Головна сторінка

Загальні вимоги до фінансової звітностіСкачати 392.19 Kb.
НазваЗагальні вимоги до фінансової звітності
Сторінка3/5
Дата конвертації12.09.2017
Розмір392.19 Kb.
ТипДокументи
1   2   3   4   5
1. /Nak73/Додаток 1.doc
2. /Nak73/Додаток 2.doc
3. /Nak73/Додаток 3.doc
Загальні вимоги до фінансової звітності
Загальні вимоги до фінансової звітності
Перелік додаткових статей фінансової звітності

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ


Назва статті 

Код
рядка

За звітний
період 

За
аналогічний
період  попереднього року

Матеріальні затрати

2500

  

  

Витрати на оплату праці

2505

  

  

Відрахування на соціальні заходи

2510

  

  

Амортизація

2515

  

  

Інші операційні витрати

2520

  

  

Разом

2550

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ


Назва статті 

Код
рядка

За звітний
період 

За
аналогічний
період  попереднього року

Середньорічна кількість простих акцій 

2600

  

  

Скоригована середньорічна кількість простих акцій 

2605

  

  

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 

2610

  

  

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 

2615

  

  

Дивіденди на одну просту акцію 

2650

  

  


Керівник
Головний бухгалтер

КОДИ

Дата (рік, місяць, число)


Підприємство __________________________________________________________

за ЄДРПОУ
(найменування)Консолідований звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

за __________________ 20__ р.Форма N 3-к

Код за ДКУД

1801009
Стаття 

Код 

рядка

За звітний період 

За аналогічний період попереднього року 

1

2

3

4

І. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Надходження від:

Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3000Повернення податків і зборів

3005у тому числі податку на додану вартість

3006Цільового фінансування 

3010Інші надходження 

3095Витрачання на оплату:

Товарів (робіт, послуг) 

3100

(                           )

(                           )

Праці

3105

(                           )

(                           )

Відрахувань на соціальні заходи 

3110

(                           )

(                           )

Зобов’язань з податків і зборів 

3115

(                           )

(                           )

Інші витрачання 

3190

(                           )

(                           )

Чистий рух коштів від операційної діяльності 

3195II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Надходження від реалізації:

фінансових інвестицій 

3200необоротних активів 

3205Надходження від отриманих:

відсотків 

3215дивідендів 

3220Надходження від деривативів

3225Інші надходження 

3250Витрачання на придбання:

фінансових інвестицій 

3255

(                           )

(                           )

необоротних активів 

3260

(                           )

(                           )

Виплати за деривативами

3270

(                           )

(                           )

Інші платежі

3290

(                           )

(                           )

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 

3295III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Надходження від:

Власного капіталу 

3300

Отримання позик

3305Інші надходження 

3340Витрачання на:

Викуп власних акцій

3345

(                           )

(                           )

Погашення позик 

3350Сплату дивідендів 

3355

(                           )

(                           )

Інші платежі 

3390

(                           )

(                           )

Чистий рух коштів від фінансової діяльності 

3395Чистий рух грошових коштів за звітний період 

3400Залишок коштів на початок року 

3405Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 

3410Залишок коштів на кінець року 

3415
Керівник
Головний бухгалтер 

КОДИ

Дата (рік, місяць, число)


Підприємство __________________________________________________________

за ЄДРПОУ
(найменування)

Консолідований звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)

за __________________ 20__ р.Форма N 3-кн

Код за ДКУД

1801010Стаття 

Код 

рядка

За звітний період 

За аналогічний період

попереднього року надходження

видаток

надходження

видаток1   2   3   4   5