,0

0

Письмо

Високий

Достатній

Середній

Низький

0

15,5

23,0

61,5

17,0

41,5

38,5

3,0

0

22,0

30,5

47,5

9,0

35,0

50,5

5,5

Говоріння

Високий

Достатній

Середній

Низький

9,0

28,0

52,5

10,5

22,5

50,0

27,5

0

9,5

38,0

46,0

6,5

16,5

44,0

39,5

0


Як показали результати діагностичного і контрольного зрізів, творчі роботи студентів експериментальних груп відрізняються багатством змісту, чіткою логікою викладу думок. Аналіз виконаних завдань, лексичний запас студентів експериментальних груп значно більший за обсягом, ніж у студентів контрольних, вони вільно користуються навчальними програмами, матеріалами з Інтернету, електронними словниками. Студенти навчилися уникати сухості, одноманітності, невиправданих повторів. Їхні висловлювання стали емоційнішими, досконалішими за організацією тексту як дискурсивного утворення, різноманітнішими за композицією. Помітно зріс обсяг висловлювань студентів експериментальних груп. Так, текст з аудіювання на високому і достатньому рівнях зрозуміли 70,5 % експериментальної групи і 60 % – контрольної. При цьому бралися до уваги такі критерії, як повнота розуміння тексту, послідовність і логічність викладу думок, багатство словника та граматичної будови мовлення. Про рівень умінь читання свідчать такі показники: на високому і достатньому рівнях в експериментальних групах перебували 82 % студентів, у контрольних – 72 %.

З порівняння рівня письма в експериментальних групах випливало, що на високому і достатньому рівнях завдання виконали 58,5 % студентів, у контрольних – 44 %. При цьому бралися до уваги грамотність, знання граматики, правильність і доречність використання засобів навчання.

Аналіз контрольного зрізу засвідчив досягнення стійкого інтересу до отримання нових знань, позитивну тенденцію підвищення якості знань, усвідомлення професійного вибору, а аналіз результатів студентів ЕГ підтвердив висунуте положення про ефективність педагогічних технологій професійно орієнтованого навчання.

Динаміка рівня знань ЕГ та КГ (рис. 2 і рис. 3) свідчить, що студенти експериментальної групи виконали завдання значно якісніше, ніж студенти контрольних груп. Результати експерименту продемонстрували стійкий інтерес до отримання нових знань, позитивну тенденцію підвищення їхньої якості, усвідомлення професійного вибору.Рис. 2. Динаміка рівня знань ЕГ та КГ після діагностичного зрізу (у %)
Рис. 3. Динаміка рівня знань ЕГ та КГ після контрольного зрізу (у %)
Одержані результати засвідчують стійку позитивну динаміку зростання навчальних здібностей студентів, охоплених експериментом. Відтак констатуємо, що успішність виконання таких завдань в ЕГ вища порівняно з КГ і з попередньою діагностикою. Ці та інші отримані результати експерименту дають підстави стверджувати про ефективність використання педагогічних технологій та взаємозв’язок факторів професійно орієнтованого навчання на розвиток професійної компетентності коледжантів.
ВИСНОВКИ

У дисертації здійснено теоретичне узагальнення та вирішено актуальне наукове завдання щодо ролі педагогічних технологій професійно орієнтованого навчання на розвиток професійної компетентності студентів економічних коледжів і на цій основі розроблено навчальний посібник. Результати довели слушність висунутих припущень, підтвердили гіпотезу дослідження. Реалізовані мета і завдання дають підстави сформулювати висновки і запропонувати рекомендації щодо їхнього використання й практичного значення.

 1. На підставі порівняльного аналізу науково-методичної літератури, нормативних документів визначено, що педагогічні технології привертали увагу науковців у різні періоди розвитку суспільства, але професійно орієнтоване навчання коледжантів є однією з недостатньо розроблених проблем педагогічної теорії, яка потребує спеціального теоретичного аналізу. У сучасних умовах, коли суспільні вимоги до рівня підготовки особистості майбутніх економістів кардинально підвищуються, а існуючий теоретико-практичний доробок не забезпечує їх реалізації, зазначена проблема набуває надзвичайної актуальності та потребує науково-практичного обґрунтування і дослідження.

 2. Вивчення праць вітчизняних та зарубіжних науковців дозволило уточнити поняття «професійно орієнтоване навчання», «педагогічні технології» та «коледж». «Коледж» – це самостійний навчальний заклад другого рівня акредитації або структурний підрозділ вищого навчального закладу ІІІ–ІV рівня акредитації, який має відповідний рівень кадрового та матеріального забезпечення і здійснює освітню діяльність з підготовки спеціалістів певної кваліфікації. «Педагогічні технології» – це дидактично організовані способи засвоєння навчального матеріалу в рамках певного предмету через використання конкретних методів, засобів поетапних дій викладача та студента, що ґрунтуються на сучасних позиціях професійного розвитку особистості в умовах оперативного зворотного зв’язку. «Професійно орієнтоване навчання» – це єдність змісту, структури, цілей навчання та виховання студентів, способів реалізації набутих знань, умінь і навичок у майбутній професійній діяльності.

 3. У ході дисертаційного дослідження обґрунтовано та експериментально перевірено вплив педагогічних технологій професійно орієнтованого навчання на професійний розвиток коледжантів. Результати дослідження відтворюють стійку позитивну динаміку зростання фахових знань студентів, охоплених експериментом, який засвідчив: рівень навченості в експериментальних групах значно вищий і стабільніший, ніж у контрольних. Аналіз досягнень студентів ЕГ підтвердив висунуте положення про ефективність педагогічних технологій у професійно орієнтовному навчанні.

 4. Для успішного професійно орієнтованого навчання, як важливої складової гуманітарної підготовки, має бути дібрано дидактичний матеріал, в основі якого різноманітні за змістом зв’язані тексти професійного спрямування, тексти про видатних людей галузі, історичні відомості, культурні новини. На матеріалах Інтернет-сайтів розроблено навчальний посібник «Тексти та вправи за матеріалами Інтернет-сайтів», структуру якого побудовано з урахуванням інтеграції елементів змісту ряду дисциплін («Культурологія», «Фінанси», «Гроші і кредит», «Маркетинг», «Банківські операції», «Страхові послуги», «Українська мова за професійним спрямуванням», «Іноземна мова за професійним спрямуванням») та методів їх викладання. У роботі з посібником діє формула: лексика – фразова єдність – текст. Визначено орієнтовну загальну послідовність роботи: нові лексичні одиниці – текст – творчі завдання, що передбачає систему вправ, методичних прийомів, форм роботи. Система завдань містить дотекстові, текстові та післятекстові вправи і відповідає діагностико-підготовчому, змістовно-процесуальному та контрольно-коригу-вальному етапам організації навчально-пізнавальної роботи студентів. Доведено, що використання текстів та завдань професійного і культурознавчого спрямування не лише поглиблює рівень гуманітарної освіти молоді, а й слугує тим матеріалом, який сприяє становленню професійних і особистісних якостей майбутніх спеціалістів, сприяє підвищенню рівня навченості студентів, створює умови для активного самостійного опанування знаннями, вміннями та навичками, розвиває нестандартний стиль мислення.

 5. У ході експериментальної роботи було виявлено, що застосування у навчальному процесі сучасних педагогічних технологій створює широке поле творчої діяльності, збільшує розмовні можливості кожної особистості, дає змогу наблизити процес навчання до природних умов професійної діяльності та організувати фронтальні, групові й індивідуальні форми навчання, швидко переходити від одного до іншого виду роботи, використовувати кілька програм для навчання в одній аудиторії, беручи до уваги індивідуальні особливості кожного, що є надзвичайно важливим при формуванні їхньої професійної компетентності.

Аналіз змісту діяльності студентів під час виконання завдань з використанням педагогічних технологій дає змогу зробити висновок про їхню сутність як про перехід від «школи пам’яті» до «школи мислення». У першому випадку опора робиться переважно на процеси сприйняття, уваги, запам’ятовування, у другому – враховується роль мислення. Саме воно стає головною працею коледжантів, що визначає подальший розвиток індивідуальних творчих здібностей молоді.

 1. Отримані в ході експерименту дані дають змогу зробити висновок про правочинність висунутої в дослідженні гіпотези щодо ефективності застосування педагогічних технологій професійно орієнтованого навчання студентів економічних коледжів. Модель, запропоновану автором, можна успішно використовувати у навчальному процесі інших закладів освіти.

Науково обґрунтовані результати дослідження дозволили висловити рекомендації для вищих навчальних закладів України І–ІІ рівня акредитації: впроваджувати в навчальний процес педагогічні технології (ситуативного моделювання, проектного та комп’ютерного навчання, дискусійні та ігрові, кооперативного та диференційованого навчання), спрямовані на формування професійної готовності майбутніх економістів; посилювати співробітництво викладачів кафедр професійно орієнтованих дисциплін з метою забезпечення міждисциплінарних зв’язків у навчанні.

Проведене дисертаційне дослідження не вичерпує всіх аспектів підготовки майбутніх економістів до професійної діяльності. Подальший науковий пошук з цієї проблеми доцільно спрямувати на дослідження динаміки суб’єкт-суб’єктних відносин між тими, хто навчається, і тими, хто навчає, з урахуванням дидактичних особливостей неперервної професійної освіти.
СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

 1. Бужикова Р. І. Тексти та вправи за матеріалами Інтернет-сайтів : навч. посібн. / Р. І. Бужикова / [за наук. ред. Г. В. Онкович]. – Миколаїв : ММІ ВМУРоЛ «Україна», 2008. – 72 с.

 2. Бужикова Р. І. Загальна характеристика професійно орієнтованого навчання студентів економічних коледжів / Р. І. Бужикова // Вища освіта України : темат. вип. «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору». – 2009. – Т. V (17), додаток 4. – С. 369–374.

 3. Бужикова Р. І. Диференційоване навчання як метод розвитку пізнавальної активності слухачів факультету довузівської підготовки на заняттях з іноземної мови / Р. І. Бужикова // Вища освіта України : темат. вип. «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору». – Т. 7, додаток 3. – 2007. – С. 207–210.

 4. Бужикова Р. І. До єдиного Європейського освітнього простору через Болонський процес / Р. І. Бужикова // Вища освіта України : темат. вип. «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору». – Т. 1, додаток 3. – 2006. – С. 36–40.

 5. Бужикова Р. І. Нові пріоритети розвитку сучасної освіти /
  Р. І. Бужикова // Вища освіта України. – 2006. – № 3. – С. 83–88.

 6. Бужикова Р. І. Застосування комп’ютерних технологій під час занять з іноземної мови у вищих навчальних закладах / Р. І. Бужикова // Наукові праці : Науково-методичний журнал. – Т. 50, вип. 37 «Педагогічні науки». – Миколаїв : Вид-во МДГУ ім. П. Могили, 2006. – С. 147–150.

 7. Бужикова Р. І. Мотиваційне та емоційне стимулювання студентів-нефілологів у процесі навчання / Р. І. Бужикова // Вища освіта України. –
  2004. – № 4. – С. 73–76.

 8. Бужикова Р. І. Інтернет-технології у навчально-виховному процесі з розвитку іншомовного спілкування / Р. І. Бужикова // Сучасні проблеми науки та освіти : матеріали 8-ї Міжнар. міждисциплінарної наук.-практ. конф., 28 квіт. – 9 трав. 2007 р. – Харків : Українська Асоціація «Жінки в науці та освіті»; Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, 2007. – С. 308–309.

 9. Бужикова Р. І. Розвиток мовленнєвих здібностей молоді /
  Р. І. Бужикова // Культура півдня України : матеріали міжрегіональної наук.-практ. конф. «Поліетнічна культура півдня України : історичні особливості формування та сучасні проблеми розвитку», присвяченої 70-річчю утворення Миколаївської області, 26 квіт. 2007 р. – Миколаїв, 2007. – С. 100–103.

 10. Бужикова Р. І. Розвиток творчої активності студентів методом проектного навчання / Р. І. Бужикова // Методологія соціального пізнання : здобутки й проблеми : матеріали Всеукр. наук.-теор. конф., 25 трав. 2005 р. – Київ-Запоріжжя : Просвіта, 2005. – С. 248–250.


АНОТАЦІЇ

Бужикова Р. І. Педагогічні технології професійно орієнтованого навчання студентів економічних коледжів. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. – Інститут вищої освіти АПН України. – Київ, 2010.

У дисертації проаналізовано особливості підготовки студентів економічних коледжів із застосуванням педагогічних технологій навчання; виявлено сутність і визначено особливості застосування нових педагогічних технологій професійно орієнтованого навчання коледжантів, уточнено поняття «професійно орієнтоване навчання», «педагогічні технології», «коледж», теоретично обґрунтовано та експериментально перевірено вплив педагогічних технологій у професійному становленні майбутніх економістів. Сукупність педагогічних технологій забезпечує ефективність використання завдань і професійно спрямованих навчальних текстів у процесі професійної підготовки фахівців економічного профілю.

Ключові слова: дистанційне навчання, диференційоване навчання, Інтернет технології, коледжант, комп’ютерні технології, кооперативне навчання, педагогічні технології, проектне навчання, професійно орієнтоване навчання, ситуативне навчання.
Бужикова Р. И. Педагогические технологии профессионально ориентированного обучения студентов экономических колледжей. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата педагогических наук по специальности 13.00.04 – теория и методика профессионального образования. – Институт высшего образования АПН Украины. – Киев, 2010.

Диссертация посвящена исследованию проблемы применения профессионально ориентированного обучения студентов экономических колледжей с использованием педагогических технологий в учебно-воспитательном процессе. Проанализирована сущность понятий «колледж», «педагогическая технология», «профессионально ориентированное обучение», а также рассмотрена философская, психолого-педагогическая и научно-методическая литература по проблеме исследования; дано теоретическое обоснование применения педагогических технологий обучения в учебно-воспитательном процессе.

Раскрыты психолого-педагогические особенности применения педагогических технологий в процессе профессионально ориентированного обучения колледжантов; определены педагогические условия использования ПТО в учебно-воспитательном процессе со студентами; раскрыта роль педагогических технологий в формировании профессиональных качеств будущих специалистов.

Дано описание организации исследования, подана общая методика, предоставлено ее описание, способы обработки и анализ полученных результатов, обобщены статистические результаты, обосновано содержательное и методическое обеспечение системы применения ПТО в процессе профессионально ориентированного обучения колледжантов, предложены основные направления внедрения результатов исследования в систему профессионального образования.

Классифицированы педагогические технологии обучения, определена схема организации профессиональной подготовки студентов экономических колледжей как составляющей системы непрерывного профессионального образования, приоритетные направления деятельности колледжей.

При проведении экспериментальной работы было выявлено, что внедрение в учебный процесс современных педагогических технологий создает широкое поле творческой деятельности, увеличивает коммуникативные возможности каждой личности, способствует приближению процесса обучения к природным условиям профессиональной деятельности и помогает организовать фронтальные, групповые и индивидуальные формы обучения, быстро переходить от одного вида к другому, использовать несколько программ для обучения в одной лаборатории, принимая во внимание индивидуальные особенности каждого, что особенно важно при формировании их профессиональной компетентности.

Анализ содержания деятельности студентов во время выполнения задания по развитию профессионально ориентированного обучения позволяет сделать вывод о сути новых педагогических технологий развития как о переходе от «школы памяти» к «школе мышления». В первом случае упор делается преимущественно на процессы восприятия, внимания, запоминания, в другом – учитывается роль мышления. Именно оно стает основной работой студента, что определяет дальнейшее развитие индивидуальных творческих способностей молодежи. Система педагогических технологий, предложенная нами, свидетельствует, что наибольший эффект можно получить от творческого комплексного использования как традиционных методов обучения, так и методов активизации учебно-познавательной деятельности. Их применение обеспечивает эффективное функционирование педагогической системы профессиональной подготовки студентов.

Разработанные нами учебно-методические материалы во время апробации дали положительные результаты. Дидактический материал обеспечивает более эффективное усвоение необходимой информации, наглядно показывает их функционирование на практике. Системное использование текстового материала знакомит студентов с характерными особенностями связного высказывания. Тексты профессионального направления повышают уровень образования, становятся фактором воспитания профессиональных качеств будущих специалистов.

Полученные в ходе эксперимента данные позволяют сделать вывод об эффективности внедрения педагогических технологий обучения в профессионально ориентированном обучении. Предложенная нами методика усиливает роль проблемно-поискового типа обучения, обеспечивает процесс сотворчества преподавателя и студента, создает благоприятные условия для профессиональной деятельности колледжантов.

Ключевые слова: дистанционное обучение, дифференцированное обучение, Интернет технологии, колледжант, компьютерные технологии, кооперативное обучение, педагогические технологии, проектное обучение, профессионально ориентированное обучение, ситуационное обучение.
Buzhikova R. I. Pedagogical Technologies in the Professionally Oriented Studies of Students of Economic Colleges. – Manuscript.

Thesis for a Degree of Candidate of Science in Specialty 13.00.04 – theory and methods of professional education. – Institute оf Higher Education of the Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine. – Kyiv, 2010.

In dissertation the features of preparation of students in colleges at higher educational establishments with the usage of pedagogical technologies of studies are analysed; the essence of new pedagogical technologies of studies of collegians and the features of their usage in the professionally oriented studies of students were found out. The aggregate of pedagogical technologies provides efficiency of the use of exercises and professionally directed educational texts in the process of the professionally oriented studies of economic colleges students.

Key words: college student, computer technologies, cooperative teaching, differentiated teaching, distance teaching, Internet technologies, pedagogical technologies, project teaching, situation teaching.