Головна сторінка

Загальні вимоги до фінансової звітностіСкачати 371.63 Kb.
НазваЗагальні вимоги до фінансової звітності
Сторінка4/4
Дата конвертації12.09.2017
Розмір371.63 Kb.
ТипДокументи
1   2   3   4
1. /Nak73/Додаток 1.doc
2. /Nak73/Додаток 2.doc
3. /Nak73/Додаток 3.doc
Загальні вимоги до фінансової звітності
Загальні вимоги до фінансової звітності
Перелік додаткових статей фінансової звітності

1

2

3

4

5

6

І. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування

3500

Коригування на:

амортизацію необоротних активів

3505
Х
Х

збільшення (зменшення) забезпечень

3510

збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць

3515

збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій

3520

Зменшення (збільшення) оборотних активів

3550

Збільшення (зменшення) поточних зобов’язань

3560

Грошові кошти від операційної діяльності

3570

Сплачений податок на прибуток

3580

Х
Х
Чистий рух коштів від операційної діяльності 

3195

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Надходження від реалізації:

фінансових інвестицій 

3200
Х
Х

необоротних активів 

3205
Х
Х

Надходження від отриманих:

відсотків 

3215
Х
Х

дивідендів 

3220
Х
Х

Надходження від деривативів

3225
Х
Х

Інші надходження 

3250
Х
Х

Витрачання на придбання:

фінансових інвестицій 

3255

Х
Х
необоротних активів 

3260

Х
Х
Виплати за деривативами

3270

Х
Х
Інші платежі

3290

Х
Х
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 


3295

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Надходження від:

Власного капіталу 

3300
Х
Х

Отримання позик

3305
Х
Х

Інші надходження 

3340
Х
Х

Витрачання на:

Викуп власних акцій

3345

Х
Х
Погашення позик 

3350

Х
Х
Сплату дивідендів 

3355

Х
Х
Інші платежі 

3390

Х
Х
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 

3395

Чистий рух грошових коштів за звітний період 

3400

Залишок коштів на початок року 

3405
Х
Х

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 

3410

Залишок коштів на кінець року 

3415


Керівник
Головний бухгалтер 
КОДИ

Дата (рік, місяць, число)01

Підприємство ___________________________________________________

за ЄДРПОУ
(найменування)


Звіт про власний капітал

за _________________ 20___ р.


Форма N 4

Код за ДКУД

1801005
Стаття

Код рядка

Зареєстро-ваний капітал 

Капітал у дооцін-ках

Додатко-вий капітал

Резер-вний капітал

Нерозпо-ділений прибуток (непокритий збиток)

Неопла-чений капітал

Вилу-чений капітал

Всього

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Залишок

на початок року

4000

Коригування:

Зміна облікової політики

4005

Виправлення помилок

4010

Інші зміни

4090

Скоригований залишок на початок року

4095

Чистий прибуток (збиток) за звітний період

4100

Інший сукупний дохід за звітний період

4110

Розподіл прибутку:

Виплати власникам (дивіденди)

4200

Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу

4205

Відрахування до резервного капіталу

4210

Внески учасників:

Внески до капіталу

4240

Погашення заборгованості з капіталу

4245

Вилучення капіталу:

Викуп акцій (часток)

4260

Перепродаж викуплених акцій (часток)

4265

Анулювання викуплених акцій (часток)

4270

Вилучення частки в капіталі

4275

Інші зміни в капіталі

4290

Разом змін у капіталі

4295

Залишок

на кінець року

4300Керівник
Головний бухгалтер

1   2   3   4