Головна сторінка

Загальні вимоги до фінансової звітностіСкачати 392.19 Kb.
НазваЗагальні вимоги до фінансової звітності
Сторінка4/5
Дата конвертації12.09.2017
Розмір392.19 Kb.
ТипДокументи
1   2   3   4   5
1. /Nak73/Додаток 1.doc
2. /Nak73/Додаток 2.doc
3. /Nak73/Додаток 3.doc
Загальні вимоги до фінансової звітності
Загальні вимоги до фінансової звітності
Перелік додаткових статей фінансової звітності

1

2

3

4

5

6

І. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування

3500

Коригування на:

амортизацію необоротних активів

3505
Х
Х

збільшення (зменшення) забезпечень

3510

збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць

3515

збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій

3520

Зменшення (збільшення) оборотних активів

3550

Збільшення (зменшення) поточних зобов’язань

3560

Грошові кошти від операційної діяльності

3570

Сплачений податок на прибуток

3580

Х
Х
Чистий рух коштів від операційної діяльності 

3195

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Надходження від реалізаці:

фінансових інвестицій 

3200
Х
Х

необоротних активів 

3205
Х
Х

Надходження від отриманих:

відсотків 

3215
Х
Х

дивідендів 

3220
Х
Х

Надходження від деривативів

3225
Х
Х

Інші надходження 

3250
Х
Х

Витрачання на придбання:

фінансових інвестицій 

3255

Х
Х
необоротних активів 

3260

Х
Х
Виплати за деривативами

3270

Х
Х
Інші платежі

3290

Х
Х
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 

3295

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Надходження від:

Власного капіталу

3300
Х
Х

Отримання позик

3305
Х
Х

Інші надходження 

3340
Х
Х

Витрачання на:

Викуп власних акцій

3345

Х
Х
Погашення позик 

3350

Х
Х
Сплату дивідендів 

3355

Х
Х
Інші платежі 

3390

Х
Х
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 

3395

Чистий рух грошових коштів за звітний період 

3400

Залишок коштів на початок року 

3405
Х
Х

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 

3410

Залишок коштів на кінець року 

3415


Керівник
Головний бухгалтер 

КОДИ

Дата (рік, місяць, число)01

Підприємство ___________________________________________________

за ЄДРПОУ
(найменування)

Консолідований звіт про власний капітал

за _________________ 20___ р.


Форма N 4-к

Код за ДКУД

1801011
Стаття

Код рядка

Належить власникам материнської компанії

Некон-трольова-на частка

Разом

зареєстро-ваний капітал 

капітал у дооцін-ках

додатко-вий капітал

резерв-ний капітал

нерозпо-ділений прибуток (непокри-тий збиток)

неоплаче-ний капітал

вилу-чений капітал

всього
1   2   3   4   5