Головна сторінка

Інформація про діяльність банку 3 Стратегічна мета Банку: 5 Спеціалізація Банку 5 Характеристика банківської діяльності 6 Результати від банківських та інших операцій 7 Опис кожного сегмента контрагентів: 8НазваІнформація про діяльність банку 3 Стратегічна мета Банку: 5 Спеціалізація Банку 5 Характеристика банківської діяльності 6 Результати від банківських та інших операцій 7 Опис кожного сегмента контрагентів: 8
Сторінка1/24
Дата конвертації07.05.2016
Розмір2.26 Mb.
ТипІнформація
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24Публічне акціонерне товариство «Комерційний Банк «Центр»

РІЧНИЙ ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ

Публічного акціонерного товариства «Комерційний Банк «Центр»

за рік, що закінчився 31 грудня 2011 року

м.Київ

2012 рік

Зміст

Загальна інформація про діяльність банку 3

Стратегічна мета Банку: 5

Спеціалізація Банку 5

Характеристика банківської діяльності 6

Результати від банківських та інших операцій 7

Опис кожного сегмента контрагентів: 8

Злиття, приєднання, поділ, перетворення 8

Управління ризиками: 8

Класифікація ризиків за ступенем впливу на Банк: 9

Комітети, які беруть участь у процесі управління ризиками: 9

Основні складові політики управління окремими видами ризику 9

Методи зменшення кредитного ризику, які використовуються в Банку: 9

Ризик ліквідності 10

Операційний ризик 10

Ризик зміни процентної ставки 10

Валютний ризик 11

Ринковий ризик 11

Плани щодо безперервної діяльності та/або на випадок кризових обставин 11

Платоспроможність Банку. 12

Припинення окремих видів банківських операцій 12

Обмеження щодо володіння активами 12

Управління Банком. Відповідальність і функції Наглядової ради та Правління Банку. 12

Організаційна структура Банку. 12

Частка керівництва в акціях. 16

Власні акції викуплені у акціонерів. 16

Істотна участь у Банку. Іноземні інвестори. 16

Кількість працівників на кінець звітного періоду. 16

Баланс на кінець дня 31 грудня 2011 року 17

Звіт про фінансові результати за 2011 рік 19

Звіт про рух грошових коштів за 2011 рік (прямий метод) 21

Звіт про власний капітал за 2011 рік 24

Примітка 1. Облікова політика 26

Примітка 1.1. Основна діяльність 26

Характер операцій та основної діяльності банку: 26

Примітка 1.2. Основи облікової політики та складання звітності 26

Примітка 1.3. Первісне визнання фінансових інструментів 29

Примітка 1.4. Кредити та заборгованість клієнтів 31

Примітка 1.5. Цінні папери у портфелі банку на продаж 32

Примітка 1.6. Інвестиційна нерухомість 32

Примітка 1.7. Основні засоби 33

Примітка 1.8. Нематеріальні активи 34

Примітка 1.9 Оперативний лізинг (оренда) 35

Примітка 1.10 Припинена діяльність 35

Примітка 1.11 Похідні фінансові інструменти 35

Примітка 1.12. Податок на прибуток 35

Примітка 1.13 Власні акції банку, викуплені в акціонерів 37

Примітка 1.14 Доходи і витрати 37

Примітка 1.15 Іноземна валюта 38

Примітка 1.16. Взаємозалік статей активів та зобов’язань 39

Примітка 1.17. Звітність за сегментами 39

Примітка 1.18 Ефект змін в обліковій політиці та виправлення суттєвих помилок 40

Примітка 2. Економічне середовище, в умовах якого Банк здійснює свою діяльність 40

Примітка 3 Перехід на нові та переглянуті стандарти та тлумачення, що забезпечують контекст, у якому слід читати стандарти 41

Примітка 4 43

Таблиця 4.1. Грошові кошти та їх еквіваленти 43

Примітка 5. Кошти в інших банках 43

Таблиця 5.1. Кошти в інших банках 43

Таблиця 5.2. Аналіз кредитної якості коштів в інших банках за 2011 рік 44

Таблиця 5.3. Аналіз кредитної якості коштів в інших банках за 2010 рік 44

Таблиця 5.4. Аналіз зміни резерву під знецінення коштів в інших банках за 2011 рік 44

Таблиця 5.5. Аналіз зміни резерву під знецінення коштів в інших банках за 2010 рік 45

Примітка 6. Кредити та заборгованість клієнтів 45

Таблиця 6.1. Кредити та заборгованість клієнтів 45

Таблиця 6.2. Аналіз зміни резервів під заборгованість за кредитами за 2011 рік 45

Таблиця 6.3. Аналіз зміни резервів під заборгованість за кредитами за 2010 рік 47

Таблиця 6.4. Структура кредитів за видами економічної діяльності 47

Таблиця 6.5. Інформація стосовно забезпечення кредитів за 2011 рік 47

Таблиця 6.6. Інформація стосовно забезпечення кредитів за 2010 рік 48

Таблиця 6.7.Аналіз кредитної якості кредитів за 2011 рік 50

Таблиця 6.8.Аналіз кредитної якості кредитів за 2010 рік 50

Таблиця 6.9.Справедлива вартість забезпечення за простроченими, але незнеціненими кредитами, та індивідуально знеціненими кредитами, які оцінені на індивідуальній основі, за 2011 рік 51

Таблиця 6.10.Справедлива вартість забезпечення за простроченими, але незнеціненими кредитами, та індивідуально знеціненими кредитами, які оцінені на індивідуальній основі, за 2010 рік 51

Таблиця 7.1. Цінні папери у портфелі банку на продаж 52

Таблиця 7.2.Аналіз кредитної якості боргових цінних паперів у портфелі банку на продаж за 2010 рік 52

Таблиця 7.3. Зміни в портфелі цінних паперів банку на продаж 52

Примітка 8. Основні засоби та нематеріальні активи 54

Таблиця 8.1. Основні засоби та нематеріальні активи 54

Примітка 9. Інші фінансові активи 56

Таблиця 9.1. Інші фінансові активи 56

Таблиця 9.2. Аналіз кредитної якості іншої фінансової дебіторської заборгованості за 2010 рік 57

Примітка 10. Інші активи 57

Примітка 11. Кошти банків 58

Примітка 12. Кошти клієнтів 58

Таблиця 12.1. Кошти клієнтів 58

Таблиця 12.2. Розподіл коштів клієнтів за видами економічної діяльності 59

Примітка 13. Резерви за зобов’язаннями 60

Таблиця 13.1. Резерви за зобов’язаннями за 2011 рік 60

Примітка 14. Інші фінансові зобов’язання 60

Таблиця 14.1. Інші фінансові зобов’язання 60

Примітка 15. Інші зобов’язання 60

Таблиця 15.1. Інші зобов’язання 60

Примітка 16. Статутний капітал 61

Примітка 17. Резервні та інші фонди банку 62

Примітка 18. Процентні доходи та витрати 62

Примітка 19. Комісійні доходи та витрати 63

Примітка 20. Інші операційні доходи 64

Примітка 21. Адміністративні та інші операційні витрати 64

Примітка 22. Витрати на податок на прибуток 65

Таблиця 22.1. Витрати на сплату податку на прибуток 65

Таблиця 22.2. Узгодження суми облікового прибутку (збитку) та суми податкового прибутку (збитку). 65

Таблиця 22.3. Податкові наслідки, пов’язані з визнанням відстрочених податкових активів та відстрочених податкових зобов’язань за 2011 рік 66

Таблиця 22.4. Податкові наслідки, пов’язані з визнанням відстрочених податкових активів та відстрочених податкових зобов’язань за 2010 рік 67

Примітка 23. Прибуток на одну просту та привілейовану акцію 67

Таблиця 23.1. Чистий та скоригований прибуток на одну просту та привілейовану акцію. 67

Таблиця 23.2. Розрахунок прибутку, що належить акціонерам – власникам простих та привілейованих акцій банку 68

Примітка 24. Звітні сегменти 69

Таблиця 24.1. Інформація за основними сегментами банківської діяльності в розрізі контрагентів сегмента за 2011 рік 69

Таблиця 24.2. Інформація стосовно характеру доходів і витрат звітних сегментів за 2011 рік 70

Таблиця 24.3. Активи та зобов’язання звітних сегментів за 2011 рік 72

Таблиця 24.4. Інформація за основними сегментами банківської діяльності в розрізі контрагентів сегмента за 2010 рік 73

Таблиця 24.5. Інформація стосовно характеру доходів і витрат звітних сегментів за 2010 рік 74

Таблиця 24.6. Активи та зобов’язання звітних сегментів за 2010 рік 76

Примітка 25. Управління фінансовими ризиками 77

Таблиця 25.1. Аналіз валютного ризику за 2011 рік 79

Таблиця 25.2. Аналіз валютного ризику за 2010 рік 79

Таблиця 25.3. Зміна фінансового результату та власного капіталу в результаті можливих змін обмінних курсів, що встановлені на звітну дату, за умови, що всі інші змінні характеристики залишаються фіксованими 81

Таблиця 25.4. Зміна фінансового результату та власного капіталу в результаті можливих змін обмінного курсу, що встановлений як середньозважений валютний курс, за умови, що всі інші змінні характеристики залишаються фіксованими 82

Таблиця 25.5. Загальний аналіз відсоткового ризику 84

Таблиця 25.6. Моніторинг процентних ставок за фінансовими інструментами 85

Таблиця 25.7. Аналіз географічної концентрації фінансових активів та зобов'язань за 2011 рік 86

Таблиця 25.8. Аналіз географічної концентрації фінансових активів та зобов'язань за 2010 рік 87

Таблиця 25.9. Аналіз фінансових зобов'язань за строками погашення за 2011 рік (за недисконтованими грошовими потоками) 88

Таблиця 25.10. Аналіз фінансових зобов'язань за строками погашення за 2010 рік (за недисконтованими грошовими потоками) 89

Таблиця 25.11. Аналіз фінансових активів та зобов'язань за строками погашення на основі очікуваних строків погашення за 2011 рік 91

Таблиця 25.12 Аналіз фінансових активів та зобов'язань за строками погашення на основі очікуваних строків погашення за 2010 рік 92

Примітка 26. Управління капіталом 92

Таблиця 26.1. Структура регулятивного капіталу 93

Примітка 27. Потенційні зобов’язання банку 96

Таблиця 27.1. Структура зобов’язань, що пов’язані з кредитуванням 96

Таблиця 27.2. Активи, надані в заставу 96

Примітка 28. Справедлива вартість фінансових інструментів 96

Примітка 29. Операції з пов’язаними особами 98

Таблиця 29.1. Залишки за операціями з пов’язаними особами за станом на кінець дня 31 грудня 2011 року 98

Таблиця 29.2. Залишки за операціями з пов’язаними особами за станом на кінець дня 31 грудня 2010 року 98

Таблиця 29.3. Доходи та витрати за операціями з пов’язаними сторонами за 2011 рік 98

Таблиця 29.4. Доходи та витрати за операціями з пов’язаними сторонами за 2010 рік 98

Таблиця 29.5 Кредити, що надані пов’язаним особам та погашені пов’язаними особами протягом 2011 року 99

Таблиця 29.6 Кредити, що надані пов’язаним особам та погашені пов’язаними особами протягом 2010 року 99

Таблиця 29.7. Виплати провідному управлінському персоналу 99

Примітка 30.Події після дати балансу 99

Примітка 31. Інформація про аудитора (аудиторську фірму) та висновок проведеного аудиту 99


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24