Головна сторінка

Кодексу України До розділу І «Загальні положення» у пункті 1 статті 1 слова " компетенцію контролюючих органів І повноваження їх посадових осіб "НазваКодексу України До розділу І «Загальні положення» у пункті 1 статті 1 слова " компетенцію контролюючих органів І повноваження їх посадових осіб "
Сторінка4/7
Дата конвертації12.09.2017
Розмір1.56 Mb.
ТипКодекс
1   2   3   4   5   6   7
1. /zmin1.docКодексу України До розділу І «Загальні положення» у пункті 1 статті 1 слова " компетенцію контролюючих органів І повноваження їх посадових осіб "

До розділу ІV „Податок на доходи фізичних осіб”

В пункті 1.3) статті 1 слова „страхових виплат і відшкодувань” замінити на слово „ренти”.

Абзац другий підпункту 4.2.1 пункту 4.2 статті 4 викласти в такій редакції:

„Перелік витрат на оплату праці, що є базою оподаткування податком з доходів фізичних осіб, встановлюється Кабінетом Міністрів України;”.
Підпункт 4.2.13 пункту 4.2 статті 4 викласти в такій редакції:

„4.2.13) доходи, які становлять позитивну різницю між:

сумою коштів, отриманих платником податку внаслідок його відмови від участі в фонді фінансування будівництва, та сумою коштів, внесених платником податку до такого фонду, крім випадків, коли платник податку одночасно передає кошти, отримані з фонду фінансування будівництва, в управління тому ж управителю в той же або інший фонд фінансування будівництва;

сумою коштів, отриманих платником податку від інших осіб внаслідок відступлення на їх користь права вимоги за договором про участь у фонді фінансування будівництва (у тому числі якщо таке відступлення здійснено на підставі договору купівлі-продажу) та сумою коштів, внесених платником податку до такого фонду за таким договором;”
У абзаці „е” підпункту 4.2.18 пункту 4.2 статті 4 слова „(вартості) товарів (послуг)” замінити словами „(вартості) товарів (робіт, послуг)”.
У пункті 5.1.2 пункту 5.1 статті 5 виключити слова „виграші у державній грошовій лотереї”.
У підпункті 5.1.22 пункту 5.1 статті 5 після слів „Пенсійним фондом України,” доповнити словами „фондами загальнообов’язкового державного соціального страхування України”.
Підпункт „а” підпункту 5.1.27 пункту 5.1 статті 5 викласти в такій редакції:

„а) під час страхування життя або здоров'я платника податку у разі:

- дожиття застрахованої особи до дати чи події, передбаченої договором страхування життя, чи досягнення віку, передбаченого таким договором,

- викупна сума в частині, що не перевищує суму внесених страхових платежів за договором страхування життя, іншого, ніж довгострокове страхування життя.

- в разі страхового випадку - факт заподіяння шкоди застрахованій особі повинен бути належним чином підтверджений. Якщо застрахована особа помирає, сума страхової виплати, яка належить вигодонабувачам або спадкоємцям, оподатковується за правилами, встановленими для оподаткування спадщини (вигодонабувач прирівнюється до спадкоємця).

Величина перевищення викупної суми над внесеними платежами підлягає оподаткуванню за правилами оподаткування доходів від розміщення коштів на депозитні рахунки банків”;

У підпункті 5.1.34 пункту 5.1 статті 5 після слів „до закону” доповнити словами „а також сума державної підтримки на будівництво чи придбання доступного житла, яка надається платнику податку відповідно до законодавства”;
У абзаці другому пункту 6.3 статті 6 після слова „зменшення” доповнити слово „оподатковуваного”.
У абзаці „б” підпункту 6.3.5 пункту 6.3 статті 6 після слів „депозитний рахунок” доповнити словами „пенсійний вклад, рахунок учасника фонду банківського управління”;
Пункт 6.3 статті 6 доповнити новим пунктом такого змісту:

„6.3.8) суми витрат платника податку на сплату видатків на будівництво (придбання) доступного житла, у тому числі на погашення пільгового іпотечного житлового кредиту, наданого на такі цілі, та процентів за ним”;
Пункт 7.1 статті 7 доповнити словами „та в умовах цивільно-правового договору; виграшу у державну та недержавну грошову лотерею.”;
У пункті 7.2 статті 7 абзаци другий, третій, четвертий вилучити.
Абзац сьомий пункту 7.2 статті 7 викласти у такій редакції:

„дохід за сертифікатом фонду операцій з нерухомістю та дохід, отриманий платником податку внаслідок викупу (погашення) управителем сертифікатів фонду операцій з нерухомістю в порядку, визначеному в проспекті емісії сертифікатів, у разі, якщо проспект емісії не передбачає вихід з фонду операцій з нерухомістю до закінчення строку, на який був створений такий фонд;”.
Пункт 7.2 статті 7 доповнити новим передостаннім абзацом такого змісту:

„доходи у вигляді дивідендів;”.
У пункті 7.3 статті 7 після слів „у державній” доповнити словами „та недержавній”.
У підпункті 8.4.4 пункту 8.4 статті 8 слова „статтею 65 Бюджетного кодексу” замінити словами „Бюджетним кодексом”
Підпункт 10.2.1 пункту 10.2 статті 10 доповнити другим реченням такого змісту:

„Для цілей оподаткування інвестиційного прибутку звітним періодом вважається календарний рік.”.
Підпункт 10.2.6 пункту 10.2 статті 10 доповнити новим абзацом такого змісту:

„Дія підпунктів 10.2.4 та 10.2.5 не поширюється на придбання або продаж цінних паперів та деривативів, що обертаються на організованому ринку цінних паперів.”.
У пункті 10.4. статті 10 після слів „Оподаткування процентів” доповнити словами „та доходів, визначених у пункті 7.2 статті 7 цього розділу”.
У другому абзаці підпункту 10.4.1. пункту 10.4 статті 10 слово „процентів” замінити на „доходів”.
Підпункт 10.4.2. пункту 10.2 статті 10 вилучити.
Відповідно підпункт 10.4.3 вважати підпунктами 10.4.2.
Підпункті 10.4.4 пункту 10.4 статті 10 викласти у такій редакції:

„10.4.3. Доходи, зазначені у цьому пункту, остаточно оподатковуються при їх виплаті за їх рахунок.”.
У підпункті 10.5.3 пункту 10.5 статті 10 цифри „7.1” замінити на „7.2”.
підпункті 10.6.1 пункту 10.6 статті 10 слова „(крім державних грошових лотерей)” вилучити.
У підпункті 10.6.2 пункту 10.6 статті 10 слова „(крім державних грошових лотерей)” вилучити.
Абзац „а” підпункту 10.7.4 пункту 10.7 статті 10 після слів „ступеня споріднення,” доповнити словами „інваліда, дитини-інваліда або дитини, в якої хоча б один із батьків є інвалідом; дитини-сироти, напівсироти; дитини з багатодітної чи малозабезпеченої родини; дитини, батьки якої позбавлені батьківських прав,”;
Абзац „ґ” підпункту 10.7.4 пункту 10.7 статті 10 після слів „соціальної реабілітації,” доповнити словами „реабілітаційного центру, територіального центру соціального обслуговування пенсіонерів, одиноких непрацездатних громадян та відділень соціальної допомоги вдома, центрів обліку та закладів соціального захисту для бездомних громадян, центрів соціальної адаптації осіб, звільнених з місць позбавлення волі, санаторіїв для ветеранів та інвалідів, які утримуються за рахунок державного та місцевого бюджетів, для розподілу благодійної допомоги між особами, які перебувають у таких закладах;”.
Підпункт 10.7.4 пункту 10.7 статті 10 доповнити абзацом „є” такого змісту:

„є) навчальному закладу у вигляді плати за навчання або за надання додаткових послуг з навчання інваліда, дитини-інваліда або дитини, в якої хоча б один із батьків є інвалідом; дитини-сироти, напівсироти; дитини з багатодітної чи малозабезпеченої родини; дитини, батьки якої позбавлені батьківських прав.”.
У пункті 10.8 статті 10 після слів „пенсійних вкладів,” доповнити словами „пенсійних вкладів та за договорами довірчого управління”.
Абзац другий підпункту 10.8.1 пункту 10.8 статті 10 доповнити абзацами такої редакції:

„Податковим агентом платника податку - учасника недержавних пенсійних фондів є адміністратор недержавних пенсійних фондів, який нараховує виплату за договором з недержавним пенсійним фондом.

Податковим агентом платника податку - вкладника за договором пенсійного вкладу або учасника фонду банківського управління є банк який здійснює виплати за договором пенсійного вкладу або рахунком учасника фонду банківського управління”.
Абзац перший підпункту 10.8.3 пункту 10.8 статті 10 викласти у такій редакції:

„10.8.3. Не оподатковуються під час їх нарахування (виплати) податковим агентом:”.
Передостанній абзац підпункту 10.8.3 пункту 10.8 статті 10 після слів „пенсійного вкладу” доповнити словами „договором довірчого управління”.
Останній абзац підпункту 10.8.3 пункту 10.8 статті 10 після слів „страхування життя,” доповнити словами „пенсійними вкладами, договорами довірчого управління, укладеними з учасниками фондів банківського управління,”.
У підпункті 10.9.1 пункту 10.9 статті 10 цифри „10.9.3” замінити на „10.9.2”.
Підпункт 10.9.3 пункту 10.9 статті 10 виключити.
Відповідно підпункт 10.9.3 пункту 10.9 статті 10 вважати підпунктом 10.9.2.
Пункт 12.1 статті 12 викласти у такій редакції:

„12.1. Дохід, отриманий платником податку від продажу (обміну) не частіше одного разу протягом звітного податкового року: житлового будинку, квартири або їх частини, кімнати, садового (дачного) будинку (включаючи земельну ділянку, на якій розташовані такі об'єкти, а також господарсько-побутові споруди та будівлі, розташовані на такій земельній ділянці), а також земельної ділянки, що не перевищує норми безоплатної передачі, визначених статтею 121 Земельного кодексу України в залежності від її призначення, не оподатковується.”.
Абзац перший пункту 12.3 статті 12 доповнити словами „розрахованої органом, уповноваженим здійснювати таку оцінку відповідно до законодавства.”.
У пункті 12.3 статті 12 абзац четвертий виключити.
У абзаці третьому пункту 12.5 статті 12 слова „обчисленого відповідно до пункту 12.1 цієї статті” виключити.
У пункті 12.9 статті 12 цифри „7.3” замінити на „7.1”.
У абзаці „г” пункту 14.1 статті 14 слова „укладеними спадкодавцем” виключити.
У абзаці „б” підпункту 14.2.1 пункту 14.2 статті 14 після слова „статті” доповнити словами „що успадковується”.
У пункті 17.1 статті 17 слова „а для підприємців - нерезидентів за ставкою, визначеною у пункті 7.3 статті 7 цього розділу.” виключити.
Абзац другий пункту 17.4 статті 17 доповнити словами „у разі якщо таке майно придбано до державної реєстрації фізичної особи – суб’єктом підприємницької діяльності та/або не використовується у такій діяльності.”.
Підпункт 17.5.3 пункту 17.5 статті 17 доповнити абзацом такого змісту:

„Надмірно сплачені суми податку підлягають зарахуванню у рахунок майбутніх платежів з цього податку або поверненню платнику податку у порядку, передбаченому цим Кодексом”.
Пункт 17.10 статті 17 вилучити.
Відповідно пункт 17.11 статті 17 вважати пунктом 17.10.
У абзаці восьмому пункту 17.11 статті 17 слова „його ідентифікаційний номер” замінити словами „реєстраційний номер облікової картки платника податків”.
У абзаці десятому пункту 17.11 статті 17 слова „його ідентифікаційний номер” замінити словами „реєстраційний номер облікової картки платника податків”.
Пункт 17.11 доповнити абзацом тринадцятим у такій редакції:

„На період з 1 січня 2010 року до 31 грудня 2015 року для платників фіксованого податку, обсяг доходу яких протягом чотирьох послідовних податкових періодів не перевищує 119 000 гривень, установлюється нульова ставка податку.”
У абзаці двадцять четвертому пункту 17.11 статті 17 слова „Законом України „Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування” та у сумі не меншій ніж мінімальний страховий внесок” замінити на „законом”.
У пункті 18.1 статті 18 слова „зареєструватися у” замінити на слова „стати на облік в”.
До розділу V «Податок на додану вартість»
У статті 1:

У пункті 1.2 статті 1 абзаци четвертий-шостий замінити на абзаци наступного змісту:

"фізична особа (громадянин України, іноземець та особа без громадянства), яка здійснює діяльність, що належить згідно із законодавством до підприємницької (крім фізичних осіб, що знаходяться на спрощеній системі оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва відповідно до розділу XІV цього Кодексу), та/або ввозить товари на митну територію України;

представництво нерезидента, що не має статусу юридичної особи.

Для цілей оподаткування дві чи більше особи, які здійснюють спільну діяльність без утворення юридичної особи, вважаються окремою особою у межах такої діяльності."
доповнити статтю 1 пунктом 1.11 такого змісту:

"1.11) податковий вексель – це письмове безумовне грошове зобов’язання платника податку сплатити до бюджету відповідну суму у порядку та строки, визначені цим розділом, що підтверджене банком шляхом авалю (за винятком операцій з давальницької сировини та операцій з ремонту, в тому числі гарантійного), який видається платником на відстрочення сплати податку, що справляється у разі ввезення товарів на митну територію України.";
пункт 2.2 статті 2 доповнити новими абзацами такого змісту:

"За договорами управління майном платник податку – управитель майна, веде окремий податковий облік з податку на додану вартість відносно господарських операцій, пов’язаних з використанням майна, що отримане в управління, та відповідно складає окрему податкову звітність з цього податку відносно таких операцій.

Для цілей оподаткування господарські відносини між управителем майна з власної господарської діяльності та його діяльності з управління майном, прирівнюються до відносин на основі окремих цивільно-правових договорів.

Форма звітності за договорами управління майном встановлюються центральним податковим органом.";
у пункті 3.1 статті 3 після слів "без урахування податку" доповнити словами "на додану вартість";
у статті 5:

у пункті 5.4 після слів "із спрощеної системи оподаткування" доповнити словами "при умові якщо такі особи відповідають вимогам визначеним пунктом 3.1 статті 3 або 4.1 статті 4 цього розділу";
пункт 5.8 виключити;
пункт 5.10 виключити;
у пункті 5.12 після слів "бюджетного відшкодування" доповнити словами "до моменту реєстрації в якості платника податку на додану вартість";
пункт 5.18 виключити;
підпункт "і" пункту 6.1 статті 6 виключити;
підпункт "а" пункту 8.3 статті 8 викласти у такій редакції:

"а) надання або передача патентів, авторських прав, ліцензій, торгових марок та інших особистих майнових прав та права на скорочення викидів парникових газів (вуглецевих одиниць);";
у статті 9:

у пункті 9.7 після слів " бюджетних коштів є дата" доповнити словами "зарахування таких коштів на банківський";

в абзаці першому пункту 9.8 слова "або дата нарахування такого податкового зобов’язання митним органом у визначених законодавством випадках" виключити;
у пункті 9.10 слово "надходження" замінити на слово "зарахування";
доповнити пунктом 9.12 такого змісту:

"9.12. Платники податку у разі ввезення на митну територію України основних фондів, що не виробляються в Україні, у митному режимі імпорту за умови оформлення митної декларації (за винятком тимчасової, неповної, періодичної чи попередньої декларації) можуть за власним бажанням видавати митному органу - а митний орган зобов’язаний прийняти - податковий вексель на суму податкового зобов’язання, визначеного у митній декларації, що підлягає сплаті, із строком погашення на тридцятий календарний день з дати його видачі митному органу.

Особи, що не відповідають хоча б одній з вимог цього пункту, сплачують податок у разі ввезення товарів на митну територію України в установленому порядку без видачі податкового векселя.

Податковий вексель є податковим звітним документом і підлягає обліку та зберіганню за правилами і в строки, що встановлені для первинних бухгалтерських документів.

9.12.1. Податковий вексель може бути виданий митному органу за власним бажанням платника податку (векселедавця) та з урахуванням обмежень щодо видачі векселя, встановлених цим пунктом.

Митний орган зобов’язаний прийняти податковий вексель або надати письмову відповідь з обґрунтуванням причин відмови відповідно до цього пункту.

Векселедержателем є орган державної податкової служби за місцем реєстрації векселедавця як платника податку.

9.12.2. Податковий вексель може бути виданий лише особою, яка відповідає всім зазначеним нижче вимогам:

є платником податку відповідно до вимог статті 2 цього розділу;

зареєстрована як платник податку згідно із статтею 5 цього розділу та внесена до реєстру платників податку більше ніж за 12 календарних місяців до місяця, у якому здійснюється ввезення на митну територію України (за виключенням операцій з давальницькою сировиною та операцій із ремонту, в тому числі гарантійного);

має індивідуальний податковий номер, присвоєний як платнику податку.

Податковий вексель не може бути виданий у разі:

ввезення на митну територію України підакцизних товарів і товарів, що належать до товарних груп 1 – 24 Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності;

ввезення на митну територію України будь-яких товарів особами, що були зареєстровані як платники податку менше ніж за 12 календарних місяців до місяця, у якому здійснюється таке ввезення на митну територію України, або особами, що є суб'єктами оподаткування за правилами, які звільнені від сплати податку за рішенням суду;

митного оформлення українським виконавцем залишку непереробленої сировини або частини готової продукції, які отримані як плата від іноземного замовника за постачання послуг із переробки давальницької сировини на митній території України.

9.12.3. Податковий вексель видається на суму податкового зобов’язання, нарахованого за митною декларацією (за винятком тимчасової, неповної, періодичної чи попередньої декларації).

Сума податкового зобов'язання за однією митною декларацією не може бути частково оплачена векселем, а частково коштами. Вексель видається на повну суму податкового зобов'язання окремо за кожною митною декларацією.

Датою видачі векселя є дата виникнення податкових зобов’язань, визначена в порядку, встановленому пунктом 9.8 цієї статті.

9.12.4. Податковий вексель складається у трьох примірниках із зазначенням суми податку в національній валюті виключно на вексельному бланку, що купується у банку, з урахуванням таких особливостей:

перший примірник податкового векселя - це оригінал вексельного бланка, придбаного платником в установі банку;

другий і третій примірники податкового векселя - ксерокопії оригіналу вексельного бланка (неоформленого першого примірника), які мають однаковий із першим примірником номер вексельного бланка;

усі необхідні записи в кожному примірнику податкового векселя (в тому числі про забезпечення його шляхом авалю) виконуються окремо, ксерокопіюванню не підлягають, повинні бути тотожними (за винятком порядкового номера примірника).

У митному органі, який здійснює митне оформлення ввезених на митну територію України товарів, залишається другий примірник векселя. Перший примірник векселя надсилається (передається) цим митним органом не пізніше ніж на третій день, від дати надання векселя, органу державної податкової служби, в якому особа зареєстрована як платник податку.

Третій примірник векселя залишається у платника податку, який його видав.

9.12.5. Податковий вексель підлягає обов’язковому підтвердженню банком шляхом авалю.

Банк зобов’язаний самостійно оплатити податковий вексель у разі його непогашення платником у визначений строк незалежно від того, з яких причин вексель не погашено.

У разі неоплати банком-авалістом непогашеного платником податкового векселя сума податку, зазначена у податковому векселі, стягується з банка-аваліста в порядку, встановленому щодо стягнення податкового боргу.

Перелік банків, якими допущено випадки неоплати податкових векселів, формується центральним органом державної податкової служби та оприлюднюється в порядку, встановленому для оприлюднення даних із Реєстру платників податку, а також надається центральному митному органу та органам, відповідальним за регулювання банківської діяльності (видача ліцензій, дозволів тощо). Митний орган не приймає податкові векселі, авальовані банками, включеними до цього переліку.

У разі несвоєчасного погашення податкового векселя незалежно від того, ким погашено податковий вексель — платником податку, який його видав, чи банком-авалістом, до платника податку, який видав податковий вексель, чи банка-аваліста застосовуються штрафні санкції у розмірі 1 відсотка суми податку, зазначеної у податковому векселі, за кожен день порушення строку, включаючи день погашення, але не більш як 50 відсотків суми векселя.

9.12.6. Строк погашення векселя настає не пізніше 30-го календарного дня з дня надання такого векселя митному органу, включаючи день його видачі.

Погашення податкового векселя здійснюється шляхом перерахування коштів до бюджету.

Кабінет Міністрів України може визначити більш тривалі строки погашення податкового векселя для окремих видів діяльності та товарів.

Обов’язки з погашення податкового векселя не можуть передаватися іншим особам, крім банка-аваліста; податковий вексель не підлягає індосаменту; проценти або інші види плати за користування податковим векселем не нараховуються.

9.12.7. Сума податку, зазначена у виданому податковому векселі, відображається окремим рядком у податковій декларації за звітний період, в якому відбулося погашення податкового векселя.

9.12.8. Сума податку, зазначена в податковому векселі, в повному обсязі або частково не включається до суми податку, яка відноситься на зменшення податкового зобов’язання платника податку якщо діють встановлені статтею цього Розділу обмеження щодо врахування її при визначенні сум податку, які відносяться на зменшення податкового зобов’язання, в тому числі у разі, коли:

ввезений на митну територію України товар використовується для виготовлення товарів, надання послуг, які не є об'єктом оподаткування або які звільнено від оподаткування;

ввезений на митну територію України товар не використовується у господарській діяльності платника податку.

9.12.9. За умови дотримання вимог щодо формування сум податку, які відносяться до податкового кредиту, платник податку має право віднести до податкового кредиту звітного (податкового) періоду суму податку за погашеними у такому звітному (податковому) періоді податковими векселями.

9.12.10. До податкової декларації платник податку додає перелік та копії податкових векселів, виданих та погашених протягом звітного (податкового) періоду, за який подається декларація.

9.12.11. Облік податкових векселів здійснюється митними органами та органами державної податкової служби.

Облік податкових векселів митними органами ведеться в порядку, встановленому центральним митним органом.

Облік податкових векселів органами державної податкової служби за місцезнаходженням платника податку, яким видано податковий вексель, ведеться в порядку, встановленому центральним органом державної податкової служби.

Контроль за погашенням податкових векселів здійснюють органи державної податкової служби на підставі даних, отриманих від митних органів, податкових декларацій та платіжних документів, що підтверджують сплату сум податку за погашеними векселями."
в абзаці першому пункту 10.1 статті 10 слова "але не нижче фактичних витрат з їх виготовлення (придбання), визначених відповідно до пункту 7.9 статті 7 розділу ІІІ цього Кодексу" замінити словами "але не нижче за звичайні ціни, визначених відповідно до пункту 41.1 статті 41 розділу І цього Кодексу";
у статті 11:

в пункті 11.1 слова "але не нижче фактичних витрат з виготовлення (придбання) товарів/послуг" замінити словами "але не нижче за звичайні ціни";

абзац перший пункту 11.3 доповнити абзацами наступного змісту:

"У випадках коли платник податку здійснює діяльність з поставки однорідних вживаних товарів, придбаних у фізичних осіб, не зареєстрованих платниками податку, в межах договорів що передбачають передання права власності на такі товари, базою оподаткування є позитивна різниця між ціною продажу та ціною придбання таких товарів, визначена у порядку, встановленому цим розділом.

Датою збільшення податкових зобов’язань платника податку є дата, визначена за правилами, встановленими пунктом 9.1 статті 9 цього розділу.

При цьому ціна продажу товару визначається виходячи з ціни, зазначеної у договорі купівлі-продажу, але не нижче ніж оціночна вартість такого товару, розрахована суб’єктом оціночної діяльності, уповноваженого здійснювати оцінку відповідно до законодавства.

Для цілей цього розділу:

вживаними товарами вважаються товари, що були у користуванні не менше року, а також транспортні засоби, які не підпадають під визначення нового транспортного засобу.

Новими транспортними засобами вважаються:

а) наземний транспортний засіб – той, що вперше реєструється в Україні відповідно до законодавства та при цьому має загальний наземний пробіг до 6 000 кілометрів;

б) судно – те, що вперше реєструється в Україні відповідно до законодавства та при цьому пройшло не більше 100 годин після першого введення його в експлуатацію;

в) літальний апарат – той, що вперше реєструється в Україні відповідно до законодавства та при цьому його налітний час до такої реєстрації не перевищує 40 годин після першого введення в експлуатацію. Налітним уважається час, який розраховується від блок-часу зльоту літального апарату до блок-часу його приземлення;

однорідними товарами вважаються товари у значенні, визначеному розділом ІІІ цього кодексу;"
у абзаці першому пункту 12.1 статті 12 після слів "що підлягають сплаті" доповнити словами "за винятком податку на додану вартість, що включаються у ціну товарів/послуг згідно з цим Кодексом”;
у статті 14:

пункт 14.1 викласти у такій редакції:

"14.1. Якщо після поставки товарів/послуг здійснюється будь-яка зміна суми компенсації їх вартості, включаючи наступний за поставкою перегляд цін, перерахунок у випадках повернення товарів особі, яка їх надала, суми податкових зобов’язань та податкового кредиту постачальника та отримувача підлягають відповідному коригуванню."
у абзаці другому пункту 14.2 після слів "компенсації їх вартості" доповнити словами "в тому числі";
пункт 15.1 статті 15 викласти у такій редакції:

"15.1. Ставки податку встановлюються від бази оподаткування у таких розмірах:

а) 17 відсотків;

б) 0 відсотків.";
підпункт 16.1.1 пункту 16.1 статті 16 викласти у такій редакції:

"16.1.1. Податок становить 17 відсотків бази оподаткування та додається до ціни товарів/послуг.";

підпункт 17.1.1 пункту 17.1 статті 17 викласти у такій редакції:

"17.1.1) експорту товарів (супутніх послуг), якщо їх експорт підтверджений митною декларацією, оформленою відповідно до вимог митного законодавства;";
пункт 18.1 статті 18 викласти в наступній редакції:

"18.1. Не є об’єктом оподаткування операції з:

18.1.1) випуску (емісії), розміщення у будь-які форми управління та продажу (погашення, викупу) за кошти цінних паперів, що випущені в обіг (емітовані) суб'єктами підприємницької діяльності, Національним банком України, Міністерством фінансів України, органами місцевого самоврядування відповідно до закону, включаючи інвестиційні та іпотечні сертифікати, сертифікати фонду операцій з нерухомістю, деривативи, а також корпоративні права, виражені в інших, ніж цінні папери, формах; обміну зазначених цінних паперів та корпоративних прав, виражених в інших, ніж цінні папери, формах, на інші цінні папери; розрахунково-клірингової, реєстраторської та депозитарної діяльності на ринку цінних паперів, а також діяльності з управління активами (у тому числі пенсійними активами, фондами банківського управління), відповідно до закону.

Норми цього підпункту не застосовуються до операцій з продажу бланків дорожніх, банківських та особистих чеків, цінних паперів, розрахункових та платіжних документів, пластикових (розрахункових) карток, а також ювілейних і пам’ятних монет, які реалізуються для нумізматичних цілей та інших товарів/послуг, за які стягується окрема плата у вигляді фіксованої суми або відсотка;
18.1.2) передачі майна у схов (відповідальне зберігання), а також у лізинг (оренду), крім передачі у фінансовий лізинг;

повернення майна із схову (відповідального зберігання) його власнику, а також майна, попередньо переданого в лізинг (оренду) лізингодавцю (орендодавцю), крім переданого у фінансовий лізинг;

нарахування та сплати процентів або комісій у складі орендного (лізингового) платежу у межах договору фінансового лізингу в сумі, що не перевищує потрійну облікову ставку Національного банку України, встановлену на день нарахування таких процентів (комісій) за відповідний проміжок часу, розраховану від вартості об'єкта лізингу, наданого у межах такого договору фінансового лізингу; по об'єкту фінансового лізингу, оціненого в іноземній валюті, сплата процентів, з метою оподаткування визначається у гривнях по курсу валют, визначеного Національним банком України на момент сплати;

передачі майна у заставу (іпотеку) позикодавцю (кредитору) та/або у забезпечення іншої дійсної вимоги кредитора, повернення такого майна із застави (іпотеки) його власнику після закінчення дії відповідного договору, якщо місце такої передачі (повернення) знаходиться на митній території України;

грошових виплат основної суми консолідованої іпотечної заборгованості та процентів, нарахованих на неї, об'єднання та/або купівлі (продажу) консолідованої іпотечної заборгованості, заміною однієї частки консолідованої іпотечної заборгованості на іншу, або поверненням (зворотним викупом) такої консолідованої іпотечної заборгованості відповідно до закону резидентом або на його користь;
18.1.3) надання послуг із страхування, співстрахування або перестрахування особами, які мають ліцензію на здійснення страхової діяльності відповідно до закону, а також пов'язаних з такою діяльністю послуг страхових (перестрахових) брокерів та страхових агентів;

надання послуг із загальнообов'язкового соціального та пенсійного страхування, недержавного пенсійного забезпечення, залучення та обслуговування пенсійних вкладів та рахунків учасників фондів банківського управління, адміністрування недержавних пенсійних фондів;
18.1.4) обігу валютних цінностей (у тому числі національної та іноземної валюти), банківських металів, банкнот та монет Національного банку України, за винятком тих, що використовуються для нумізматичних цілей, базою оподаткування яких є продажна вартість; випуску, обігу та погашення лотерейних білетів (інших документів), що засвідчують право участі у державних грошових лотереях, запроваджених за ліцензією спеціально уповноваженого органу виконавчої влади у сфері лотерей; виплати грошових виграшів, грошових призів і грошових винагород; прийняття ставок, у тому числі шляхом обміну коштів на жетони чи інші замінники гривні, призначені для використання в гральних автоматах та іншому гральному устаткуванні, поставки негашених поштових марок України, конвертів або листівок з негашеними поштовими марками України, крім колекційних марок, конвертів чи листівок для філателістичних потреб, базою оподаткування яких є продажна вартість.
18.1.5) надання послуг з інкасації, розрахунково-касового обслуговування, залучення, розміщення та повернення коштів за договорами позики, депозиту, вкладу (у тому числі пенсійного), управління коштами та цінними паперами (корпоративними правами та деривативами), доручення, надання, управління і переуступки фінансових кредитів, кредитних гарантій і банківських поручительств особою, що надала такі кредити, гарантії або поручительства;

торгівлі за грошові кошти або цінні папери борговими зобов'язаннями, за винятком операцій з інкасації боргових вимог та факторингу (факторингових) операцій, крім факторингових операцій, якщо об'єктом боргу є валютні цінності, цінні папери, у тому числі компенсаційні папери (сертифікати), інвестиційні сертифікати, іпотечні сертифікати з фіксованою дохідністю, операції з відступлення права вимоги за забезпеченими іпотекою кредитами (позиками), житлові чеки, земельні бони та деривативи;
18.1.6) виплат у грошовій формі заробітної плати (іншим прирівняним до неї виплатам), а також пенсій, стипендій, субсидій, дотацій за рахунок бюджетів або Пенсійного фонду України чи фондів загальнообов'язкового соціального страхування (крім тих, що надаються у майновій формі);

виплат дивідендів, роялті у грошовій формі або у вигляді цінних паперів, які здійснюються емітентом;

надання комісійних (брокерських, дилерських) послуг із торгівлі та/або управління цінними паперами (корпоративними правами), деривативами та валютними цінностями, включаючи будь-які грошові виплати (у тому числі комісійні) фондовим або валютним біржам чи позабіржовим фондовим системам або їх членам у зв'язку з організацією та торгівлею цінними паперами ліцензованими торговцями цінними паперами, а також деривативами та валютними цінностями;
18.1.7) поставки за компенсацію сукупних валових активів платника податку (з урахуванням вартості гудвілу) іншому платнику податку.

Під поставкою сукупних валових активів слід розуміти поставку підприємства як окремого об'єкта підприємництва або включення валових активів підприємства чи його частини до складу активів іншого підприємства. При цьому підприємство-покупець набуває прав і обов'язків (є правонаступником) підприємства, що продає такі активи.

При здійсненні спільної (сумісної діяльності) передача товарів (робіт, послуг) на баланс платника податку, уповноваженого договором вести облік результатів такої спільної діяльності, вважається поставкою таких товарів (робіт, послуг);
18.1.8) з поставки позашкільним навчальним закладом вихованцям, учням і слухачам платних послуг у сфері позашкільної освіти. 
18.1.9) постачання товарів для схову (відповідального зберігання) та повернення товарів із схову (відповідального зберігання) його власнику; постачання товарів (об’єктів) в оперативний лізинг та їх повернення лізингодавцю; постачання майна у заставу (іпотеку) кредитору та/або для забезпечення іншої дійсної вимоги кредитора і повернення такого майна із застави (іпотеки) його власнику, якщо місце такого постачання (повернення) розташоване на митній території України;
18.1.10. з оплати третейського збору та відшкодування інших витрат, пов'язаних з вирішенням спору третейським судом відповідно до законодавства;
18.1.11) надання послуг з агентування і фрахтування морського торговельного флоту судновими агентами на користь нерезидентів, які надають послуги з міжнародних перевезень пасажирів, їхнього багажу, вантажів чи міжнародних відправлень;
18.1.12) вивезення товарів за межі митного кордону України у митному режимі тимчасового вивезення згідно з положеннями глави 34 Митного кодексу України або у митному режимі переробки згідно з положеннями глави 39 Митного кодексу України, у тому числі об'єктів оперативного лізингу або транспортних засобів з метою їх ремонту;
18.1.13) поставка товарів (супутніх послуг) на митну територію України у митному режимі відмови на користь держави згідно з положеннями глави 41 Митного кодексу України. Подальша поставка таких товарів (супутніх послуг) на митній території України або за її межі оподатковується за відповідними ставками податку, визначеними у статті 15 цього розділу."
у статті 19:

підпункт 19.1.7 пункт 19.1 після слів "осіб віком до 18 років," доповнити словами інвалідів, дітей-інвалідів";

у абзаці другому пункту 19.6 слово "товарів" замінити на слова "товарів/послуг" та слово "продажу" замінити на слово "постачання";

пункт 19.7 викласти в такій редакції:

"19.7. Звільняються від оподаткування операції з ввезення на митну територію України культурних цінностей за кодами згідно з УКТ ЗЕД 9701 10 00 00, 9701 90 00 00, 9702 00 00 00, 9703 00 00 00, 9704 00 00 00, 9705 00 00 00, 9706 00 00 00, виготовлених 50 і більше років тому.";

підпункт 19.9 викласти у такій редакції:

"19.9. Звільняються від оподаткування операції з постачання послуг морським суднам, які здійснюють міжнародні перевезення пасажирів, їхнього багажу, вантажів і міжнародних відправлен, та оплачують такі послуги портовими зборами відповідно до законодавства України.

На суми портових зборів, які стягуються із суден у закордонному плаванні, що прямують між портами України для навантаження/розвантаження, податок нараховується у встановленому порядку."

Доповнити статтю 19 новим пунктом наступного змісту:

"19.14. Звільняються від оподаткування операції з поставки будівельн-монтажних робіт з будівництва доступного житла та житла, що будується за державні кошти."
у статті 20:

у пункті 20.1:

у абзаці першому слова "за фактом виникнення податкового зобов’язання" виключити;

підпункт "г" виключити;
пункт 20.3 викласти у такій редакції:

"20.3. Податковий кредит звітного періоду визначається виходячи із договірної (контрактної) вартості товарів (послуг), але не вище рівня звичайних цін та складається із сум податків, нарахованих (сплачених) платником податку за ставкою, встановленою пунктом 15.1 статті 15 цього розділу, протягом такого звітного періоду у зв'язку з:

придбанням або виготовленням товарів (у тому числі при їх імпорті) та послуг з метою їх подальшого використання в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності платника податку;

придбанням (будівництвом, спорудженням) основних фондів (основних засобів, у тому числі інших необоротних матеріальних активів та незавершених капітальних інвестицій в необоротні капітальні активи), у тому числі при їх імпорті, з метою подальшого використання в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності платника податку.

Право на нарахування податкового кредиту виникає незалежно від того, чи такі товари/послуги та основні фонди почали використовуватися в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності платника податку протягом звітного податкового періоду, а також від того, чи здійснював платник податку оподатковувані операції протягом такого звітного податкового періоду.

Якщо у подальшому такі товари/послуги починають використовуватися в операціях, які не є об'єктом оподаткування або звільняються від оподаткування згідно з цим розділом, чи основні фонди переводяться до складу невиробничих фондів, то з метою оподаткування такі товари/послуги, основні фонди вважаються проданими за їх звичайною ціною у податковому періоді, на який припадає початок такого використання або переведення, але не нижче ціни їх придбання (виготовлення, будівництва, спорудження).";
пункт 20.5 викласти у такій редакції:

"20.5. Якщо у подальшому такі товари (послуги) фактично використовуються в операціях, які не є об'єктом оподаткування або звільняються від оподаткування відповідно до цього розділу, чи основні фонди переводяться до складу невиробничих фондів або встановлено факти недостачі (крадіжки), то з метою оподаткування такі товари (послуги), основні фонди вважаються проданими за їх звичайною ціною у податковому періоді, на який припадає таке використання або переведення, але не нижче ціни їх придбання (виготовлення, будівництва, спорудження).

Датою використання товарів (послуг) вважається дата визнання витрат, відповідно до розділу ІІІ цього Кодексу.";
в абзаці третьому пункту 20.6 слова "трьох звітних періодів" замінити словами "дванадцяти місяців";
у статті 22:

пункти 22.4 та 22.5 викласти у такій редакції:

"22.4. Якщо у наступному податковому періоді сума, розрахована згідно з пунктом 22.1 цієї статті, має від'ємне значення, то:

а) бюджетному відшкодуванню підлягає частина такого від'ємного значення, яка дорівнює сумі податку, фактично сплаченій отримувачем товарів/послуг у попередніх податкових періодах постачальникам таких товарів/послуг або до Державного бюджету України, а у разі отримання від нерезидента послуг на митній території України – сумі податкового зобов’язання, включеного до податкової декларації за попередній період за отримані від нерезидента послуги отримувачем товарів/послуг над податковими зобов’язаннями, що виникли протягом таких періодіва;

б) залишок від’ємного значення попередніх податкових періодів після бюджетного відшкодування включається до складу сум, що відносяться до податкового кредиту наступного податкового періоду.

22.5. Не мають права на отримання бюджетного відшкодування особи, які:

були зареєстровані як платники цього податку менш ніж за 12 календарних місяців до місяця, за наслідками якого подається заява на бюджетне відшкодування (крім нарахування податкового кредиту внаслідок придбання або спорудження (будівництва) основних фондів за рішенням Кабінету Міністрів України);

мали обсяги оподатковуваних операцій за останні 12 календарних місяців менші, ніж заявлена сума бюджетного відшкодування (крім нарахування податкового кредиту внаслідок придбання або спорудження (будівництва) основних фондів).";
у пункті 22.8 після слів "за межі митної території України" доповнити словами "та копії погашених податкових векселів (у разі їх наявності).";
пункт 22.10 викласти у такій редакції:

"22.10. Протягом 30 календарних днів, наступних за днем отримання податкової декларації, податковий орган проводить камеральну перевірку заявлених у ній даних. За наявності достатніх підстав вважати, що розрахунок суми бюджетного відшкодування було зроблено з порушенням норм податкового законодавства, податковий орган має право протягом такого ж строку провести позапланову виїзну перевірку (документальну) платника для визначення достовірності нарахування такого бюджетного відшкодування.";
пункт 22.11 виключити;
у пункті 22.15 слова "до дня закінчення процедури адміністративного оскарження або до набрання чинності судовим рішенням." замінити на слова "до прийняття остаточного судового рішення у разі наявності процедури судового оскарження."
у статті 23:

пункт 23.1 викласти у такій редакції:

"23.1. Платник податку зобов’язаний надати покупцю (отримувачу) на його вимогу підписану уповноваженою платником особою та скріплену печаткою податкову накладну, у якій зазначаються в окремих рядках:

а) порядковий номер податкової накладної;

б) дату виписування податкової накладної;

в) повну або скорочену назву, зазначену у статутних документах юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи, зареєстрованої як платник податку на додану вартість;

г) податковий номер платника податку (продавця та покупця);

ґ) місцезнаходження юридичної особи-продавця або податкова адреса фізичної особи – продавця, зареєстрованої як платник податку;

д) повне або скорочене найменування, зазначене у статутних документах отримувача;

е) опис (номенклатура) товарів/послуг та їх кількість, обсяг;

є) ціна постачання без урахування податку;

ж) ставка податку та відповідна сума податку в цифровому значенні;

з) загальна сума коштів, що підлягають сплаті з урахуванням податку;

и) вид цивільно-правового договору.";
у пункті 23.12 після слів "законодавства, яка підтверджує сплату податку" доповнити словами "або погашений податковий вексель.";
у пункті 25.2 статті 25 слова "п’яти робочих днів" замінити словами "десяти календарних днів."
у пункті 28.1 статті 28 після слів "за якими надається звільнення (умовне звільнення) від оподаткування" доповнити словами "або платник надає податковий вексель."
статтю 30 викласти у такій редакції:

“Стаття 30. Оподаткування послуг, що постачаються нерезидентами на митній території України

30.1. Цією статтею встановлюються правила оподаткування у разі постачання особою-нерезидентом, яку не зареєстровано як платника податку, послуг на митній території України особі, яку зареєстровано як платника податку, чи будь – якій іншій юридичній особі – резиденту.

30.2. Отримувач послуг, що постачаються нерезидентами на митній території України нараховує податок за основною ставкою податку на базу оподаткування, визначену згідно з пунктом 12.2 статті 12 цього розділу.

При цьому отримувач послуг – платник податку у порядку, визначеному статтею 23 цього розділу складає податкову накладну із зазначенням суми нарахованого ним податку, яка є підставою для віднесення сум податку до податкового кредиту у встановленому порядку.

Податкова накладна складається в одному примірнику і залишається у отримувача послуг – платника податку.

30.3. Якщо отримувача послуг зареєстровано як платника податку, сума нарахованого податку включається до складу податкових зобов’язань декларації за відповідний звітний період.

30.4. Якщо отримувача послуг не зареєстровано як платника податку, то податкова накладна не виписується. Форма розрахунку у вигляді додатку до декларації з цього податку, порядок нарахування та сплати податку таким отримувачем послуг, встановлюється центральним органом державної податкової служби

30.5. Отримувач послуг прирівнюється до платника податку для цілей застосування правил цього розділу щодо сплати податку, стягнення податкового боргу та притягнення до відповідальності за правопорушення у сфері оподаткування.";
статтю 31 доповнити пунктом 31.18 наступного змісту:

"31.18. Сума податку на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету сільськогосподарськими підприємствами усіх форм власності, які відповідають критеріям, визначеним статтею 31 цього Розділу, але не обрали спеціальний режим оподаткування діяльності у сфері сільського, лісового господарства та рибальства, передбачений статтею 31 цього Розділу, і на загальних підставах вважаються платником податку на додану вартість, за реалізовані ними молоко, худобу, птицю, вовну власного виробництва, а також за молочну продукцію та м'ясопродукти, вироблені у власних переробних цехах, повністю залишається у розпорядженні цих сільськогосподарських підприємств і спрямовується на підтримку власного виробництва тваринницької продукції.

У разі якщо товарно-матеріальні цінності, виготовлені та/або придбані, використовуються сільськогосподарським підприємством частково для виготовлення вказаних у цьому пункті товарів (послуг), а частково для інших товарів (послуг), то сума сплаченого (нарахованого) податкового кредиту розподіляється виходячи з частки використання таких товарно-матеріальних цінностей, в операціях сільськогосподарського виробництва та відповідно в інших операціях.";
статтю 32 викласти у такій редакції:

"Стаття 32. Спеціальний режим оподаткування діяльності з виробами мистецтва, предметами колекціонування або антикваріату

32.1. У випадках, визначених цією статтею, операції з постачання виробів мистецтва, предметів колекціонування або антикваріату підлягають оподаткуванню згідно з нормами цієї статті та не підлягають оподаткуванню у загальному порядку, встановленому цим розділом.

32.2. У цій статті терміни вживаються у такому значенні:

1) культурні цінності - вироби мистецтва, предмети колекціонування або антикваріату – товари, що належать до товарних позицій за кодами 9701 – 9706 згідно з УКТ ЗЕД;

2) дилер – платник податку, який придбаває (набуває за іншими цивільно-правовими договорами), у тому числі, шляхом ввезення на митну територію України культурні цінності, незалежно від мети та цілей їх ввезення з метою їх подальшого перепродажу, незалежно від того, діє така особа від свого імені або від імені іншої особи за винагороду.

3) Маржинальний прибуток (без урахування податку), - це сума, отримана у вигляді різниці між ціною продажу товарів та ціною їх придбання, розрахованих за звичайними цінами.

У разі продажу культурних цінностей на публічних торгах (аукціонах) його організатор прирівнюється з метою оподаткування до дилера відповідно до цього підпункту.

32.3. У разі постачання культурних цінностей застосовується спеціальна схема оподаткування маржинального прибутку, отриманого дилером, відповідно до положень цієї статті.

32.4. Маржинальна схема застосовується до поставки дилером культурних цінностей, якщо такі цінності були поставлені йому однією із зазначених нижче осіб:

а) особою, що не зареєстрована як платник податку;

б) платником податку, якщо операція з постачання ним таких культурних цінностей звільняється від оподаткування або не підлягає оподаткуванню згідно з цим розділом;

в) платником податку, якщо цим платником податку при постачанні культурних цінностей був нарахований податок за маржинальною схемою;

г) авторами культурних цінностей чи їх правонаступниками.

Маржинальна схема може застосовуватися дилером до операцій з постачання на митній території України культурних цінностей, що були ввезені дилером в митному режимі імпорту.
32.5. Базою оподаткування для операцій з постачання дилером культурних цінностей є його маржинальний прибуток (без урахування податку), до якого застосовується ставка, визначена підпунктом "а" пункту 15.1 статті 15 цього розділу.

На операції з постачання на митній території України дилером, який застосовує правила встановлені цією статтею, податкова накладна не виписується.

32.6. Дилер, який придбає культурні цінності у осіб, визначених у пункті 32.4 цієї статті, не має права на податковий кредит.

32.7. На операції з вивезення культурних цінностей у митному режимі експорту, нульова ставка податку не застосовується.

32.8. Платник податку, який придбаває культурні цінності у дилера, який застосовує маржинальну схему, не має права вимагати податкову накладну та відносити до податкового кредиту, суму податку, сплаченого на маржинальний прибуток.

Дилер зобов’язаний вести окремий податковий облік операцій з придбання та постачання культурних цінностей, та окремий облік операцій з придбання та постачання інших товарів (послуг), до яких застосовується загальний режим оподаткування.";

розділ V “Податок на додану вартість” доповнити статтею 34 наступного змісту:

"Стаття 34. Особливості застосування спеціальних податкових режимів

34.1. Суб’єкти господарювання, які застосовують спеціальні податкові режими, передбачені главами 3 і 4 розділу XIV цього Кодексу, сплачують податок із урахуванням особливостей, встановлених у зазначених главах.";
1   2   3   4   5   6   7