Головна сторінка

Договір № про надання послуг з організації перевезень вантажів і проведення розрахунків за перевезення та надані послугиСкачати 148.84 Kb.
НазваДоговір № про надання послуг з організації перевезень вантажів і проведення розрахунків за перевезення та надані послуги
Дата конвертації16.03.2016
Розмір148.84 Kb.
ТипДокументи


ДОГОВІР № _________

про надання послуг з організації перевезень вантажів і проведення розрахунків за перевезення та надані послуги

м. Київ «____» ___________ 2016 року
_____________________________________________________(далі - «Замовник»), в особі _______________________________________________, що діє на підставі ______________________, з одного боку, і

Публічне акціонерне товариство «Українська залізниця» (далі – «Виконавець»), __________________________________________________________ ________________________________________________________________________, що діє на підставі ________________________________________________________ та __________________________________________________________________ ________________________________________________________________________, що діє на підставі _________________________________________________________, з іншого боку, разом – Сторони уклали цей Договір про наведене нижче.
  1. Предмет Договору

1.1 Предметом цього договору є організація перевезення вантажів залізничним транспортом та проведення Замовником розрахунків із Виконавцем за надані ним послуги з перевезення вантажів у вагонах, які в автоматизованому банку даних парку вантажних вагонів не мають ознаки «УТЛЦ» (надалі – вагонах), порожніх вагонів, а також інші послуги, пов’язані з зазначеними перевезеннями по території України.

2. Права та обов’язки Сторін

2.1 Сторони зобов’язані виконувати всі умови цього Договору та мають право на взаємне отримання інформації, необхідної для виконання ними своїх обов’язків за цим Договором.

2.2 Замовник зобов’язується:


2.2.1 Здійснювати попередню оплату тарифу та додаткових послуг наданих Замовнику, згідно з умовами цього Договору, Збірника тарифів на перевезення вантажів залізничним транспортом у межах України та пов’язані з ними послуги (далі – Збірник тарифів), Статуту залізниць України (далі – Статут), Правил перевезення вантажів, калькуляцій регіональних філій ПАТ «Укрзалізниця» по наданню послуг Замовнику за вільними тарифами.

2.2.2 Здійснювати попередню оплату за послуги, пов’язані з організацією перевезень вантажів, що замовлені Замовником, шляхом перерахування коштів у сумах, що відповідають обсягу замовлених послуг (з урахуванням режиму роботи банківських установ, але не менше ніж середньодобове нарахування протягом 3 (трьох) діб, що склалося за поточний місяць) на поточний рахунок зі спеціальним режимом використання Виконавця № 26038300148905 у ТВБВ №10026/01 філії - Головного управління по м. Києву та Київської області АТ «Ощадбанк», МФО 322669, код за ЄДРПОУ № 40123465 та забезпечувати своєчасне надходження коштів на зазначений рахунок Виконавця.

2.2.3 Здійснювати оформлення платіжних доручень і в реквізиті «Призначення платежу» вказувати наступне: «Оплата за організацію перевезення вантажів згідно з Договором № (номер договору), (дата укладання договору), у т.ч. ПДВ (сума ПДВ)».

2.2.4 Проводити оплату за надані послуги, пов’язані з організацією перевезень вантажів, та інші послуги, пов’язані з перевезеннями вантажів, які замовлені Замовником, відповідно до розділу 3 Договору.

2.2.5 Забезпечувати належне оформлення перевізних документів із зазначенням підкоду платника_____________________.

Інформація про код платника наданого Виконавцем Замовнику є конфіденційною. Відповідальність за неправомірне використання коду несе Замовник.

У разі неправомірного використання коду відправником, Замовник зобов’язаний розраховуватися з Виконавцем за здійснене перевезення, а спірні питання вирішувати без участі Виконавця.

2.2.6 Компенсувати витрати Виконавця, що виникли внаслідок неправильного заповнення відправником перевізних документів.

2.2.7 Пред’являти або організовувати пред’явлення замовлення на перевезення відповідно до Правил планування перевезень вантажів через АС «Месплан».

Самостійно оформляти або організовувати оформлення перевізних документів і документів, необхідних для виконання митних та інших процедур державного контролю.

2.2.8 Інформувати Виконавця про всі обставини, які перешкоджають відправленню та просуванню вагонів з причин, які не залежать від Виконавця.

2.2.9 У строки, встановлені розділом 3 Договору, підписувати із Замовником Акти звірки розрахунків, Акти наданих послуг, пов’язаних з організацією перевезень вантажів.

2.2.10 Замовник повинен надати Виконавцю відомості і документи, визначені цим Договором, необхідні для виконання зобов’язань та оплати наданих послуг.

2.3 Виконавець зобов’язується:


2.3.1 Здійснювати розрахунки з Замовником за надані послуги, пов’язані з організацією перевезень вантажів, та вести облік нарахованих і сплачених сум, на підставі наданих регіональними філіями ПАТ «Укрзалізниця» переліків.

2.3.2 Складати акти наданих послуг з нарахуванням сум платежів згідно з умовами розділу 3 Договору та надавати їх для узгодження Замовнику.

2.3.3 На письмовий запит Замовника та за його рахунок, надавати інформацію в електронному вигляді щодо місцезнаходження та переміщення його вагонів.

2.3.4 Своєчасно сповіщати Замовника про зміни діючих або введення нових нормативних актів, що стосуються питань виконання Договору (форма та засіб сповіщення встановлюється за домовленістю).

2.3.5 Надавати на вимогу Замовника консультації з питань розрахунків за послуги, пов’язані з організацією перевезень вантажів.
3. Порядок проведення розрахунків між Сторонами

3.1 Оплата послуг відповідно до Договору здійснюється Сторонами у національній валюті України, на умовах попередньої оплати.

Датою надходження платежів вважається дата зарахування сум на поточний рахунок зі спеціальним режимом використання Виконавця.

3.2 Розмір попередньої оплати та періодичність її внесення визначається Замовником, виходячи із запланованого обсягу перевезень та замовлених послуг, на підставі діючих тарифів та умов цього Договору.

У разі, якщо сума попередньої оплати перевищує розмір вартості наданих послуг, то сума перевищення враховується, як попередня оплата за організацію майбутніх перевезень.

Плата за перевезення визначається відповідно до розділів ІІ та ІV Збірника тарифів з урахування коригуючих коефіцієнтів та списується Виконавцем на підставі переліків перевізних документів, наданих регіональними філіями ПАТ «Укрзалізниця».

Плата за додаткові послуги за регульованими тарифами визначається у відповідності до розділу III Збірника тарифів з урахуванням коригуючих коефіцієнтів.

Плата за додаткові послуги, які виконуються регіональними філіями ПАТ «Укрзалізниця» за вільними тарифами, перелік яких зазначено в пункті 32 розділу II Збірника тарифів, нараховується згідно з затвердженими калькуляціями регіональних філій ПАТ «Укрзалізниця».

Плата за користування вагонами та контейнерами, наданими на під’їзні колії, визначається згідно з Правилами користування вагонами і контейнерами та розділом V Збірника тарифів.

3.3 Відсутність на розподільчому рахунку Виконавця попередньої оплати Замовника може бути підставою для відмови Виконавця від перевезень і не тягне за собою відповідальності Виконавця за невиконання умов цього Договору.

3.4 Протягом надання послуг Виконавець відображає в особовому рахунку використання Замовником коштів для оплати послуг, пов'язаних з організацією перевезень вантажів та щодобово надає в електронному вигляді переліки перевізних документів.

3.5 Вартість послуг, пов’язаних з відстеженням вагонів, узгоджується з Замовником шляхом підписання Додаткової угоди до даного Договору.

3.6 За необхідності на вимогу Замовника або Виконавця проводиться звірка розрахунків між ними, результати якої оформлюються актом. Звірка розрахунків проводиться Сторонами не рідше чим раз на рік.

Остаточна звірка розрахунків з Замовником здійснюється після звірки розрахунків з регіональними філіями ПАТ «Укрзалізниця».

3.7 Виконавець надає Замовнику не пізніше 10-го числа місяця, наступного за звітним, акти наданих послуг та виписки з особового рахунку за звітний місяць.

Виписки з особового рахунку відображають облік коштів, перерахованих Замовником на виконання цього Договору, та коштів, витрачених Замовником на оплату послуг, наданих Виконавцем. При цьому у виписці відображаються дати утворення і розміри заборгованості та пені.

Податкові накладні та розрахунки коригувань до податкових накладних надаються Замовнику в електронному вигляді з дотриманням вимог щодо реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі - ЄРПН) у порядку, встановленому законодавством.

Замовник зобов’язаний зареєструвати розрахунки коригувань до податкових накладних, які зменшують суму компенсації вартості послуг, що складені і надіслані Виконавцем у порядку встановленому Податковим кодексом України, в ЄРПН. Виконавець зобов’язується скласти та надіслати в електронному вигляді розрахунки коригування до податкових накладних не пізніше ніж за 5 (п’ять) днів до закінчення терміну їх реєстрації в ЄРПН, встановленому Податковим кодексом України.

3.8 Акти наданих послуг та виписки з особового рахунку оформлюються Сторонами щомісяця, не пізніше останнього дня звітного місяця.

Замовник протягом 5 (п’яти) робочих днів з дня отримання акту наданих послуг зобов’язаний надіслати Виконавцю підписаний акт наданих послуг або підписати акт наданих послуг із зауваженнями.

У випадку підписання акту наданих послуг із зауваженнями між Замовником та Виконавцем здійснюється перевірка наданих послуг та за результатами перевірки проводиться коригування, яке відображається в наступних актах.

У випадку якщо акт наданих послуг не підписаний Замовником протягом 15 (п’ятнадцяти) днів з дня їх складання без письмового обґрунтування – акт наданих послуг вважається затвердженим обома Сторонами.

3.9 Наявність підписаного акту наданих послуг, не позбавляє Виконавця права здійснити донарахування неврахованої плати за надані послуги за минулі періоди.

4. Відповідальність сторін


4.1 Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання зобов’язань згідно з цим Договором та відповідно до чинного законодавства України, якщо не доведуть, що ними вжито усіх залежних від них заходів для недопущення порушень умов Договору.

4.2 За неправильно зазначені у накладній масу, кількість місць вантажу, його назву, код одержувача із Замовника стягується штраф у розмірі згідно із статтею 118 Статуту. При цьому Замовник несе перед ПАТ «Укрзалізниця» відповідальність за наслідки, які виникли.

4.3 При виникненні заборгованості за виконані перевезення Виконавець має право призупинити перевезення вантажів шляхом закриття коду Замовника до внесення необхідної суми попередньої оплати.

4.4 У разі виникнення заборгованості за надані послуги з організації перевезення вантажів, Замовник сплачує пеню в розмірі однієї облікової ставки Національного банку України, що діяла у період, за який сплачується пеня, від суми боргу за кожний день прострочення платежу до моменту повного погашення заборгованості, але не більше шести місяців від дня виникнення заборгованості.

Моментом виникнення заборгованості у Замовника є дата фактичного надання Виконавцем послуг за цим Договором за умови відсутності грошових коштів на особовому рахунку Замовника.

Із сум грошових коштів, перерахованих Замовником для виконання грошового зобов’язання за цим Договором, Виконавцем у першу чергу погашається пеня, у другу чергу - основна сума боргу, а залишок коштів зараховується як попередня оплата.

Сторони домовились, що стягнення пені здійснюється в межах загального строку позовної давності, встановленого для стягнення заборгованості за надані послуги.

4.5 Сторона, яка порушила зобов’язання або встановлені цим Договором вимоги щодо виконання зобов’язання, повинна відшкодувати завдані цим збитки Стороні, права або законні інтереси якої порушено.

Розмір збитку повинен бути підтверджений Стороною, права або законні інтереси якої порушено, відповідними документами і розрахунком вартості заподіяних збитків, складеним за участі Сторони, яка їх заподіяла, та звіреним з бухгалтерськими даними.

4.6 Сплата штрафних санкцій за невиконання або неналежне виконання зобов’язань, а також відшкодування збитків, завданих неналежним виконанням зобов’язань, не звільняє Сторони від обов’язку виконати зобов’язання, передбачені цим Договором, в повному обсязі.

4.7 Сторона, що залучила третю особу до виконання свого зобов’язання за цим Договором, несе перед іншими Сторонами відповідальність за невиконання чи неналежне виконання зобов’язань цією третьою особою, як за свої власні.
5. Обставини непереборної сили

5.1 Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим Договором у разі виникнення обставин непереборної сили (форс–мажор), які не існували під час укладання цього Договору та виникли поза волею Сторін, зокрема: надзвичайні та невідворотні обставини, що об’єктивно унеможливлюють виконання зобов’язань, передбачених умовами цього Договору, обов’язків згідно із законодавчими та іншими нормативними актами, а саме: загроза війни, збройний конфлікт або серйозна погроза такого конфлікту, включаючи але не обмежуючись ворожими атаками, блокадами, військовим ембарго, загальна військова мобілізація, військові дії, антитерористичними операціями, оголошена та неоголошена війна, акти тероризму, диверсії, піратства, безлади, вторгнення, блокада, революція, заколот, повстання, масові заворушення, введення комендантської години, експропріація, примусове вилучення, захоплення підприємств, реквізиція, громадська демонстрація, блокада, страйк, аварія, протиправні дії третіх осіб, пожежа, вибух, тривалі перерви в роботі транспорту, регламентовані умовами відповідних рішень та актами державних органів влади, закриття морських проток, ембарго, заборона (обмеження) експорту/імпорту тощо, а також викликані винятковими погодними умовами і стихійним лихом, а саме: епідемія, шторм, циклон, ураган, торнадо, буревій, повінь, нагромадження снігу, ожеледь, град, заморозки, замерзання моря, проток, портів, перевалів, землетрус, блискавка, пожежа, посуха, просідання і зсув ґрунту, інші стихійні лиха та інші випадки передбачені чинним законодавством України.

Сторони можуть додатково домовитися про обставини, що визнаються ними як обставини непереборної сили (форс–мажор), шляхом підписання додаткової угоди до Договору, яка має бути виконана у письмовій формі та підписана уповноваженими представниками Сторін і скріплена печатками.

5.2 Сторона, що не може виконувати зобов’язання за цим Договором унаслідок дії обставин непереборної сили, повинна не пізніше ніж 10 (десяти) календарних днів з моменту їх виникнення повідомити про це іншу Сторону у письмовій формі з подальшим надання підтверджуючих документів.

5.3 Доказом виникнення обставин непереборної сили та строку їх дії є відповідні документи, які видаються Торгово-промисловою палатою України або країни, на території якої мали місце обставин непереборної сили.

5.4 Виникнення обставин непереборної сили не є підставою для відмови Сторони від сплати за послуги, надані до виникнення вказаних обставин.

5.5 У разі, якщо форс-мажорні обставини будуть тривати понад три місяці, кожна Сторона має право в односторонньому порядку розірвати цей Договір без відшкодування іншій Стороні збитків, але за умови здійснення взаємних розрахунків за послуги, надані на дату розірвання цього Договору.
6. Рішення спірних питань

6.1 Усі спори та розбіжності, що виникають в зв’язку з виконанням умов цього Договору, вирішуються Сторонами шляхом переговорів, а у разі недосягнення домовленості – у претензійно-позовному порядку відповідно до чинного законодавства.

Претензії до кожної з Сторін надсилаються за адресами, зазначеними Сторонами в розділі 10 Договору.

6.2 Якщо спірні питання, що виникли в зв’язку з виконанням умов цього Договору, не можуть бути вирішені шляхом переговорів, вони передаються за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору на розгляд суду в порядку та у строки, передбаченому чинним законодавством України.
7. Застереження про конфіденційність

7.1 Сторони погодилися, що текст Договору, будь-які матеріали, інформація та відомості, які стосуються Договору, є конфіденційними і не можуть передаватися іншим особам без попередньої письмової згоди інших Сторін Договору, крім випадків, коли таке передавання пов’язане з одержанням офіційних дозволів, документів для виконання Договору, або сплати податків, інших обов’язкових платежів, а також у випадках, передбачених чинним законодавством, яке регулює зобов’язання Сторін Договору.

8. Інші умови

8.1 Жодна із Сторін не має права передавати іншим особам свої права і обов’язки по цьому Договору без письмової згоди Сторін.

8.2 Сторони мають право ініціювати внесення змін та доповнень до цього Договору.


Усі зміни і доповнення до цього Договору є його невід’ємною частиною та повинні бути виконані у письмовій формі та підписані уповноваженими представниками Сторін і скріплені печатками.

У разі не отримання Стороною, що ініціювала укладення додаткової угоди про відповідні зміни до Договору, відповіді на надіслану додаткову угоду протягом 20 (двадцяти) днів з моменту її отримання, такі зміни до Договору вважаються узгодженими, а додаткова угода підписана Стороною, якій вона направлялася. Датою отримання додаткової угоди до Договору вважається відмітка поштової служби на повідомлені про вручення рекомендованого листа.

8.3 Даний Договір складено у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному для кожної із Сторін.

8.4 У разі зміни реквізитів підприємства, місцезнаходження, інших змін, які можуть перешкоджати виконанню зобов’язань по цьому Договору, Сторони зобов’язані повідомити про це один одного не пізніше ніж за 20 (двадцять) календарних днів з моменту виникнення таких змін.

8.5 Сторони приймають документи, передані факсимільним зв’язком або засобами електронного зв’язку (електронною поштою), при підтвердженні їх оригіналами протягом 10 (десяти) робочих днів. До отримання оригіналів факсимільні та електронні копії вважаються такими, що мають юридичну силу, крім первинних документів, які підтверджують здійснення господарських операцій та служать засобом для підтвердження операцій в бухгалтерському обліку.

8.6 У всьому іншому, що не передбачено цим Договором, Сторони керуються чинним законодавством України.

8.7 Сторони є платниками податку на прибуток на загальних умовах згідно чинного законодавства України.

8.8 Договір не передбачає переуступку боргу Замовника третій стороні, а також розрахунки заліковими коштами.

8.9 Сторони підтверджують, що вони є добросовісними платниками податків і зборів та своєчасно надають податкову звітність до контролюючих органів.

Для реєстрації податкових накладних в ЄРПН Сторони цього Договору мають комплект електронного цифрового підпису та можливість здійснювати електронний документообіг.

8.10 Сторони підтверджують, що вони складають і своєчасно реєструють податкові накладні та розрахунки коригувань до них в ЄРПН у відповідності з нормами податкового законодавства України.

Податкові накладні та розрахунки коригувань до них надаються контрагенту в електронному вигляді шляхом реєстрації в ЄРПН або посиланням через засоби електронного зв’язку.

У випадку, якщо одна із Сторін склала податкові накладні або розрахунки коригувань до них з порушенням норм чинного законодавства України, а також, у разі відсутності їх реєстрації в ЄРПН, що тягне за собою втрату права іншої Сторони на збільшення податкового кредиту чи зменшення податкових зобов’язань, сплачених (нарахованих) у зв’язку з виконанням цього договору, винна Сторона зобов’язується компенсувати іншій Стороні завдані цим збитки.
9. Строк дії Договору

9.1 Договір набирає чинності з дати підписання та діє до 31.12.2016 року, а в частині проведення розрахунків за надані послуги, пов’язані з перевезенням вантажів – до повного здійснення розрахунків.

Якщо жодна із Сторін не звернулася письмово за один місяць до закінчення дії Договору з пропозицією до інших Сторін про припинення його дії, то цей Договір вважається пролонгованим на кожний наступний календарний рік.

9.2 Закінчення строку дії цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, які мали місце під час дії цього Договору.

9.3 Цей Договір може бути розірваний за погодженням Сторін чи на вимогу однієї із Сторін Договору з обов’язковим попередженням іншої Сторони за 20 (двадцять) днів, шляхом направлення другій Стороні листа та проекту додаткової угоди щодо припинення дії Договору.

Розірвання Договору не звільняє Сторони від виконання зобов’язань, прийнятих ними до підписання Додаткової угоди про припинення Договору та повного завершення розрахунків за надані послуги.

Договір вважається припиненим з моменту підписання сторонами додаткової угоди або з дати, зазначеної Сторонами у додатковій угоді.

У разі неотримання Стороною, яка ініціювала припинення Договору, протягом 20 (двадцяти) днів підписаної додаткової угоди, договір вважається припиненим через 20 (двадцять) днів після отримання іншою Стороною листа з пропозицією про припинення Договору та проекту додаткової угоди. Датою отримання пропозиції про припинення Договору вважається відмітка поштової служби на повідомленні про вручення рекомендованого листа.

10. Місцезнаходження та реквізити Сторін

10.1 Замовник:

____________________________________________________________________

(_____________________________________________________________)
Місцезнаходження: Україна,_____________________________________________

______________________________________________________________________

тел.(_____) _________________________ факс.(_____) _______________________

E-mail: ________________________

Код ЄДРПОУ __________________

Банківські реквізити:

поточний рахунок № _______________ в ___________________________________

________________ МФО _____________
10.2 Виконавець:

Публічне акціонерне товариство «Українська залізниця»

(ПАТ «Укрзалізниця»), код ЄДРПОУ 40075815, код ІПН 400758126555

Місцезнаходження: Україна, 03680, м. Київ-150, вул. Тверська, буд. 5

Філія «Центр транспортної логістики» ПАТ «Укрзалізниця»

(філія «ЦТЛ» ПАТ «Укрзалізниця»)

Місцезнаходження: Україна, 03150, м. Київ, вул. Федорова, буд. 32

Код ЄДРПОУ № 40123465

тел. (044) 309-68-35, 309-67-33, 465-13-38, 465-19-97, 222-02-12

факс (044) 406-99-90

Банківські реквізити філія «ЦТЛ» ПАТ «Укрзалізниця»:

Поточний рахунок зі спеціальним режимом використання № 26038300148905

у ТВБВ №10026/01 філії - Головного управління по м. Києву та Київської

області АТ «Ощадбанк», МФО 322669.

Представники Виконавця

______________________________

______________________________
______________________________ _________________
______________________________

______________________________

______________________________ _________________

Представник Замовника

_____________________________ _________________