Головна сторінка

Положення про Правління публічного акціонерного товариства «український будівельно-інвестиційний банк» Київ 2017 загальні положенняСкачати 135.24 Kb.
НазваПоложення про Правління публічного акціонерного товариства «український будівельно-інвестиційний банк» Київ 2017 загальні положення
Дата конвертації14.09.2017
Розмір135.24 Kb.
ТипПоложення


ЗАТВЕРДЖЕНО

Загальними зборами акціонерів

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКИЙ БУДІВЕЛЬНО-ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК»
Протокол № 2/2017 від 04 травня 2017
Голова Загальних зборів акціонерів
_____________________ С.А. Дем'яненко
Секретар Загальних зборів акціонерів
___________________ В.П. КачуровськийПоложення про Правління

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«УКРАЇНСЬКИЙ БУДІВЕЛЬНО-ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК»

Київ - 2017

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Положення про Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКИЙ БУДІВЕЛЬНО-ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» (далі - Положення) розроблено відповідно до чинного законодавства України, Статуту АТ «УКРБУДІНВЕСТБАНК» (далі - Банк), рекомендацій Принципів корпоративного управління, затверджених Рішенням Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку від 22.07.2014, № 955 та Методичних рекомендацій щодо вдосконалення корпоративного управління в банках України, схвалених постановою Правління Національного банку України від 28 березня 2007 №98.

1.2. Положення визначає правовий статус, склад, строк повноважень, порядок формування та організацію роботи Правління Банка, а також права, обов'язки та відповідальність членів Правління Банка.

1.3. Положення затверджується Загальними зборами акціонерів Банка і може бути змінено та/або доповнено лише Загальними Зборами.

2. ПРАВОВИЙ СТАТУС ПРАВЛІННЯ

2.1. Правління є колегіальним виконавчим органом Банка, який здійснює керівництво його поточною діяльністю та організовує виконання рішень Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради Банка.

2.2. Завдання Правління банка полягає у здійсненні керівництва поточною діяльністю Банка, що передбачає його відповідальність за реалізацію цілей, стратегії та політики Банка.

2.3. Правління вирішує всі питання діяльності Банка, крім тих, що віднесені до компетенції інших органів Банка.

2.4. Голова Правління виконує функції голови колегіального виконавчого органу Банка та керує його роботою.

2.5. Перший заступник голови Правління надає допомогу голові Правління в організації роботи Правління та виконує його функції у разі його відсутності.

2.6. Компетенція Правління визначається Статутом Банка.

3. ПРАВА, ОБОВ'ЯЗКИ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЧЛЕНІВ ПРАВЛІННЯ

3.1. Члени Правління мають право:

3.1.1. отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Банк, необхідну для виконання своїх функцій;

3.1.2. в межах визначених повноважень самостійно та у складі Правління вирішувати питання поточної діяльності Банка;

3.1.3. вносити пропозиції, брати участь в обговоренні та голосувати з питань порядку денного на засіданні Правління Банка;

3.1.4. ініціювати скликання засідання Правління Банка;

3.1.5. надавати у письмовій формі зауваження на рішення Правління Банка;

3.1.6. вимагати скликання позачергового засідання наглядової ради Банка;

3.1.7. отримувати справедливу винагороду за виконання функцій члена Правління, розмір якої встановлюється Наглядовою радою Банка.

3.2. Члени Правління зобов'язані:

3.2.1. діяти в інтересах Банка добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок діяти добросовісно і розумно означає необхідність проявляти сумлінність, обачливість та належну обережність, які були б у особи на такій посаді за подібних обставин;

3.2.2. керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Банка, цим Положенням, іншими внутрішніми документами Банка;

3.2.3. виконувати рішення, прийняті загальними зборами акціонерів та наглядовою радою Банка;

3.2.4. особисто брати участь засіданнях Правління. Завчасно повідомляти про неможливість участі у засіданнях Правління із зазначенням причини;

3.2.5. брати участь у засіданні наглядової ради на її вимогу;

3.2.6. дотримуватися встановлених у Банку правил та процедур щодо укладання правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість (конфлікт інтересів);

3.2.7. дотримуватися всіх встановлених у Банку правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій члена Правління, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб;

3.2.8. контролювати підготовку і своєчасне надання матеріалів до засідання Правління;

3.2.9. завчасно готуватися до засідання Правління, зокрема, знайомитися з підготовленими до засідання матеріалами, збирати та аналізувати додаткову інформацію, у разі необхідності отримувати консультації фахівців тощо;

3.2.10. очолювати відповідний напрям роботи та спрямовувати діяльність відповідних структурних підрозділів Банка відповідно до розподілу обов'язків між членами Правління Банка;

3.2.11. своєчасно надавати наглядовій раді, правлінню, внутрішнім та зовнішнім аудиторам Банка повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Банка.

3.3. Члени Правління несуть цивільно-правову відповідальність перед Банком за збитки, які завдані Банку їх неправомірними діями (бездіяльністю).

Не несуть відповідальності члени Правління, які голосували проти рішення, яке призвело до збитків Банка, або не брали участі у голосуванні.

3.4. Члени Правління, які порушили покладені на них обов'язки, несуть відповідальність у розмірі збитків, завданих Банку, якщо інші підстави та розмір відповідальності не встановлені чинним законодавством України.

3.5. Члени Правління, які виступають від імені Банка та порушують свої обов'язки щодо представництва, несуть солідарну відповідальність за збитки, завдані Банку.

3.6. При визначенні підстав та розміру відповідальності членів Правління повинні бути взяті до уваги звичайні умови ділового обігу та інші обставини, які мають значення для справи.

3.7. Порядок притягнення членів Правління ради до відповідальності регулюється нормами чинного законодавства України.

4. СКЛАД ПРАВЛІННЯ

4.1. Правління складається не менше, ніж з 3-х (трьох) осіб. До складу Правління входять:

4.1.1. Голова Правління;

4.1.2. члени Правління;

4.1.2.1. До членів Правління в обов’язковому порядку має входити відповідальний працівник Банку із запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом.

4.1.2.2. За відповідним рішенням Наглядової ради банку до членів Правління може бути включений керівник підрозділу ризик-менеджменту.

4.2. Голова, члени Правління не можуть одночасно бути головою, членами наглядової ради Банку.

4.3. Членами Правління не можуть бути особи, яким згідно із чинним законодавством України заборонено обіймати посади в органах управління господарських товариств.

4.4. Членом Правління не може бути особа, яка є учасником або членом органів управління юридичної особи, яка конкурує з діяльністю Банка.

4.5. Голова Правління не може займатися будь-якою іншою комерційною діяльністю, окрім виконання функцій голови Правління Банка.

5. СТРОК ПОВНОВАЖЕНЬ ПРАВЛІННЯ

5.1. Правління створюється (обирається, призначається) строком на 3 (три) роки.

5.2. Після обрання (призначення) з головою Правління укладається контракт, а з членами Правління - строкові трудові договори, у яких передбачаються права, обов'язки, відповідальність сторін, умови та порядок оплати праці, підстави дострокового припинення та наслідки розірвання контракту тощо.

5.2.1. Від імені Банка контракт з головою Правління та строкові трудові договори з членами Правління укладає Голова наглядової ради Банка протягом 3-х днів з дати їх обрання (призначення) на умовах, визначених Наглядовою радою Банка.

5.3. Повноваження голови, членів Правління можуть бути припинені достроково у випадках, передбачених чинним законодавством України та контрактом.

5.3.1. Голова та члени Правління можуть бути у будь-який час усунені від виконання своїх обов'язків.

5.4. Голова, члени Правління можуть переобиратися (призначатися) на посаду необмежену кількість термінів (строків).

6. ФОРМУВАННЯ ПРАВЛІННЯ

6.1. Правління у складі голови та членів Правління обирається (призначається) Наглядовою радою Банка..

6.2. Право висувати кандидатів для обрання до складу Правління мають акціонери Банка.

6.2.1. Акціонер має право висувати власну кандидатуру.

6.3. Кількість кандидатів, запропонованих одним акціонером, не може перевищувати кількісний склад Правління.

6.4. Кандидати, які висуваються для обрання до складу Правління, мають відповідати нижчезазначеним вимогам:

6.4.1. наявність вищої економічної, юридичної освіти чи освіти у галузі управління залежно від займаної посади;

6.4.2. стаж роботи у банківській системі за відповідним фахом не менше трьох років;

6.4.3. бездоганна ділова репутація.

6.4.4. відсутність зауважень Національного банку та фактів порушень банківського законодавства України і внутрішніх документів банку за час роботи в банківських установах.

6.5. Пропозиція акціонера про висування кандидатів для обрання до складу Правління подається безпосередньо до Наглядової ради Банка або надсилається листом на адресу Банка не пізніше як за 15 днів до дати проведення засідання Наглядової ради.

6.6. Пропозиція акціонера повинна містити:

6.6.1. прізвище, ім'я та по батькові (найменування) акціонера, що її вносить;

6.6.2. відомості про кількість, тип та категорію акцій, які належать акціонеру, який вносить пропозицію;

6.6.3. назву посади, на яку висувається кандидат;

6.6.4. прізвище, ім'я, по батькові та дату народження кандидата;

6.6.5. інформацію про освіту (назву навчального закладу, дату закінчення, здобуту спеціальність);

6.6.6. місце роботи та посади, які займав кандидат протягом останніх 3 (три) роки;

6.6.7. відповідність кандидата вимогам, які передбачені пп. 4.2, 4.3, 4.4, 6.4 цього Положення;

6.6.8. наявність чи відсутність заборони суду займатися певними видами діяльності;

6.6.9. наявність непогашеної судимості за крадіжки, хабарництво та інші корисливі злочини;

6.6.10. згоду кандидата на обрання до складу Правління Банка.

6.7. Наявність (відсутність) фактів, зазначених у пропозиції акціонера, повинна бути у письмовій формі підтверджена особою, кандидатура якої висувається.

6.8. Пропозиція повинна бути підписана кожним акціонером (його представником), що її вносить, з зазначенням кількості акцій, яку має кожен акціонер. У разі підписання пропозиції представником акціонера до пропозиції додається довіреність (копія довіреності, засвідчена у встановленому порядку), що містить відомості, передбачені чинним законодавством.

6.9. Рішення про включення або відмову від включення кандидата до списку кандидатур для голосування на виборах до складу Правління Банка приймається діючим складом Наглядової ради Банка, яка організує підготовку загальних зборів акціонерів, протягом 5 днів після закінчення строку подання пропозицій акціонерів, який передбачений п. 6.5 цього Положення.

6.10. Рішення про відмову від включення кандидата до списку кандидатур для голосування по виборах до складу Правління Банка може бути прийняте Правлінням тільки у разі:

6.10.1. недотримання акціонерами строку, встановленого частиною п. 6.5 цього Положення;

6.10.2. неподання даних, передбачених п. 6.6 цього Положення;

6.10.3. якщо особа, яка висувається для обрання до складу Правління, не відповідає вимогам, що встановлені пп. 4.2, 4.3, 4.4, 6.4 цього Положення;

6.10.4. якщо акціонери на дату внесення пропозиції не володіють у сукупності більш як 10 відсотками голосів.

6.11. Наглядова рада не пізніше як за 7 днів до проведення свого засідання повинна направити рекомендованим листом або вручити за особистим підписом кожному кандидату, включеному до списку кандидатур для голосування по виборах до складу Правління Банка, повідомлення, яке має містити інформацію про:

6.11.1. орган Банка та посаду, на яку висувається особа;

6.11.2. дані щодо особи, яка внесла пропозицію про висування його кандидатури і якою кількістю голосів володіють акціонери, що висунули його кандидатуру.

6.12. Кандидат, якого висунули для обрання до складу Правління Банка, має право у будь-який час зняти свою кандидатуру, письмово повідомивши про це Банк.

6.13. Голова та члени Правління вважаються обраними, якщо рішення про обрання прийнято одноголосно.

6.14. Протягом 3-х днів з дати обрання (призначення) Правління Банка Голова Правління призначає першого заступника голови Правління із складу обраних загальними зборами акціонерів членів Правління Банка та розподіляє обов'язки між членами Правління.

7. ЗАСІДАННЯ ПРАВЛІННЯ

7.1. Організаційною формою роботи Правління ради є засідання, які проводяться у разі необхідності.

7.2. Засідання Правління скликаються головою Правління:

7.2.1. згідно із квартальним (місячним) планом роботи Правління;

7.2.2. за власною ініціативою голови Правління;

7.2.3. за ініціативою наглядової ради Банка;

7.2.4. за ініціативою члена Правління Банка.

7.3. План роботи Правління формується відповідно до рішень загальних зборів, наглядової ради, пропозицій голови та членів Правління.

7.3.1. План роботи Правління включає:

7.3.1.1. перелік питань, які підлягають розгляду на засіданнях Правління;

7.3.1.2. перелік відповідальних осіб за підготовку питання до засідання;

7.3.1.3. дату підготовки відповідальними особами матеріалів (проектів рішень Правління, пояснювальних записок тощо) та їх надання членам Правління;

7.3.1.4. дату розгляду питання на засіданні Правління.

7.3.2. План роботи Правління, а також зміни та доповнення до нього затверджуються рішенням Правління Банка. Затверджений план роботи надається наглядовій раді, членам Правління та керівникам структурних підрозділів Банка і є обов'язковим до виконання. Про результати виконання плану роботи Голова Правління щоквартально звітує наглядовій раді Банка.

7.4. Голова Правління визначає:

7.4.1. місце, дату та час проведення засідання Правління;

7.4.2. порядок денний засідання;

7.4.3. доповідачів та співдоповідачів з кожного питання порядку денного;

7.4.4. склад осіб, які запрошуються для участі в обговоренні питань порядку денного засідання Правління.

7.5. Голова Правління організує повідомлення у письмовій формі членів Правління та осіб, які запрошуються для участі у засіданні Правління, про його проведення, із зазначенням інформації, визначеної п. 7.4 цього Положення, не пізніше як за 2 дня до дати проведення засідання. До повідомлення додаються матеріали, які необхідні членам Правління для підготовки до засідання.

7.6. Голова Правління головує на засіданні Правління та організує його проведення.

7.7. Засідання Правління вважається правомочним, якщо в ньому беруть участь не менше 2/3 від загальної кількості членів Правління.

7.8. Розгляд питань порядку денного відбувається на засіданні Правління у такому порядку:

7.8.1. виступ члена Правління або запрошеної особи з доповіддю щодо питання порядку денного;

7.8.2. відповіді доповідача на питання членів Правління;

7.8.3. обговорення питання порядку денного;

7.8.4. внесення пропозицій щодо проекту рішення;

7.8.5. голосування за запропонованими рішеннями;

7.8.6. підрахунок голосів і підведення підсумків голосування;

7.8.7. оголошення результатів голосування та прийнятого рішення.

7.9. Тривалість розгляду питань порядку денного встановлюється головою засідання.

7.10.. Правління може розглядати та приймати рішення з питань, не внесених до порядку денного засідання, якщо ніхто з присутніх на засіданні членів Правління не заперечує проти розгляду цих питань.

7.11. Під час голосування Голова та кожен з членів Правління мають один голос. Член Правління не має права передавати свій голос іншим особам.

7.11.1. Рішення Правління вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини членів Правління, присутніх на засіданні. У разі, якщо голоси розділилися порівну, голос голови Правління є вирішальним.

7.12. Голова Правління організує ведення протоколів засідання Правління. Протокол засідання Правління має бути остаточно оформлений у строк не більше двох робочих днів з дня проведення засідання.

7.13. Протокол засідання Правління повинен містити:

7.13.1. повне найменування Банка;

7.13.2. дату та місце проведення засідання Правління;

7.13.3. перелік осіб, які були присутні на засіданні;

7.13.4. інформацію про головуючого на засіданні;

7.13.5. наявність кворуму;

7.13.6. питання порядку денного;

7.13.7. основні положення виступів;

7.13.8. поіменні підсумки голосування та рішення, прийняті Правлінням.

7.14. Протокол засідання підписується головою засідання та всіма членами Правління, які брали участь у засіданні, та підшивається до книги протоколів засідання Правління.

7.15. Особа, яка головувала на засіданні Правління, несе персональну відповідальність за достовірність відомостей, що внесені до протоколу.

7.16. Член Правління, який не згоден із рішеннями, прийнятими на засіданні, може протягом 2 днів з дати проведення засідання викласти у письмовій формі і надати свої зауваження особі, яка головувала на засіданні Правління. Зауваження членів Правління додаються до протоколу і стають його невід'ємною частиною.

7.17. Рішення Правління, прийняті в межах його компетенції, є обов'язковими для виконання усіма працівниками Банка.

7.18. Голова Правління забезпечує доведення рішень Правління до їх виконавців у вигляді виписок із протоколу окремо щодо кожного питання протягом 3-х днів з дати складання протоколу засідання Правління.

7.19. Контроль за виконанням рішень, прийнятих Правлінням, здійснює Голова Правління і за його дорученням один або декілька членів Правління Банка.

7.20. Протокол засідання Правління підшивається до книги протоколів та зберігається в архіві Банка протягом усього строку діяльності Банка.

7.21. Книга протоколів або засвідчені витяги з неї повинні надаватися для ознайомлення акціонерам та посадовим особам органів управління Банка у порядку, передбаченому внутрішніми положеннями (Статутом) Банка.

7.22. Голова Правління несе персональну відповідальність за дотримання всіх встановлених у Банку правил та процедур, пов'язаних із режимом безпеки та збереженням інформації з обмеженим доступом під час підготовки та проведення засідань Правління, а також за забезпечення захисту та збереження конфіденційної інформації та комерційної таємниці, яка міститься у протоколах та матеріалах засідання Правління.

8. ЗВІТНІСТЬ ПРАВЛІННЯ

8.1. Правління є підзвітним загальним зборам акціонерів і наглядовій раді Банка.

8.2. За підсумками року Правління зобов'язано звітувати перед загальними зборами акціонерів Банка.

8.3. Правління повинно регулярно щоквартально звітувати перед наглядовою радою Банка.

8.4. Правління звітує перед:

8.4.1. загальними зборами та Наглядовою радою Банку про:

8.4.1.1. виконання рішень загальних зборів акціонерів та Наглядової ради Банка;

8.4.2. перед Наглядовою радою Банку про:

8.4.2.1. фінансово-економічний стан Банка, рівень конкурентоспроможності та прибутковості, показники діяльності регіональної мережі Банку;

8.4.2.2. стан та можливі способи погашення кредиторської та дебіторської заборгованостей;

8.4.2.3. динаміку змін показників діяльності Банку;

8.4.2.4. про прийняті Банком ризики та їх вплив на діяльність Банку, про результати стрес-тестувань;

8.4.2.5. про ризикові операції, на яких наголошує внутрішній аудит Банку (не рідше ніж раз на півроку), шляхом проведення спільного засідання Правління та Наглядової ради Банку.

8.5. Звітування Правління здійснюється головою Правління в усній формі та оформлюється відповідними протоколами з посиланнями на звіти відповідальних працівників, які виступають додатками до протоколів.

8.6. Окрім регулярних звітів наглядовій раді, Правління зобов'язано:

8.6.1. на письмову вимогу Наглядової ради звітувати на найближчому засіданні наглядової ради з конкретного питання, зазначеного у письмовій вимозі наглядової ради. Звіт з конкретного питання повинен містити детальний аналіз порушеного питання з посиланням на документацію, на підставі якої проведений аналіз, та необхідні пояснення;

8.6.2. своєчасно надавати членам наглядової ради на їх вимогу повну та достовірну інформацію, необхідну для належного виконання наглядовою радою своїх функцій;

8.6.3. негайно інформувати наглядову раду про події, які можуть вплинути на вартість цінних паперів Банка та/або розмір доходу по них.

8.6.4. надавати наглядовій раді оригінальний примірник або належним чином засвідчену копію протоколу засідання Правління та наказу голови Правління (крім кадрового) протягом 3-х днів з дати оформлення протоколу, видання наказу.

8.7. Звіт Правління, підготовлений у письмовій формі, та всі документи, пов'язані з ним, повинні бути надані членам наглядової ради за тиждень до проведення засідання, на якому він має бути розглянутий.