Головна сторінка

Загальні вимоги до фінансової звітностіСкачати 371.63 Kb.
НазваЗагальні вимоги до фінансової звітності
Сторінка1/4
Дата конвертації12.09.2017
Розмір371.63 Kb.
ТипДокументи
  1   2   3   4
1. /Nak73/Додаток 1.doc
2. /Nak73/Додаток 2.doc
3. /Nak73/Додаток 3.doc
Загальні вимоги до фінансової звітності
Загальні вимоги до фінансової звітності
Перелік додаткових статей фінансової звітності


Додаток 1

до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку

1 "Загальні вимоги до фінансової звітності"

КОДИ

Дата (рік, місяць, число)01

Підприємство _____________________________________________________________

за ЄДРПОУ
Територія ________________________________________________________________

за КОАТУУ
Організаційно-правова форма господарювання ________________________________

за КОПФГ
Вид економічної діяльності _________________________________________________

за КВЕД
Середня кількість працівників1 _______________________________________________________________

Адреса, телефон ___________________________________________________________________________

Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака

Складено (зробити позначку «v» у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності

Баланс (Звіт про фінансовий стан)

на ____________ 20__ р.

Форма N 1

Код за ДКУД

1801001
Актив

Код рядка

На початок звітного періоду 

На кінець звітного періоду24

I. Необоротні активи 

Нематеріальні активи


1000

  
первісна вартість 

1001накопичена амортизація 

1002Незавершені капітальні інвестиції

1005

  
Основні засоби

1010

  
первісна вартість 

1011знос 

1012Інвестиційна нерухомість

1015Довгострокові біологічні активи

1020Довгострокові фінансові інвестиції:

які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1030

  
інші фінансові інвестиції 

1035

  
Довгострокова дебіторська заборгованість 

1040

  
Відстрочені податкові активи 

1045Інші необоротні активи 

1090

  
Усього за розділом I 

1095

  
II. Оборотні активи 

Запаси 

1100

  

  
Поточні біологічні активи 

1110

  
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги

1125

  
Дебіторська заборгованість за розрахунками:

за виданими авансами

1130

  
з бюджетом

1135у тому числі з податку на прибуток

1136Інша поточна дебіторська заборгованість 

1155

  
Поточні фінансові інвестиції 

1160

  
Гроші та їх еквіваленти

1165

  
Витрати майбутніх періодів

1170Інші оборотні активи 

1190Усього за розділом II 

1195

  
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття

1200

  
Баланс 

1300

  
Пасив

Код

рядка

На початок звітного періоду 

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Власний капітал 

Зареєстрований капітал 


1400

  

  
Капітал у дооцінках

1405Додатковий капітал 

1410

  
Резервний капітал 

1415

  
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 

1420

  
Неоплачений капітал 

1425

( )

( )

Вилучений капітал 

1430

( )

( )

Усього за розділом I

1495II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення

Відстрочені податкові зобов’язання


1500

  

  
Довгострокові кредити банків

1510Інші довгострокові зобов’язання

1515Довгострокові забезпечення

1520Цільове фінансування 

1525Усього за розділом II

1595

  
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення

Короткострокові кредити банків 


1600

  

  
Поточна кредиторська заборгованість за:

довгостроковими зобов’язаннями

1610

  
товари, роботи, послуги 

1615

  
розрахунками з бюджетом

1620у тому числі з податку на прибуток

1621розрахунками зі страхування

1625розрахунками з оплати праці

1630Поточні забезпечення

1660Доходи майбутніх періодів

1665Інші поточні зобов’язання

1690

  
Усього за розділом IІІ

1695ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами,

утримуваними для продажу, та групами вибуття

1700

  
Баланс

1900

  


Керівник
Головний бухгалтер


_____________________

1 Визначається в порядку, встановленому центральним органом

виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.


КОДИ

Дата (рік, місяць, число)01

Підприємство __________________________________________________________

за ЄДРПОУ
(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

за __________________ 20__ р.


Форма N 2

Код за ДКУД

1801003
  1   2   3   4