Головна сторінка

Штамп територіального органу Міністерства доходів і зборів УкраїниНазваШтамп територіального органу Міністерства доходів і зборів України
Сторінка3/9
Дата конвертації12.09.2017
Розмір1.23 Mb.
ТипДокументи
1   2   3   4   5   6   7   8   9
1. /nak84.docШтамп територіального органу Міністерства доходів і зборів України

Доповнення до Податкової декларації з податку на доходи (прибуток) страховика (заповнюється і подається відповідно до пункту 46.4 статті 46 глави 2 розділу ІІ Податкового кодексу України)
№ з/п

Зміст доповнення
Наявність додатків14

ДС

СП

ПП

ЦП

ІВ

АМ

СБ

ПН

РН

СВ

ТЦ

ВП15


Додатки на ___ арк.
Інформація, наведена в Податковій декларації з податку на доходи (прибуток) страховика та додатках до неї, є достовірною.


Керівник (уповноважена особа)
(реєстраційний номер облікової картки або серія та номер паспорта)16

___________________

(підпис) 
____________________

(ініціали та прізвище) М. П.

Головний бухгалтер (особа, відповідальна

за ведення бухгалтерського обліку)
(реєстраційний номер облікової картки або серія та номер паспорта)16


___________________

(підпис) 
___________________

(ініціали та прізвище) 


Дата подання..
_____________________1 Заповнюється платниками податку, у яких базовим податковим (звітним) періодом є календарний рік.

2 Заповнюється платниками податку, у яких базовим податковим (звітним) періодом є календарний квартал.

3 Звітні (податкові) періоди, що використовувалися у 2011 році.

4 Для звітної (звітної нової) Податкової декларації з податку на доходи (прибуток) страховика звітний (податковий) період, що уточнюється, заповнюється за наявності додатка ВП до рядків 24–27, 29–32 та 34–37 Податкової декларації з податку на доходи (прибуток) страховика. Для уточнюючої Податкової декларації з податку на доходи (прибуток) страховика звітний (податковий) період та звітний (податковий) період, що уточнюється, заповнюються однаковими значеннями, що відповідають звітному (податковий) періоду, що уточнюється.

5 Відповідно до Класифікації видів економічної діяльності, затвердженої наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 11 жовтня 2010 року № 457.

6 Під податковою адресою розуміється місцезнаходження юридичної особи, відомості про що містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців.

7 Заповнюється за бажанням платника податку.

8 Зазначається основна ставка податку на прибуток у відсотках, встановлена статтею 151 розділу ІІІ Податкового кодексу України.

9 Заповнюється платниками податку, які сплачують авансові внески з податку на прибуток.

10 Заповнюється платником податку у Податковій декларації з податку на доходи (прибуток) страховика за рік (крім новостворених та платників податків, у яких доходи, що враховуються при визначенні об'єкта оподаткування, за останній річний звітний податковий період не перевищують 10 мільйонів).

11 Заповнюється у разі самостійного виправлення помилок шляхом уточнення показників Податкової декларації з податку на доходи (прибуток) страховика відповідно до статті 50 глави 2 розділу II Податкового кодексу України.

12 Зазначається кількість місяців, за які станом на час подання уточнюючої Податкової декларації з податку на доходи (прибуток) страховика щомісяця нараховано суму авансових внесків з податку на прибуток.

13 Заповнюється у разі самостійного виправлення помилок по авансових внесках з податку на прибуток. У відповідних клітинках дванадцятимісячного періоду для сплати авансових внесків проставляються:

у рядку 1 – позначка «+» напроти місяця(ів), авансові внески по якому(их) уточнюються (виправляються помилки);

у рядку 2 – сума до та після уточнення (виправлення помилок) щомісяця.

14 У відповідних клітинках проставляється позначка «+», крім клітинок під літерами «ПН», в якій проставляється кількість поданих додатків ПН до рядків 16 ПН та 19 ПН Податкової декларації з податку на доходи (прибуток) страховика.

15 Цей додаток подається у разі виправлення помилки(ок) у складі звітної/звітної нової Податкової декларації з податку на доходи (прибуток) страховика.

16 Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний територіальний орган Міністерства доходів і зборів України і мають відмітку у паспорті, зазначаються серія та номер паспорта.
Ця частина Податкової декларації з податку на доходи (прибуток) страховика заповнюється посадовими (службовими) особами територіального органу Міністерства доходів і зборів УкраїниВідмітка про внесення даних до електронної бази податкової звітності

«____» ___________ 20___ року
(посадова (службова) особа територіального органу Міністерства доходів і зборів України (підпис, ініціали, прізвище))


За результатами камеральної перевірки Податкової декларації з податку на доходи (прибуток) страховика (потрібне позначити):порушень (помилок) не виявлено
складено акт від «______» ___________20__ року № ______
«______» ____________ 20___ року(посадова (службова) особа територіального органу Міністерства доходів і зборів України (підпис, ініціали, прізвище))


Додаток ДС

до рядків 01 ДС та 03 ДС Податкової

декларації з податку на доходи

(прибуток) страховика
Звітна
Звітна нова
Уточнююча


Код за ЄДРПОУ

Звітний (податковий) період ____ року


Рік1
І квартал2
Півріччя2
Три квартали2
Рік2


ІІ квартал3
II - III квартали3
II - IV квартали3


Доходи страховика
Таблиця 1. Доходи від страхової діяльності

ПОКАЗНИКИ

Код рядка

Сума

Дохід від страхової діяльності (рядок 01.1СП рядок 01.1.1ПП + (сума рядків 01.201.14))

01 ДС

____4

страхові платежі, страхові внески, страхові премії, нараховані страховиком за договорами страхування, співстрахування і перестрахування ризиків на території України або за її межами протягом звітного періоду, у т.ч.: 5

01.1 СП
страхові платежі, страхові внески, страхові премії, нараховані страховиком за договорами перестрахування

01.1.1 ПП
інвестиційний дохід, нарахований страховиком від розміщення коштів резервів страхування життя

01.2
суми винагород, належних страховику за укладеними договорами страхування, співстрахування, перестрахування

01.3
доходи від реалізації права регресної вимоги страховика до страхувальника або іншої особи, відповідальної за заподіяні збитки в частині перевищення над виплаченими страховими відшкодуваннями

01.4
нараховані відсотки на депоновані премії за ризиками, прийнятими у перестрахуванні

01.5
суми санкцій за невиконання умов договору страхування, визначені боржником добровільно або за рішенням суду

01.6
суми винагород за надання послуг сюрвейєра, аварійного комісара та аджастера, страхового брокера та агента

01.7
суми повернення частки страхових платежів (внесків, премій) за договорами перестрахування у разі їх дострокового припинення

01.8
суми винагород і тантьєм (форм винагороди страховика з боку перестраховика) за договорами перестрахування

01.9
інші доходи від страхової діяльності

01.10
перерахунок доходів у разі зміни компенсації вартості страхових послуг (+,)

01.11
перерахунок доходів у разі визнання правочину недійсним (+,)

01.12
сума самостійного коригування відповідно до статті 39 розділу І Податкового кодексу України (+)

01.13 ТЦ
сума пропорційного та/або зворотного коригування відповідно до статті 39 розділу І Податкового кодексу України (+,–)

01.14 ТЦ
Таблиця 2. Доходи від іншої діяльності, не пов’язаної із страховою діяльністю, та доходи, одержані страховиком – цедентом від перестраховиків за договорами перестрахування

ПОКАЗНИКИ

Код рядка

Сума

1

2

3

Інші доходи (сума рядків 03.103.24)

03 ДC

____6

Дивіденди, отримані від нерезидентів, крім визначених підпунктом 153.3.6 пункту 153.3 статті 153 розділу ІІІ Податкового кодексу України

03.1
Проценти

03.2
Роялті

03.3
Доходи від володіння борговими вимогами

03.4
Доходи від операцій оренди/лізингу

03.5
Суми штрафів (неустойки, пені)

03.6
Вартість товарів, робіт, послуг, безоплатно отриманих у звітному (податковому) періоді

03.7
Суми безповоротної фінансової допомоги, отриманої у звітному (податковому) періоді, в тому числі:

03.8
умовно нараховані проценти на суму поворотної фінансової допомоги, що залишилась неповернутою на кінець звітного (податкового) періоду

03.8.1
Суми врегулювання сумнівної та безнадійної заборгованості (+,–)

03.9 СБ
Суми поворотної фінансової допомоги, отриманої у звітному (податковому) періоді

03.10
Суми фактично отриманого державного мита, попередньо сплаченого позивачем, що повертаються на його користь за рішенням суду

03.11
Суми дотацій, субсидій, капітальних інвестицій із фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування або бюджетів

03.12
Дохід, визначений відповідно до статті 146 розділу ІІІ Податкового кодексу України

03.13
Дохід, визначений відповідно до статті 147 розділу ІІІ Податкового кодексу України по операціях із землею та її капітальним поліпшенням

03.14
Позитивне значення загального фінансового результату від операцій з корпоративними правами в іншій, ніж цінні папери, формі та окремими видами цінних паперів (рядок 10 таблиці 3 додатка ЦП до рядків 03.15 ЦП та 03.16 ЦП додатка ДС до рядків 01 ДС та 03 ДС; до рядків 04.3.15 ЦП та 04.3.16 ЦП додатка ІВ до рядка 04 ІВ Податкової декларації з податку на доходи (прибуток) страховика)

03.15 ЦП
Позитивне значення загального фінансового результату від операцій РЕПО та операцій з деривативами (рядок 09 таблиці 4 додатка ЦП до рядків 03.15 ЦП та 03.16 ЦП додатка ДС до рядків 01 ДС та 03 ДС; до рядків 04.3.15 ЦП та 04.3.16 ЦП додатка ІВ до рядка 04 ІВ Податкової декларації з податку на доходи (прибуток) страховика)

03.16 ЦП
Суми доходів, отриманих (нарахованих) платником податку, що припиняється, та невключених до доходів до дати затвердження передавального акта

03.17
Виплата суми страхового відшкодування застрахованих збитків відповідно до підпункту 140.1.6 пункту 140.1 статті 140 розділу III Податкового кодексу України

03.18
Доходи, одержані страховиком-цедентом у звітному періоді від перестраховиків за договорами перестрахування, зменшені на суму здійснених страховиком-цедентом страхових виплат (страхового відшкодування) у частині (у межах часток), в якій перестраховик несе відповідальність згідно із укладеними із страховиком-цедентом договорами перестрахування

03.19
Перерахунок доходів у разі зміни компенсації вартості товарів (робіт, послуг) (+,–)

03.20
Перерахунок доходів у разі визнання правочину недійсним (+,–)

03.21
Сума самостійного коригування відповідно до статті 39 розділу І Податкового кодексу України (+)

03.22 ТЦ
Сума пропорційного та/або зворотного коригування відповідно до статті 39 розділу І Податкового кодексу України (+,–)

03.23 ТЦ
Інші доходи

03.24
___________________

1 Заповнюється платниками податку, у яких базовим податковим (звітним) періодом є календарний рік.

2 Заповнюється платниками податку, у яких базовим податковим (звітним) періодом є календарний квартал.

3 Звітні (податкові) періоди, що використовувались у 2011 році.

4 Значення, що переноситься до рядка 01 ДС Податкової декларації з податку на доходи (прибуток) страховика.

5 Крім доходу від діяльності з виконання договорів довгострокового страхування життя та пенсійного страхування у межах недержавного пенсійного забезпечення

6 Значення, що переноситься до рядка 03 ДC Податкової декларації з податку на доходи (прибуток) страховика.Керівник (уповноважена особа)
__________________
(підпис)

М. П._______________________
(ініціали, прізвище)


Головний бухгалтер (особа, відповідальна

за ведення бухгалтерського обліку)__________________
(підпис)


_______________________
(ініціали, прізвище)Додаток ЦП

до рядків 03.15 ЦП та 03.16 ЦП додатка ДС до рядків 01 ДС та 03 ДС; до рядків 04.3.15 ЦП та 04.3.16 ЦП додатка ІВ до рядка 04 ІВ Податкової декларації з податку на доходи (прибуток) страховика
Звітна
Звітна нова
Уточнююча


Код за ЄДРПОУ
Звітний (податковий) період ____ року

Рік1І квартал2
Півріччя2
Три квартали2
Рік2

II квартал3
II-III квартали3
II-IV квартали3


Таблиця 1. Операції з цінними паперами, що перебувають в обігу на фондовій біржі

ПОКАЗНИКИ

Код рядка

Сума

1

2

3

Дохід від продажу та інших способів відчуження цінних паперів ((сума рядків 01.1– 01.11) – рядок 01.12 + рядок 01.13 + рядок 01.14)

01
акції, з них:

01.1
акції корпоративних інвестиційних фондів

01.1.1
облігації підприємств, з них:

01.2
цільові облігації підприємств, виконання зобов’язань за якими здійснюється шляхом передачі об’єкта (частини об’єкта) житлового будівництва

01.2.1
облігації внутрішніх державних позик

01.3
облігації зовнішніх державних позик

01.4
облігації місцевих позик

01.5
облігації міжнародних фінансових організацій

01.6
іпотечні облігації

01.7
інвестиційні сертифікати

01.8
сертифікати фонду операцій з нерухомістю

01.9
ощадні (депозитні) сертифікати

01.10
інші види цінних паперів

01.11
Сума нарахованих, але не отриманих процентів за операціями з торгівлі борговими цінними паперами

01.12
Сума самостійного коригування відповідно до статті 39 розділу І Податкового кодексу України (+)

01.13 ТЦ
Сума пропорційного та/або зворотного коригування відповідно до статті 39 розділу І Податкового кодексу України (+, –)

01.14 ТЦ
Витрати, пов’язані з придбанням цінних паперів ((сума рядків 02.1–02.11) –

рядок 02.12 + рядок 02.13 + рядок 02.14)

02
акції, з них:

02.1
акції корпоративних інвестиційних фондів

02.1.1
облігації підприємств, з них:

02.2
цільові облігації підприємств, виконання зобов’язань за якими здійснюється шляхом передачі об’єкта (частини об’єкта) житлового будівництва

02.2.1
облігації внутрішніх державних позик

02.3
облігації зовнішніх державних позик

02.4
облігації місцевих позик

02.5
облігації міжнародних фінансових організацій

02.6
іпотечні облігації

02.7
інвестиційні сертифікати

02.8
сертифікати фонду операцій з нерухомістю

02.9
ощадні (депозитні) сертифікати

02.10
інші види цінних паперів

02.11
Сума сплачених продавцю процентів за операціями з борговими цінними паперами

02.12
Сума самостійного коригування відповідно до статті 39 розділу І Податкового кодексу України (–)

02.13 ТЦ
Сума пропорційного та/або зворотного коригування відповідно до статті 39 розділу І Податкового кодексу України (+, –)

02.14 ТЦ
Від’ємне значення фінансового результату за операціями з цінними паперами попереднього звітного року

03
Фінансовий результат від продажу та інших способів відчуження цінних паперів (рядок 01 рядок 02 рядок 03) (+, –)

04
Податок на прибуток за звітний (податковий) період (рядок 04 (у разі позитивного значення) х 104 /100)

05
Податок на прибуток за попередній звітний (податковий) період поточного року2

06
Податок на прибуток за останній календарний квартал звітного (податкового) періоду (рядок 05 - рядок 06) (+, –)2

07

Таблиця 2. Операції з цінними паперами, що не перебувають в обігу на фондовій біржі


ПОКАЗНИКИ

Код рядка

Сума

1

2

3

Дохід від продажу та інших способів відчуження цінних паперів ((сума рядків 01.1–01.14) – рядок 01.15 + рядок 01.16 + рядок 01.17)

01
акції, з них:

01.1
акції корпоративних інвестиційних фондів

01.1.1
облігації підприємств, з них:

01.2
цільові облігації підприємств, виконання зобов’язань за якими здійснюється шляхом передачі об’єкта (частини об’єкта) житлового будівництва

01.2.1
облігації внутрішніх державних позик

01.3
облігації зовнішніх державних позик

01.4
облігації місцевих позик

01.5
іпотечні облігації

01.6
облігації міжнародних фінансових організацій

01.7
інвестиційні сертифікати

01.8
сертифікати фонду операцій з нерухомістю

01.9
ощадні (депозитні) сертифікати

01.10
казначейські зобов’язання України

01.11
векселі, з них:

01.12
фінансові векселі

01.12.1
заставні

01.13
інші види цінних паперів

01.14
Сума нарахованих, але не отриманих процентів за операціями з торгівлі борговими цінними паперами

01.15
Сума самостійного коригування відповідно до статті 39 розділу І Податкового кодексу України (+)

01.16 ТЦ
Сума пропорційного та/або зворотного коригування відповідно до статті 39 розділу І Податкового кодексу України (+, –)

01.17 ТЦ
Витрати, пов’язані з придбанням цінних паперів (сума рядків 02.1–02.17)

02
акції, з них:

02.1
акції корпоративних інвестиційних фондів

02.1.1
облігації підприємств, з них:

02.2
цільові облігації підприємств, виконання зобов’язань за якими здійснюється шляхом передачі об’єкта (частини об’єкта) житлового будівництва

02.2.1
облігації внутрішніх державних позик

02.3
облігації зовнішніх державних позик

02.4
облігації місцевих позик

02.5
іпотечні облігації

02.6
облігації міжнародних фінансових організацій

02.7
інвестиційні сертифікати

02.8
сертифікати фонду операцій з нерухомістю

02.9
ощадні (депозитні) сертифікати

02.10
казначейські зобов’язання України

02.11
векселі, з них:

02.12
фінансові векселі

02.12.1
заставні

02.13
інші види цінних паперів

02.14
Сума сплачених продавцю процентів за операціями з борговими цінними паперами

02.15
Сума самостійного коригування відповідно до статті 39 розділу І Податкового кодексу України (–)

02.16 ТЦ
Сума пропорційного та/або зворотного коригування відповідно до статті 39 розділу І Податкового кодексу України (+, –)

02.17 ТЦ
Від’ємне значення фінансового результату за операціями з цінними паперами попереднього звітного року

03
Фінансовий результат від продажу та інших способів відчуження цінних паперів (рядок 01 рядок 02 рядок 03) (+, –)


04
Податок на прибуток за звітний (податковий) період (рядок 04 (у разі позитивного значення) х 104/100)


05
Податок на прибуток за попередній звітний (податковий) період поточного року2

06
Податок на прибуток за останній календарний квартал звітного (податкового) періоду (рядок 05 рядок 06) (+, –)2


07
Таблиця 3. Операції з корпоративними правами в іншій, ніж цінні папери, формі та окремими видами цінних паперів


ПОКАЗНИКИ

Код рядка

Сума

1

2

3

Дохід від продажу та інших способів відчуження корпоративних прав в іншій, ніж цінні папери, формі


01
Витрати, пов’язані з придбанням корпоративних прав в іншій, ніж цінні папери, формі

02
Фінансовий результат від продажу та інших способів відчуження корпоративних прав в іншій, ніж цінні папери, формі

(рядок 01 рядок 02) (+, –)03
Дохід від продажу та інших способів відчуження акцій приватних акціонерних товариств

04
Витрати, пов’язані з придбанням акцій приватних акціонерних товариств

05
Фінансовий результат від продажу та інших способів відчуження акцій приватних акціонерних товариств (рядок 04 рядок 05) (+, –)


06
Дохід від продажу та інших способів відчуження цінних паперів, емітованих нерезидентами

07
Витрати, пов’язані з придбанням цінних паперів, емітованих нерезидентами

08
Фінансовий результат від продажу та інших способів відчуження цінних паперів, емітованих нерезидентами (рядок 07 рядок 08) (+, –)


09
Загальний фінансовий результат (рядок 03 + рядок 06 + рядок 09) (+, –)5

10

Таблиця 4. Операції РЕПО та операції з деривативами


ПОКАЗНИКИ

Код рядка

Сума

1

2

3

Дохід від операцій РЕПО (сума рядків 01.1–01.3 ):

01
за біржовими операціями РЕПО

01.1
за позабіржовими операціями РЕПО

01.2
відсотки, отримані за цінними паперами, що є предметом договору РЕПО

01.3
Витрати, пов’язані з операціями РЕПО (сума рядків 02.1–02.3):

02
за біржовими операціями РЕПО

02.1
за позабіржовими операціями РЕПО

02.2
відсотки, сплачені за цінними паперами, що є предметом договору РЕПО

02.3
Фінансовий результат від операцій РЕПО

(рядок 01 – рядок 02) (+, –)


03
Дохід від операцій з деривативами на фондовій біржі, з них (сума рядків 04.1–04.4):

04
зі свопами

04.1
з опціонами

04.2
з форвардними контрактами

04.3
з ф’ючерсними контрактами

04.4
Дохід від операцій з деривативами поза фондовою біржею, з них (сума

рядків 05.1–05.4):

05
зі свопами

05.1
з опціонами

05.2
з форвардними контрактами

05.3
з ф’ючерсними контрактами

05.4
Витрати, пов’язані з операціями з деривативами на фондовій біржі, з них (сума рядків 06.1–06.4):

06
зі свопами

06.1
з опціонами

06.2
з форвардними контрактами

06.3
з ф’ючерсними контрактами

06.4
Витрати, пов’язані з операціями з деривативами поза фондовою біржею, з них (сума рядків 07.1–07.4):

07
зі свопами

07.1
з опціонами

07.2
з форвардними контрактами

07.3
з ф’ючерсними контрактами

07.4
Фінансовий результат від операцій з деривативами ((рядок 04 + рядок 05) – (рядок 06 + рядок 07))

08
Загальний фінансовий результат (рядок 03 + рядок 08) (+, –)6

09
________________________

1 Заповнюється платниками податку, у яких базовим податковим (звітним) періодом є календарний рік.

2 Заповнюється платниками податку, у яких базовим податковим (звітним) періодом є календарний квартал.

3 Звітні (податкові) періоди, що використовувались у 2011 році.

4 Ставка податку відповідно до пункту 151.4 статті 151 розділу ІІІ Податкового кодексу України.

5 Позитивне значення рядка 10 таблиці 3 заноситься до рядка 03.15 ЦП додатка ДC до рядків 01 ДС та 03 ДC Податкової декларації з податку на доходи (прибуток) страховика, негативне значення – до рядка 04.3.15 ЦП додатка ІВ до рядка 04 ІВ Податкової декларації з податку на доходи (прибуток) страховика.

6 Позитивне значення рядка 09 таблиці 4 заноситься до рядка 03.16 ЦП додатка ДC до рядків 01 ДС та 03 ДC Податкової декларації з податку на доходи (прибуток) страховика, негативне значення – до рядка 04.3.16 ЦП додатка ІВ до рядка 04 ІВ Податкової декларації з податку на доходи (прибуток) страховика.


Керівник (уповноважена особа)
_________________
(підпис)
М. П.

_______________________
(ініціали, прізвище)


Головний бухгалтер (особа, відповідальна за ведення бухгалтерського обліку)__________________
(підпис)

______________________
(ініціали, прізвище)Додаток ІВ

до рядка 04 ІВ Податкової декларації

з податку на доходи (прибуток) страховика

Звітна
Звітна нова
Уточнююча
Код за ЄДРПОУ

Звітний (податковий) період ____ року


Рік 1
І квартал 2
Півріччя2
Три квартали2
Рік2


ІІ квартал3
II - III квартали3
II - IV квартали3


1   2   3   4   5   6   7   8   9