Головна сторінка

Положення про Наглядову раду публічного акціонерного товариства «український будівельно-інвестиційний банк» \ Київ 2017 загальні положенняСкачати 193.13 Kb.
НазваПоложення про Наглядову раду публічного акціонерного товариства «український будівельно-інвестиційний банк» \ Київ 2017 загальні положення
Дата конвертації14.09.2017
Розмір193.13 Kb.
ТипПоложенняЗАТВЕРДЖЕНО

Загальними зборами акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКИЙ БУДІВЕЛЬНО-ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК»
Протокол № 2/2017 від 04 травня 2017
Голова Загальних зборів акціонерів
_____________________ С.А. Дем'яненко
Секретар Загальних зборів акціонерів
___________________ В.П. КачуровськийПоложення

про Наглядову раду

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«УКРАЇНСЬКИЙ БУДІВЕЛЬНО-ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК»

\

Київ - 2017

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Положення про Наглядову раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКИЙ БУДІВЕЛЬНО-ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» (далі - Положення) розроблено відповідно до чинного законодавства України, Статуту ПАТ «УКРБУДІНВЕСТБАНК» (далі - Банк), рекомендацій Принципів корпоративного управління, затверджених Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку від 22.07.2014, № 955 та Методичних рекомендацій щодо вдосконалення корпоративного управління в банках України, схвалених постановою Правління Національного банку України від 28 березня 2007 р. №98.

1.2. Положення визначає правовий статус, склад, строк повноважень, порядок формування та організацію роботи Наглядової ради Банка, а також права, обов'язки та відповідальність членів Наглядової ради Банка.

1.3. Положення затверджується Загальними зборами акціонерів Банка і може бути змінено та/або доповнено лише Загальними зборами.

2. ПРАВОВИЙ СТАТУС НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

2.1. Наглядова рада є органом управління Банка, що здійснює захист прав акціонерів банка та який контролює і регулює діяльність Правління Банка.

2.2. Метою діяльності Наглядової ради є представництво інтересів та захист прав акціонерів, забезпечення ефективності їхніх інвестицій, сприяння реалізації статутних завдань Банка, розробка стратегії, спрямованої на підвищення прибутковості та конкурентоспроможності Банка, здійснення контролю за діяльністю Правління Банка.

2.3. Компетенція Наглядової ради визначається законом та Статутом Банка.

2.4. Голова Наглядової Ради, заступник голови Наглядової ради, члени наглядової ради обираються загальними зборами акціонерів банку виключно шляхом кумулятивного голосування.

2.5. Члени наглядової ради акціонерного товариства обираються з числа фізичних осіб, які мають повну дієздатність.

2.6. Акціонер може мати необмежену кількість представників у Наглядовій раді. Порядок діяльності представника акціонера у Наглядовій раді визначається самим акціонером. Загальні збори акціонерів Банка можуть встановити залежність членства у Наглядовій раді від кількості акцій, якими володіє акціонер.

2.7. Член Наглядової ради, який є представником акціонера - юридичної особи, не може передавати свої повноваження іншій особі.

2.8. Наглядова рада звітує перед Загальними зборами акціонерів про свою діяльність, загальний стан Банка та вжиті нею заходи, спрямовані на досягнення мети Банка.

3. ПРАВА, ОБОВ'ЯЗКИ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

3.1. Члени Наглядової ради мають право:

3.1.1. брати участь у засіданнях Правління Банка;

3.1.2. брати участь у чергових та позачергових Загальних зборах акціонерів;

3.1.3. отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Банк, необхідну для виконання своїх функцій. Знайомитися із документами Банка, отримувати їх копії. Вищезазначена інформація та документи надаються членам Наглядової ради протягом 2 (двох) робочих днів з дати отримання Банком відповідного запиту на ім'я Голови Правління Банка;

3.1.4. вимагати скликання позачергового засідання Наглядової ради Банка;

3.1.5. надавати у письмовій формі зауваження на рішення Наглядової ради Банка;

3.1.6. отримувати справедливу винагороду та компенсаційні виплати за виконання функцій члена Наглядової ради. Розмір винагороди встановлюється рішенням Загальних зборів акціонерів Банка.

3.2. Члени Наглядової ради зобов'язані:

3.2.1. діяти в інтересах Банка, добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок діяти добросовісно і розумно означає необхідність проявляти сумлінність, обачливість та належну обережність, які були б у особи на такій посаді за подібних обставин;

3.2.2. керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Банка, цим Положенням, іншими внутрішніми документами Банка;

3.2.3. виконувати рішення, прийняті Загальними зборами акціонерів та Наглядовою радою Банка;

3.2.4. особисто брати участь у засіданнях Наглядової ради та в роботі комітетів Наглядової ради. Завчасно повідомляти про неможливість участі у засіданнях Наглядової ради із зазначенням причини відсутності;

3.2.5. дотримуватися встановлених у Банку правил та процедур щодо укладання правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість (конфлікт інтересів);

3.2.6. дотримуватися всіх встановлених у Банку правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати банківську, конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій члена Наглядової ради, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб;

3.2.7. повідомити протягом 5 (п’яти) робочих днів у письмовій формі Наглядову раду та Правління Банка про втрату статусу акціонера Банка або представника акціонера Банка;

3.2.8. утримуватися від дій, які можуть призвести до втрати незалежним членом Наглядової ради своєї незалежності. У разі втрати незалежності член Наглядової ради зобов'язаний протягом 5 (п’яти) робочих днів повідомити у письмовій формі про це Наглядову раду та Правління Банка;

3.2.9. своєчасно надавати Загальним зборам акціонерів, Наглядовій раді повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Банка.

3.3. Члени Наглядової ради несуть цивільно-правову відповідальність перед Банком за збитки, завдані Банку їх винними діями (бездіяльністю).

Не несуть відповідальності члени Наглядової ради, які голосували проти рішення, яке завдало збитків Банку, або не брали участі у голосуванні.

3.4. Члени Наглядової ради, які порушили покладені на них обов'язки, несуть відповідальність у розмірі збитків, завданих Банку, якщо інші підстави та розмір відповідальності не встановлені чинним законодавством України.

3.5. При визначенні підстав та розміру відповідальності членів Наглядової ради повинні бути прийняті до уваги звичайні умови ділового обігу та інші обставини, які мають значення для справи.

3.6. Банк має право звернутися з позовом до члена Наглядової ради про відшкодування завданих йому збитків на підставі рішення Загальних зборів акціонерів Банка.

4. СКЛАД НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

4.1. Наглядова рада складається не менше, ніж з 5 (п’яти) осіб. До складу Наглядової ради входять голова та члени Наглядової ради.

4.2. Наглядова Рада Банку не менш як на одну четверту (але в будь-якому випадку – не менше 2 осіб) має складатися з незалежних членів (незалежних директорів).

4.2.1. Член ради банку, який є асоційованою особою члена правління банку, представником споріднених або афілійованих осіб банку, акціонером банку або його представником, не може вважатися незалежним.

4.3. Не менш як на одну четверту Наглядова рада банку має складатися з осіб, які мають повну вищу освіту в галузі економіки або права. Інші члени ради банку повинні мати повну вищу освіту та освіту в галузі менеджменту (управління). Члени ради банку повинні мати бездоганну ділову репутацію. Хоча б один із членів ради банку, який має освіту в галузі економіки або права, повинен мати досвід роботи в банківській системі на керівних посадах не менше трьох років.

4.4. Наглядова рада банку обирається з акціонерів банку, їх представників та незалежних членів. Члени Наглядової ради банку не можуть входити до складу правління банку, а також обіймати інші посади в цьому банку на умовах трудового договору.

4.5. Головою та членами Наглядової ради не можуть бути особи, яким згідно із чинним законодавством України заборонено обіймати посади в органах управління господарських товариств.

4.6. До складу Наглядової ради не повинні висуватися та обиратися особи, які:

4.6.1. є учасниками або членами органів управління юридичної особи, яка конкурує з діяльністю Банку;

4.6.2. мають особисті та/або сімейні стосунки з головним бухгалтером та членами Правління Банка.

4.6.3. обіймають посади в Банку на умовах трудового договору

4.7. Члени Наглядової ради не можуть бути одночасно членами Наглядової ради більше ніж у 2-х Банках.

4.8. У разі, якщо в процесі роботи Наглядової ради кількість її членів стає меншою 2/3 від загальної кількості, члени Наглядової ради, які залишилися у її складі, зобов'язані протягом 3 (трьох) днів з дати, коли про це стало відомо, прийняти рішення про скликання позачергових загальних зборів Банка з метою обрання нового складу Наглядової ради.

5. СТРОК ПОВНОВАЖЕНЬ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

5.1. Члени Наглядової ради Банку обираються під час проведення Загальних Зборів акціонерів на строк до наступних річних Загальних Зборів акціонерів.

5.2. Якщо річні Загальні збори акціонерів Банку не були проведені у строк, або не було прийняте рішення, про обрання Членів наглядової ради, повноваження членів Наглядової ради банку припиняються, крім повноважень з підготовки, скликання і проведення річних загальних зборів Банку.

5.3. Одна й та сама особа може переобиратися членом Наглядової ради необмежену кількість разів.

5.4. Після обрання з членами Наглядової ради укладається цивільно-правовий договір, трудовий договір (контракт), у якому передбачаються права, обов'язки, відповідальність сторін, умови та порядок оплати праці, підстави дострокового припинення та наслідки розірвання договору тощо.

5.4.1. Від імені Банка цивільно-правовий договір з членами Наглядової ради укладає Голова правління Банку протягом 10 (десяти) робочих днів з дати їх обрання на умовах, визначених Загальними зборами акціонерів Банка.

5.5. Повноваження члена Наглядової ради банку припиняються достроково:

   1. за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Банк за два тижні;

   2. в разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я;

   3. в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради Банку;

   4. в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.

   5. в разі отримання Банком письмового повідомлення про заміну члена Наглядової ради банку, який є представником акціонера.

   6. в інших випадках, передбачених чинним законодавством України.

У разі, якщо незалежний член Наглядової ради банку (незалежний директор) протягом строку своїх повноважень перестає відповідати вимогам, визначеним законодавством України, він повинен скласти свої повноваження достроково шляхом подання відповідного письмового повідомлення Банку.

З припиненням повноважень члена Наглядової ради банку одночасно припиняється дія договору (контракту), укладеного з ним.

6. ОБРАННЯ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

6.1. Члени Наглядової ради обираються Загальними зборами акціонерів.

6.2. Право висувати кандидатів для обрання до складу Наглядової ради мають акціонери Банка.

Акціонер має право висувати власну кандидатуру.

6.3. Кількість кандидатів, запропонованих одним акціонером, не може перевищувати кількісний склад Наглядової ради.

6.4. Пропозиція акціонера про висування кандидатів для обрання до складу Наглядової ради подається безпосередньо до Банка або надсилається листом на адресу Банка не пізніше як за 15 (п’ятнадцять) днів до дати проведення Загальних зборів.

6.5. Пропозиція акціонера повинна містити:

6.5.1. прізвище, ім'я та по батькові (найменування) акціонера, що її вносить;

6.5.2. відомості про кількість, тип та категорію акцій, які належать акціонеру, який вносить пропозицію;

6.5.3. назву органу, до якого висувається кандидат;

6.5.4. прізвище, ім'я, по батькові та дату народження кандидата (для юридичних осіб – найменування, місцезнаходження, ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України);

6.5.5. зазначення кількості акцій Банка, що належать кандидату, який є акціонером Банка;

6.5.6. інформацію про освіту (назву навчального закладу, дату закінчення, здобуту спеціальність);

6.5.7. місце роботи та посади, які займав кандидат протягом останніх 3-х років;

6.5.8. відповідність кандидата вимогам, які передбачені пп. 4.2., 4.3., 4.4. цього Положення;

6.5.9. інформацію про наявність чи відсутність заборони суду займатися певними видами діяльності;

6.5.10. інформацію про наявність непогашеної судимості за крадіжки, хабарництво та інші корисливі злочини;

6.5.11. згоду кандидата на обрання до Наглядової ради Банка.

6.6. Наявність (відсутність) фактів, зазначених у пропозиції акціонера, повинна бути у письмовій формі підтверджена особою, кандидатура якої висувається.

6.7. Пропозиція повинна бути підписана кожним акціонером (його представником), що її вносить, з зазначенням кількості акцій, яку має кожен акціонер. У разі підписання пропозиції представником акціонера до пропозиції додається довіреність (копія довіреності, засвідчена у встановленому порядку), що містить відомості, передбачені чинним законодавством України.

6.8. Наглядова рада не пізніше як за 7 (сім) днів до проведення Загальних зборів повинно направити рекомендованим листом або вручити за власним підписом кожному кандидату, включеному до списку кандидатур для голосування на виборах до складу Наглядової ради Банка, повідомлення, яке має містити інформацію про:

6.8.1. орган Банка, до якого висувається особа;

6.8.2. те, хто вніс пропозицію про висунення його кандидатури і якою кількістю голосів володіють акціонери, які висунули його кандидатуру.

6.9. Кандидат, якого висунули для обрання до складу Наглядової ради Банка, має право у будь-який час зняти свою кандидатуру, письмово повідомивши про це Банк.

6.10. Обрання членів Наглядової ради здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування. Під час голосування про обрання членів Наглядової ради акціонер має право віддати свої голоси за одного кандидата, або розподілити їх між кількома кандидатами.

6.11. Обраними до складу Наглядової ради вважаються кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів серед тих, хто набрав 50 відсотків голосів. Голосування здійснюється з використанням бюлетенів для голосування. Голосування проводиться окремо щодо кандидатури кожного з кандидатів, внесених до списку для голосування.

6.12. Якщо кількість кандидатів, які набрали зазначену у п. 6.11 цього Положення кількість голосів, перевищує склад Наглядової ради, зазначений у п. 4.1 цього Положення, обраними членами Наглядової ради вважаються перші 3 (три) особи які набрали найбільшу кількість голосів.

6.13. Якщо кількість кандидатів, які набрали зазначену у п. 6.11 цього Положення кількість голосів, менша від складу Наглядової ради, зазначеного у п. 4.1 цього Положення, проводиться другий тур, у якому на голосування ставляться кандидатури перших трьох кандидатів, які набрали відносну більшість голосів за результатами першого туру.

6.14. Якщо за результатами другого туру Наглядова рада у повному складі не обрана, скликаються позачергові Загальні збори, до порядку денного яких вноситься питання про обрання Наглядової ради. У такому разі повноваження членів діючої Наглядової ради продовжуються до дати ухвалення Загальними зборами рішення про обрання або переобрання Наглядової ради.

7. РОБОЧІ ОРГАНИ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

7.1. Робочими органами Наглядової ради є:

7.1.1. голова Наглядової ради;

7.1.2. постійні та тимчасові комітети Наглядової ради.

7.2. Голова Наглядової ради:

7.2.1. організує роботу Наглядової ради та здійснює контроль за реалізацією плану роботи, затвердженого Наглядовою радою;

7.2.2. скликає засідання Наглядової ради та головує на них, затверджує порядок денний засідань, організовує ведення протоколів засідань Наглядової ради;

7.2.3. відкриває Загальні збори;

7.2.4. організовує обрання секретаря Загальних зборів;

7.2.5. організує роботу зі створення комітетів Наглядової ради, висування членів Наглядової ради до складу комітетів, а також координує діяльність, зв'язки комітетів між собою та з іншими органами та посадовими особами Банка;

7.2.6. готує доповідь та звітує перед Загальними зборами акціонерів про діяльність Наглядової ради, загальний стан Банка та вжиті нею заходи, спрямовані на досягнення мети Банка;

7.2.7. підтримує постійні контакти із іншими органами та посадовими особами Банка;

7.2.8. протягом 3-х днів з дати обрання (призначення) голови та членів Правління Банка укладає від імені Банка контракт з Головою Правління.

7.3. Заступник голови Наглядової ради виконує обов'язки голови Наглядової ради за його відсутності або у разі неможливості виконання ним своїх обов'язків.

7.4. Наглядова рада може створювати із числа членів Наглядової ради тимчасові та постійні комітети, які надають Наглядовій раді допомогу у здійсненні її повноважень через попереднє вивчення та розгляд найбільш важливих питань, що належать до компетенції Наглядової ради.

7.5. У складі Наглядової ради можуть створюватися такі постійні комітети:

7.5.1. аудиторський;

7.5.2. з питань призначень;

7.5.3. з управління ризиками в банку.

7.6. У разі необхідності Наглядова рада може створювати тимчасові комітети для вивчення та підготовки матеріалів з окремих питань діяльності Банка, зокрема, комітет з реорганізації, з питань емісії цінних паперів, з питань оцінки діяльності виконавчого органу Банка, з питань розслідування порушень посадових осіб та інші.

7.9. Функції та повноваження постійних та тимчасових комітетів, їх структура, порядок залучення інших осіб до роботи комітету, а також інші питання, пов'язані з діяльністю комітетів, визначаються Наглядовою радою при прийнятті рішення про створення відповідного комітету і оформлюються у вигляді додатку до протоколу засідання Наглядової ради, на якому ухвалено рішення про створення комітету.

7.10. За результатами розгляду комітетом Наглядової ради певних питань оформлюється письмовий висновок, який підписується всіма членами комітету і надається голові Наглядової ради Банка. Висновок комітету носить рекомендаційний характер.

8. Секретар Наглядової ради.

8.1. Секретар Наглядової ради обирається членами Наглядової ради простим голосуванням з числа кандидатів, запропонованих членами Наглядової ради.

8.2. Секретар Наглядової ради:

8.2.1. за дорученням голови Наглядової ради повідомляє всіх членів Наглядової ради про проведення чергових та позачергових засідань Наглядової ради;

8.2.2. забезпечує голову та членів Наглядової ради необхідною інформацією та документацією;

8.2.3. здійснює облік кореспонденції, яка адресована Наглядовій раді, та організовує підготовку відповідних відповідей;

8.2.4. оформляє документи, видані Наглядовою радою та головою Наглядової ради та забезпечує їх надання членам Наглядової ради та іншим посадовим особам органів управління Банка;

8.2.5. веде протоколи засідань Наглядової ради;

8.2.6. інформує всіх членів Наглядової ради про рішення, прийняті Наглядовою радою шляхом заочного голосування;

8.2.7. складає табелі діяльності Наглядової ради.

9. ЗАСІДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

9.1. Організаційною формою роботи Наглядової ради є чергові та позачергові засідання.

9.2. Засідання Наглядової ради може проводитися у формі:

9.2.1. спільної присутності членів Наглядової ради у визначеному місці для обговорення питань порядку денного та голосування (далі - у формі спільної присутності);

9.2.2. заочного голосування.

9.3. Рішення про проведення засідання Наглядової ради у формі заочного голосування приймається головою Наглядової ради Банка.

9.4. Засідання Наглядової ради у формі заочного голосування не може проводитися при вирішенні питань, віднесених Статутом до виключної компетенції Наглядової ради;

9.5. Чергові засідання Наглядової ради проводяться за необхідністю, але не менше одного разу на квартал.

9.6. Позачергові засідання Наглядової ради скликаються головою Наглядової ради у разі необхідності за власною ініціативою або на вимогу:

9.6.1. члена Наглядової ради Банка;

9.6.2. Голови Правління Банка;

9.6.3. зовнішнього аудитора Банка.

9.7. Вимога про скликання позачергового засідання Наглядової ради складається у письмовій формі і подається безпосередньо до Банка або відсилається рекомендованим листом на адресу Банка на ім'я голови Наглядової ради.

9.8. Датою надання вимоги вважається дата:

9.8.1. вручення повідомлення під розпис;

9.8.2. зазначена на відбитку календарного штемпеля поштової організації, що прийняла повідомлення від відправника.

9.9. Вимога про скликання позачергового засідання Наглядової ради повинна містити:

9.9.1. прізвище, ім'я та по батькові, посаду особи, що її вносить;

9.9.2. підстави для скликання позачергового засідання Наглядової ради;

9.9.3. формулювання питання, яке пропонується внести до порядку денного.

9.10. Вимога повинна бути підписана особою, що її подає.

9.11. Позачергове засідання Наглядової ради повинно бути скликано головою Наглядової ради не пізніше як через 10 (десять) робочих днів після надання відповідної вимоги.

9.12. Порядок денний засідання Наглядової ради затверджується головою Наглядової ради.

9.13. Про скликання чергових або позачергових засідань Наглядової ради кожний член Наглядової ради повідомляється письмово або за допомогою електронного зв'язку не пізніше як за 5 (п’ять) робочих днів до дати проведення засідання.

9.14. Повідомлення має містити інформацію про дату, час, місце, форму проведення засідання та його порядок денний. До повідомлення додаються:

9.14.1. матеріали, які необхідні членам Наглядової ради для підготовки до засідання;

9.14.2. бюлетені для голосування, у разі проведення засідання Наглядової ради у формі заочного голосування.

9.15. Бюлетені для голосування мають містити:

9.15.1. повне найменування та місцезнаходження Банка;

9.15.2. поштову адресу, на яку має бути надісланий заповнений бюлетень;

9.15.3. дату закінчення прийому заповнених бюлетенів;

9.15.4. формулювання рішень з кожного питання порядку денного засідання;

9.15.5. варіанти голосування з кожного питання порядку денного: "за", "проти", "утримався";

9.15.6. місце для письмового викладу власної позиції з кожного питання порядку денного;

9.15.7. місце для підпису члена Наглядової ради та застереження про обов'язковість підпису бюлетеня.

9.16. Ініціатори скликання позачергового засідання Наглядової ради повідомляються про його проведення у порядку, передбаченому п. 9.13. цього Положення.

9.17. Засідання Наглядової ради у формі спільної присутності вважається правомочним, якщо в ньому беруть участь не менше 3-х членів Наглядової Ради.

9.18. Рішення Наглядової ради приймаються простою більшістю голосів членів Наглядової ради (більше 50 відсотків голосів), які беруть участь у її засіданні у формі спільної присутності.

9.19. Під час голосування (незалежно від форми проведення засідання) голова та кожен із членів Наглядової ради мають один голос. У разі, якщо голоси розділилися порівну, голос голови Наглядової ради є вирішальним.

9.20. Рішення Наглядової ради на засіданні у формі спільної присутності приймається, як правило, способом відкритого голосування. На вимогу будь-кого з членів Наглядової ради може бути проведене таємне голосування з використанням бюлетенів для голосування.

9.20. Під час засідання Наглядової ради у формі спільної присутності секретар Наглядової ради веде протокол.

9.21. Протокол засідання Наглядової ради має бути остаточно оформлений трьох протягом п’яти робочих днів після проведення засідання.

9.22. У протоколі засідання Наглядової ради зазначаються:

9.22.1. повне найменування Банка;

9.22.2. місце, дата та час проведення засідання Наглядової ради;

9.22.3. особи, які брали участь у засіданні;

9.22.4. головуючий та секретар засідання;

9.22.5. наявність кворуму;

9.22.6. питання порядку денного;

9.22.7. основні положення виступів;

9.22.8. питання, винесені на голосування;

9.22.9. підсумки голосування із зазначенням прізвищ членів Наглядової ради, які голосували "за", "проти" (або утрималися від голосування) з кожного питання;

9.23. Протокол засідання Наглядової ради підписується Головою та секретарем Наглядової ради.

9.24. Голова та секретар засідання несуть персональну відповідальність за достовірність відомостей, внесених до протоколу.

9.25. Член Наглядової ради, який не згоден із рішеннями, що прийняті на засіданні, може протягом 2 (двох) днів з дати проведення засідання викласти у письмовій формі і надати свої зауваження голові (секретарю) Наглядової ради Банка. Зауваження членів Наглядової ради додаються до протоколу і стають його невід'ємною частиною.

9.26. У разі проведення засідання Наглядової ради у формі заочного голосування, члени Наглядової ради зобов'язані протягом установленого строку особисто надати заповнені бюлетені для голосування безпосередньо до Банка або надіслати рекомендованим листом на адресу Банка на ім'я голови Наглядової ради.

9.27. Рішення Наглядової ради у разі проведення засідання Наглядової ради у формі заочного голосування приймаються простою більшістю голосів членів Наглядової ради (більше 50 відсотків голосів) від загальної кількості членів Наглядової ради, яка визначена у п. 4.1 цього Положення.

9.28. За підсумками заочного голосування секретар Наглядової ради оформляє відповідний протокол.

9.29. Протокол заочного голосування має бути остаточно оформлений протягом трьох робочих днів з дати закінчення строку приймання бюлетенів.

9.30. Протокол заочного голосування підписується головою та секретарем Наглядової ради.

9.31. Бюлетені членів Наглядової ради додаються секретарем Наглядової ради до протоколу і стають його невід'ємною частиною.

9.32. Звіт про підсумки проведення заочного голосування надсилається рекомендованим листом або особисто вручається за власним підписом кожному члену Наглядової ради протягом 10 (десяти) робочих днів з дати складання протоколу заочного голосування.

9.33. Рішення, прийняті Наглядовою радою, є обов'язковими для виконання членами Наглядової ради, Головою Правління, Правлінням, структурними підрозділами та працівниками Банка.

9.34. Рішення Наглядової ради доводяться до їх виконавців у вигляді виписок із протоколу окремо із кожного питання. Виписки із протоколу засідання Наглядової ради оформлюються секретарем Наглядової ради і надаються особисто під розпис кожному виконавцю протягом 3-х робочих днів з дати складання протоколу засідання Наглядової ради.

9.35. Контроль за виконанням рішень, прийнятих Наглядовою радою, здійснює голова Наглядової ради і, за його дорученням, секретар Наглядової ради.

9.36. Протоколи засідань Наглядової ради підшиваються до книги протоколів та передаються секретарем Наглядової ради до архіву Банка. Протоколи засідань Наглядової ради зберігаються протягом всього строку діяльності Банка.

9.37. Працівники Банка, які мають доступ до протоколів та документів Наглядової ради, несуть відповідальність за розголошення конфіденційної інформації. Конфіденційна інформація визначається Наглядовою радою і фіксується у протоколі засідання Наглядової ради.

9.38. Книга протоколів або засвідчені витяги з неї повинні надаватися для ознайомлення акціонерам та посадовим особам органів управління Банка у порядку, передбаченому Банком.

9.39. Наглядова рада має право використовувати для цілей вивчення та аналізу певних аспектів діяльності Банка послуги фахівців Банка (юристів, фінансистів тощо). Крім того, Наглядова рада, в межах затвердженого Загальними зборами кошторису, може у разі необхідності приймати рішення про укладання угод стосовно отримання послуг від зовнішніх консультантів та експертів.

9.40. За результатами даних, що містяться у протоколах, секретар Наглядової ради готує табелі діяльності Наглядової ради загалом та окремо щодо кожного члена Наглядової ради не пізніше ніж за 5 (п’ять) днів до дня виплати члену Наглядової ради винагороди, передбаченої укладеним з ним договором. У табелі відображаються відомості про загальну кількість проведених засідань, кількість відвіданих та пропущених членом Наглядової ради засідань, причини його відсутності на засіданнях, додаткову роботу у комітетах Наглядової ради. Табель підписується секретарем Наглядової ради, який несе відповідальність за достовірність внесених до табеля відомостей.

10. ВИНАГОРОДА ТА КОМПЕНСАЦІЙНІ ВИПЛАТИ

10.1. За рішенням Загальних зборів акціонерів членам Наглядової ради у період виконання ними своїх обов'язків компенсуються витрати, пов'язані із виконанням функцій члена Наглядової ради та виплачується винагорода.

10.2. Інформація про індивідуальний або сукупний розмір та форму винагороди членів Наглядової ради оприлюднюється у річному звіті Банка.

10.3. Винагорода членам Наглядової ради складається з двох частин:

10.3.1. фіксованої винагороди;

10.3.2. додаткової винагороди, яка може виплачуватися залежно від результатів роботи Банка та оцінки вкладу кожного члена Наглядової ради у їх досягнення, а також за участь у роботі комітетів Наглядової ради та за виконання обов'язків голови, заступника голови та секретаря Наглядової ради.

10.4. Робота Наглядової ради та кожного її члена оцінюється відповідно до критеріїв, розроблених комітетом Наглядової ради з питань призначень та винагород.

10.5. Фіксована винагорода виплачується один раз у квартал за умови, що член Наглядової ради був присутнім не менше як на 75 відсотках засідань Наглядової ради, а додаткова - після закінчення фінансового року та на підставі рішення Загальних зборів акціонерів про розподіл прибутку та згідно із оцінкою вкладу кожного члена Наглядової ради, яка підготовлена комітетом Наглядової ради з питань призначень та винагород.

10.6. Членам Наглядової ради компенсуються витрати у зв'язку з службовими відрядженнями, які включають добові за час перебування у відрядженні, вартість проїзду до місця призначення і назад та витрати по найму жилого приміщення в порядку і розмірах, установлених чинним законодавством України.