Головна сторінка

Податкова декларація з податку на прибуток підприємства



НазваПодаткова декларація з податку на прибуток підприємства
Сторінка3/7
Дата конвертації12.09.2017
Розмір1.05 Mb.
ТипДокументи
1   2   3   4   5   6   7





___________________

(ініціали та прізвище) 



_______________

(підпис) 



Дата подання







.







.





















_____________________
Заповнюється платниками податку, у яких базовим податковим (звітним) періодом є календарний рік.

2 Заповнюється платниками податку, у яких базовим податковим (звітним) періодом є календарний квартал.

3 Звітні (податкові) періоди, що використовувались у 2011 році.

Для звітної (звітної нової) та консолідованої Податкової декларації з податку на прибуток підприємства звітний (податковий) період, що  уточнюється, заповнюється за наявності додатка ВП. Для уточнюючої Податкової декларації з податку на прибуток підприємства звітний  (податковий) період та звітний (податковий) період, що уточнюється, заповнюються однаковими значеннями, що відповідають звітному  (податковому) періоду, що уточнюється.

Відповідно до Класифікації видів економічної діяльності, затвердженої наказом Держспоживстандарту України від 11 жовтня 2010 року
№ 457.

6 Заповнюється за бажанням платника податку.

7 Відповідно до Класифікації видів економічної діяльності, затвердженої наказом Державної служби статистики України від 30 грудня
2013 року № 426.

Податкова декларація з податку на прибуток підприємства подається у разі, якщо постійне представництво нерезидента визначає оподаткований прибуток у загальному порядку.

9 Від’ємне значення об’єкта оподаткування попереднього звітного (податкового) року відображається без урахування від’ємного значення об’єкта оподаткування, отриманого від діяльності, що підлягає патентуванню, попереднього звітного (податкового) року.

10 Зазначається основна ставка податку на прибуток у відсотках, встановлена статтею 151 розділу ІІІ Податкового кодексу України.

11 Заповнюється платником податку у Податковій декларації з податку на прибуток підприємства за рік (крім новостворених, виробників сільськогосподарської продукції, неприбуткових установ (організацій) та платників податків, у яких доходи, що враховуються при визначенні об’єкта оподаткування, за останній річний звітний податковий період не перевищують 10 мільйонів гривень).

12 Заповнюється у разі самостійного виправлення помилок шляхом уточнення показників Податкової декларації з податку на прибуток підприємства відповідно до статті 50 глави 2 розділу ІІ Податкового кодексу України.

13 Зазначається кількість місяців, за які станом на час подання уточнюючої Податкової декларації з податку на прибуток підприємства щомісячно нарахована сума авансових внесків з податку на прибуток.

14 У відповідних клітинках дванадцятимісячного періоду для сплати авансових внесків проставляється:

у рядку 1 – позначка „+” напроти місяця(ів), авансові внески по якому(их) уточнюються (виправляються помилки);

у рядку 2 – сума до та після уточнення (виправлення помилок) щомісяця.

15 У відповідних клітинках проставляється позначка „+”, крім клітинки під літерами „ПН” в якій проставляється кількість поданих додатків „ПН” до Податкової декларації з податку на прибуток підприємства.

16  Цей додаток подається виключно за підсумками звітного (податкового) року.

17 Цей додаток подається у разі виправлення помилки(ок) у складі звітної/звітної нової/консолідованої Податкової декларації з податку на прибуток підприємства.

18 Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті, зазначаються серія та номер паспорта.
Ця частина Податкової декларації з податку на прибуток підприємства заповнюється посадовими (службовими) особами територіального органу Міністерства доходів і зборів України




Відмітка про внесення даних до електронної бази податкової звітності „___” ___________ 20 __ року




(посадова (службова) особа територіального органу Міністерства доходів і зборів України (підпис, ініціали, прізвище))

За результатами камеральної перевірки Податкової декларації з податку на прибуток підприємства (потрібне позначити)




порушень (помилок) не виявлено







складено акт від „___” ________ 20__ року №_____



„____” _____________ 20__ року

_________________________________________________________

(посадова (службова) особа територіального органу Міністерства доходів і зборів України (підпис, ініціали, прізвище))



Додаток ІД

до рядка 03 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства 








Звітна




Звітна нова




Консолідована




Уточнююча



Код за ЄДРПОУ




























Звітний (податковий) період ______ року







Рік1




І квартал2




Півріччя2




Три квартали2




Рік2










ІІ квартал3




II - III квартали3




II - IV квартали3



Інші доходи


ПОКАЗНИКИ

Код

рядка

Сума

1

2

3

Інші доходи (сума рядків 03.1 - 03.30)

03




Дивіденди, отримані від нерезидентів, крім визначених підпунктом 153.3.6 пункту 153.3 статті 153 розділу ІІІ Податкового кодексу України

03.1




Проценти, з них:

03.2




проценти, отримані від пов’язаних з платником осіб

03.2.1




Роялті

03.3




Доходи від володіння борговими вимогами

03.4




Доходи, отримані при першому відступленні права вимоги

03.5




Прибуток, отриманий при наступному відступленні права вимоги

03.6




Доходи від операцій оренди/лізингу

03.7




Суми штрафів (неустойки, пені)

03.8




Вартість товарів (робіт, послуг), безоплатно отриманих у звітному (податковому) періоді

03.9




Сума безповоротної фінансової допомоги, отриманої у звітному (податковому) періоді, у тому числі:

03.10




умовно нараховані проценти на суму поворотної фінансової допомоги, що залишилась неповернутою на кінець звітного (податкового) періоду

03.10.1




Суми врегулювання сумнівної та безнадійної заборгованості (+,-)

03.11 СБ




Суми поворотної фінансової допомоги, отриманої у звітному (податковому) періоді

03.12




Суми фактично отриманого державного мита, попередньо сплаченого позивачем

03.13




Суми акцизного податку, рентної плати, а також суми збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну, теплову енергію та природний газ

03.14




Суми дотацій, субсидій, капітальних інвестицій із фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування або бюджетів

03.15




Дохід від виконання довгострокових договорів відповідно до пункту 137.3 статті 137 розділу ІІІ Податкового кодексу України

03.16




Дохід, визначений відповідно до статті 146 розділу ІІІ Податкового кодексу України

03.17




Дохід, визначений відповідно до статті 147 розділу ІІІ Податкового кодексу України щодо операцій із землею та її капітальним поліпшенням

03.18




Позитивне значення курсових різниць

03.19




Позитивне значення загального фінансового результату від операцій з корпоративними правами в іншій, ніж цінні папери, формі та окремими видами цінних паперів (рядок 10 таблиці 3 додатка ЦП до рядків 03.20 та 03.21 додатка ІД до рядка 03 та рядків 06.4.13 і 06.4.14 додатка ІВ до рядка 06.4 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства)



03.20 ЦП




Позитивне значення загального фінансового результату від операцій РЕПО та операцій з деривативами (рядок 09 таблиці 4 додатка ЦП до рядків 03.20 та 03.21 додатка ІД до рядка 03 та рядків 06.4.13 та 06.4.14 додатка ІВ до рядка 06.4 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства)


03.21 ЦП




Суми страхового відшкодування

03.22




Сума утриманої (виплаченої) винагороди за управління майном

03.23




Суми доходів, отриманих (нарахованих) платником податку, що припиняється, та невключених до доходів до дати затвердження передавального акта

03.24




Суми безнадійної кредиторської заборгованості

03.25




Перерахунок доходів у разі зміни суми компенсації вартості товарів (робіт, послуг) (+,-)

03.26




Перерахунок доходів у разі визнання правочину недійсним (+,-)

03.27




Сума самостійного коригування відповідно до статті 39 розділу І Податкового кодексу України (+)

03.28 ТЦ




Сума пропорційного та/або зворотного коригування відповідно до статті 39 розділу І Податкового кодексу України (+,-)

03.29 ТЦ




Інші доходи

03.30







____________________________

Заповнюється платниками податку, у яких базовим податковим (звітним) періодом є календарний рік.

Заповнюється платниками податку, у яких базовим податковим (звітним) періодом є календарний квартал.

Звітні (податкові) періоди, що використовувались у 2011 році.




Керівник платника податку


______________________

(підпис)

М. П.



_________________

(ініціали, прізвище)


Головний бухгалтер

_______________________

(підпис)

__________________

(ініціали, прізвище)



Додаток ЦП

до рядків 03.20 та 03.21 додатка ІД до рядка 03 та рядків 06.4.13 та 06.4.14 додатка ІВ до рядка 06.4 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства









Звітна




Звітна нова




Консолідована




Уточнююча




Код за ЄДРПОУ






























Звітний (податковий) період ______ року











Рік1




І квартал2




Півріччя2




Три квартали2




Рік2










ІІ квартал3




II - III квартали3




II - IV квартали3




Таблиця 1. Операції з цінними паперами, що перебувають в обігу на фондовій біржі


ПОКАЗНИКИ

Код рядка

Сума

1

2

3

Дохід від продажу та інших способів відчуження цінних паперів ((сума рядків 01.1 – 01.11) – рядок 01.12 + рядок 01.13 + рядок 01.14)


01




акції, з них:

01.1




акції корпоративних інвестиційних фондів

01.1.1




облігації підприємств, з них:

01.2




цільові облігації підприємств, виконання зобов’язань за якими здійснюється шляхом передачі об’єкта (частини об’єкта) житлового будівництва

01.2.1




облігації внутрішніх державних позик

01.3




облігації зовнішніх державних позик

01.4




облігації місцевих позик

01.5




облігації міжнародних фінансових організацій

01.6




іпотечні облігації

01.7




інвестиційні сертифікати

01.8




сертифікати фонду операцій з нерухомістю

01.9




ощадні (депозитні) сертифікати

01.10




інші види цінних паперів

01.11




Сума нарахованих, але не отриманих процентів за борговими цінними паперами

01.12




Сума самостійного коригування доходів відповідно до статті 39 розділу І Податкового кодексу України (+)

01.13 ТЦ




Сума пропорційного та/або зворотного коригування доходів відповідно до статті 39 розділу І Податкового кодексу України (+,-)

01.14 ТЦ




Витрати, пов’язані з придбанням цінних паперів ((сума рядків 02.1 – 02.11) – рядок 02.12 + рядок 02.13 + рядок 02.14)

02




акції, з них:

02.1




акції корпоративних інвестиційних фондів

02.1.1




облігації підприємств, з них:

02.2




цільові облігації підприємств, виконання зобов’язань за якими здійснюється шляхом передачі об’єкта (частини об’єкта) житлового будівництва

02.2.1




облігації внутрішніх державних позик

02.3




облігації зовнішніх державних позик

02.4




облігації місцевих позик

02.5




облігації міжнародних фінансових організацій

02.6




іпотечні облігації

02.7




інвестиційні сертифікати

02.8




сертифікати фонду операцій з нерухомістю

02.9




ощадні (депозитні) сертифікати

02.10




інші види цінних паперів

02.11




Сума сплачених процентів продавцю нарахованих згідно з умовами випуску цінних паперів

02.12




Сума самостійного коригування витрат відповідно до статті 39 розділу І Податкового кодексу України (-)

02.13 ТЦ




Сума пропорційного та/або зворотного коригування витрат відповідно до статті 39 розділу І Податкового кодексу України (+,-)

02.14 ТЦ




Від’ємне значення фінансового результату за операціями з цінними паперами попереднього звітного року

03




Фінансовий результат від продажу та інших способів відчуження цінних паперів (рядок 01 - рядок 02 - рядок 03) (+,-)


04




Податок на прибуток за звітний (податковий) період (рядок 04 (у разі позитивного значення) х 104 /100)


05




Податок на прибуток за результатами попереднього звітного (податкового) періоду поточного року2

06




Податок на прибуток, нарахований за результатами останнього календарного кварталу звітного (податкового) періоду (рядок 05 - рядок 06) (+,-)2

07




1   2   3   4   5   6   7